Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 3

Aroen Iramay Aaroen na Dios

Aroen Iramay Aaroen na Dios

“Samay miuulop ed marunong et magmaliw a marunong.”PROVERBIO 13:20.

1-3. (a) Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed pipiulop? (b) Panon itayon makapanpili na saray kaaro ya maong so impluensya ra ed sikatayo?

SIKATAYO ran totoo et singa espongha—eesepen tayo so antokaman a walad kaliberliber tayo. Anggano agtayo gagagalaen, mainomay itayon naalisan na ugali, prinsipyo ed bilay, tan inkatoo na saramay naynay tayon nakakaiba.

2 Talagan duga sirin so ibabaga na Biblia: “Samay miuulop ed marunong et magmaliw a marunong, balet samay mililimog ed makulangkulang et aliwliway pansumpalan to.” (Proverbio 13:20) Talagan natural met labat ya naalig tayo iramay nakakaiba tayo. Lapud asingger so liknaan tayod sikara, magmainomay da tayon naimpluensyaan balanglan parad pankaabigan odino pankaugsan tayo.

3 Pian mansiansia itayo ed panangaro na Dios, importante a say anapen tayon kaaro et saramay maong so impluensya ra. Panon tayon nagawaan itan? Nepeg tayon aroen iramay aaroen na Dios tan mikaaro tayod saramay kakaaro to. Nonot mo pa, agta say sankaabigan a pikaaroan et saramay kaaro met nen Jehova? Aralen tayo sirin no anto ran klase na totoo so aaroen na Dios. Ta no amta tayo itan, mas mainomay itayon makapanpili na maong iran kaaro.

 NO SIOPA RAY AAROEN NA DIOS

4. Akin et walay kanepegan nen Jehova a pilien no siopa ray pikaaroan to, tan akin a tinawag nen Jehova si Abraham a “kaarok”?

4 Pipilien nen Jehova no siopa ray pikakaaroan to. Wala ta’y kanepegan ton gawaen itan? On siempre, ta sikato so Soberanon Katawan ed uniberso, tan baleg ya pribilehyo so magmaliw a kaaro to. Siopa ra sirin so pipilien ton kaaro? Asingger so liknaan nen Jehova ed saramay manmamatalek ed sikato tan talagan mabiskeg so pananisia ra ed sikato. Say sakey ya alimbawa et si Abraham. Sikatoy kabkabat ed mabiskeg a pananisia to. Bilang sakey ya ama, sankairapan lan subok imay dinalan nen Abraham ta ingganggan na Dios ya iyapay toy anak to. * Balet lapud pananisia nen Abraham, mabulos ton “inyapay si Isaac,” ya “inisip to a nayarian na Dios a paolien so anak to manlapud inaatey.” (Hebreo 11:17-19) Lapud nikadkadumay pananisia nen Abraham tan maunor, sikatoy inad-aro nen Jehova tan tinawag ton “kaarok.”Isaias 41:8; Santiago 2:21-23.

5. Antoy nalilikna nen Jehova ed saramay matoor ya manguunor ed sikato?

5 Importantin maong ed si Jehova so katooran tan katutulok. Inad-aro to iramay talagan matoor ed sikato. (Basaen so 2 Samuel 22:26.) Singa naimano tayo ed Kapitulo 1 na sayan libro, talagan naliliketan si Jehova ed saramay ontutulok ed sikato lapud aro. Ibabaga na Proverbio 3:32 ya “sikatoy maapit a kaaro na maptek a too.” Walay balibalin  imbitasyon nen Jehova ed saramay manguunor ed amin a ganggan to: Sangkailien to ra ed “tolda” to—awaten toy panagdayew da, tan makapanpikasi ra ed sikato ed anggan anton oras.Salmo 15:1-5.

6. Panon tayon nipanengneng ya inaro tayoy Jesus, tan antoy nalilikna nen Jehova ed saramay mangaaro ed Anak to?

6 Inad-aro met nen Jehova iramay mangaaro ed si Jesus, say bogbogtong ya Anak to. Imbaga nen Jesus: “Siopaman a mangaaro ed siak, unoren toy salitak, tan sikatoy aroen na Amak, tan onla kami ed sikato tan manayam kami a kaiba to.” (Juan 14:23) Panon tayon nipanengneng ya inaro tayoy Jesus? Diad pangunor tayo ed saray ganggan to, singa say pangipulong ed maong a balita tan panggaway babangatan. (Mateo 28:19, 20; Juan 14:15, 21) Nipanengneng tayo met ya inaro tayoy Jesus no ‘maapit tayon tumboken iray bakat to.’ Anggano ag-itayo perpekto, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon aligen so alimbawa to diad salita tan gawa. (1 Pedro 2:21) Naliliketan si Jehova ed saramay mangaaro ed Anak to ya lapud satan et gagawaen day anggaay nayarian dan aligen so alimbawa to.

7. Akin ya maabig no say pilien tayon kaaro et saramay kaaro nen Jehova?

7 Siopa ray pikakaaroan nen Jehova? Saramay mabiskeg so pananisia ra, matoor, matulok, inaro day Jesus, tan aaligen day alimbawa to. Tepetan tayo sirin so sarili tayo: ‘Ontan kasi iray kakaarok? Kasin say pipilien kon kaaro et saramay kaaro nen Jehova?’ Maabig no ontan so gawaen tayo. Saramay walaan na ontan iran kualidad tan maseseg ya mangipupulong na Panarian et maong so impluensya ra ed sikatayo. Mas napaseseg da tayon gawaen so panlabayan na Dios.—Nengnengen so kahon ya “ Anto so Tuan Kaaro?

 MAKAARAL TAYOD SARAY ALIMBAWA DIAD BIBLIA

8. Antoy pandinayewan mo ed impankaaro (a) nen Noemi tan Ruth? (b) na taloran kabataan ya Hebreo? (c) nen Pablo tan Timoteo?

8 Dakel so nabasa ed Biblia ya maabig so nansumpalan da lapud maong iray pinili ran kaulop. Nabasam ditan so nipaakar ed ulopan nen Noemi tan say manugang ton si Ruth, saray taloran kabataan ya Hebreo ya nagmaliw a malet a sankakaaro diad Babilonia, tan say impankaaro nen Pablo tan Timoteo. (Ruth 1:16; Daniel 3:17, 18; 1 Corinto 4:17; Filipos 2:20-22) Balet manpokus tayo ed makapadinayew ya impankaaro nen David tan Jonatan.

9, 10. Akin ya malet so impankaaro nen David tan Jonatan?

9 Ibabaga na Biblia ya kayarin pinatey nen David si Goliat, “nagmaliw a maapit a sankaaro si Jonatan tan si David, tan sikatoy inaro nen Jonatan a singa ed sarili to.” (1 Samuel 18:1) Ditan ginmapo so malmalet ya impankaaro da anggano baleg so baetan na edad da. Ag-anguman so ulopan da anggad impatey nen Jonatan diad guerra. * (2 Samuel 1:26) Akin kasi et ontan la kaelet so impankaaro da?

10 Nagmaliw ya malet a sankaaro si David tan Jonatan lapud inad-aro dan dua si Jehova tan talagan matoor ira ed sikato. Parehon labay da ya napaliket so Dios. Naaro da so sakey tan sakey lapud saray balibalin ugali da. Seguradon panbiliban nen Jonatan so pakpel tan seseg nen David ya agtinmakot ed impangidepensa tod ngaran nen Jehova. Seguradon baleg so respeto nen David ed si Jonatan ta matoor  ton sinuportaan iray uksoyan nen Jehova tan inyuna toy pankaabigan nen David nen say sarili to. Alimbawa, isipen pa imay agawa nen mair-irap so kipapasen nen David tan manaamot-amot lapud sikatoy labay a pateyen nen Arin Saul ya ama nen Jonatan. Impanengneng nen Jonatan so katooran tod si David nen ‘nila to tan pinabiskeg toy panagmatalek tod si Jehova.’ (1 Samuel 23:16) Imadyin mo  pay alikna nen David sanen sinmabi so kaaro to pian pabiskegen so liknaan to! *

11. Antoy naaralan tayod impankaaro nen Jonatan tan David?

11 Antoy naaralan tayo ed si Jonatan tan David? Manuna ed amin, naaralan tayon importante ya say sankaaro et pareho dan inaro so Dios. No mikaaro tayod saramay kapareho tayoy papanisiaan tan estandarte ed moral, tan labay da met so manmatoor ed Dios, makapanbabagaan tayoy  nononoten, nalilikna, tan makapan-istoryaan tayoy makapabiskeg iran eksperiensya. (Basaen so Roma 1:11, 12.) Saray ontan ya maespiritual a kakaaro et nanengneng tayod saray kapananisiaan tayo. Balet, kasin labay ya ibaga na satan ya amin a mimiaral ed Kingdom Hall et maong ya kaaro? Andi met.

PILIEN NO SIOPA RAY PIKAAROAN TAYO

12, 13. (a) Akin ya nepeg tayon pilien no siopa ray piulopan tayo diad kongregasyon? (b) Antoy problema na saray kongregasyon nen inmunan siglo, tan antoy insimbawa nen Pablo ed sikara?

12 Anggan diad kongregasyon, nepeg ya pilien tayo nin siansia no siopa ray piulopan tayo pian seguradon natulongan da tayon ombiskeg ed espiritual. No panon ya wala ray prutas ya mabayag ya naluto, say arum ya agagi et nayarin mabayag met ya onaligwas ed espiritual. Kanian anggan iner ya kongregasyon, nanduruma so iyaaligwas ed espiritual na saray agagi. (Hebreo 5:12–6:3) Siempre, maanos tan maaro tayod saramay balo ni odino makapuy so pananisia ra ta labay tayo ran tulongan ya onaligwas ed espiritual.Roma 14:1; 15:1.

13 No maminsan, wala ray situasyon diad kongregasyon ya kaukolan tayoy manalwar no siopa ray piulopan tayo. Ompan wala ray kuestionable so kagagawa ra. Say arum et ompan masinti odino mareklamo. Naeksperiensya met na saray kongregasyon nen inmunan siglo so ontan iran problema. Anggano matoor so karaklan ed saray agagi ed saman ya panaon, wala met iray aliwa so kagagawa ra. Alimbawa, say arum ed kongregasyon diad Corinto et mangikakayat na saray palson bangat, kanian sinimbawa nen apostol Pablo so kongregasyon: “Agkayo palilingo. Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali.” (1 Corinto 15:12, 33) Impanonot met nen Pablo ed si Timoteo ya  anggan diad mismon kongregasyon et wala ray makapabaing so kagagawa ra. Kanian binilin toy Timoteo ya arawian to ray ontan odino agto ra piulopan.Basaen so 2 Timoteo 2:20-22.

14. Panon tayon niyaplika iramay simbawa nen Pablo ed pipiulop?

14 Panon tayon niyaplika iramay simbawa nen Pablo? Nepeg ya agtayo miuulop ed anggan siopa ya mauges so impluensya to—Tasi man odino andi. (2 Tesalonica 3:6, 7, 14) Nepeg tayon protektaan so espiritualidad tayo. Tandaan ya singa itayo espongha kanian mainomay tayon naalig so ugali tan kagagawa na saray kaaro tayo. No ilereg moy espongha ed marutak ya danum, siempre agmo nailaloan ya malinis a danum so naesep to. Ontan met ed sikatayo. No aliwliway ugali na saray kaulop mo, agmo nailaloan ya maong ya ugali so naalig mod sikara.1 Corinto 5:6.

Makalmo kay maong a kakaaro diad saray agagi

15. Antoy gawaen mo pian makalmo kay maespiritual iran kakaaro diad kongregasyon?

15 Misalamat tayo ta dakel so maong ya kakaaro diad saray kaagian tayo. (Salmo 133:1) Antoy gawaen mo pian makalmo kay maespiritual iran kakaaro diad kongregasyon? Gawam so anggaay nayarian mon ipanengneng iray maabig ya ugali tan kualidad pian labay kan nakaiba na saray agagi ya ontan met so gagawaen da. Tan ompan kaukolan moy manggaway paraan pian naaruman so kaarom. (Nengnengen so kahon ya “ No Panon Kamin Awalaan na Maong ya Kakaaro.”) Anap mo iramay mangipapanengneng na ugalin labay mo. Gawam imay simbawa na Biblia ya ‘ilukas yon maong so puso yo.’ Labay ton ibaga, mikaaro ka ed saray agagi anggano dumay lahi, bansa, odino kultura da. (2 Corinto 6:13; basaen so 1 Pedro 2:17.) Aliwan saray kaedad mo labat so pikaaroan mo. Si Jonatan et mas matatken nen si David. Dakel lay eksperiensyad bilay na saray maedad la tan malaknab so karunongan da kanian dakel so naaralan mo no mikaaro kad sikara.

 NO WALA RAY PROBLEMA

16, 17. No asakitay liknaan tayo lapud imbaga o ginawa na sakey ya agi, akin ya agtayo onaarawi ed kongregasyon?

16 Lapud nandurumay ugali tan binalegan tayo, no maminsan et agnaiwasan so problema ed kongregasyon. Nayarin walay nibaga o gawaen na sakey ya agi a makasakit ed liknaan tayo. (Proverbio 12:18) Ompan onggapo so problema lapud mandumaan so ugali tan opinyon tayo odino wala ray agpantatalosan. No ontan so situasyon, kasin onkapuy so pananisia tayo tan onarawi tayo lad kongregasyon? No talagan inaro tayoy Jehova tan saray agagi, agtayo itan gawaen.

17 Si Jehova so amalsa ed sikatayo tan iiter toy amin ya kaukolan tayo, kanian manepeg labat ya sikatoy aroen tan panlingkoran tayo. (Apocalipsis 4:11) Tan manepeg met labat ya matoor tayo ed kongregasyon ya uusaren to. (Hebreo  13:17) No asakitan sirin so liknaan tayo lapud imbaga o ginawa na sakey ya agi, agtayo onaarawi ed kongregasyon pian ipanengneng so pansyodot tayo. Akin et onarawi tayod kongregasyon anta aliwan si Jehova so akasakit ed sikatayo? No inaro tayoy Jehova, agtayon balot onarawid sikato tan ed saray lingkor to!Basaen so Salmo 119:165.

18. (a) Antoy gawaen tayo pian mansiansiay kareenan ed kongregasyon? (b) Anto ray maabig ya resulta no mamerdona itayo?

18 No inaro tayo ray agagi, labay tayon mansiansia so kareenan ed kongregasyon. Ag-iilaloan nen Jehova ya aglan balot nalingo iray aaroen to, kanian agtayo met nepeg ya ilaloan ya agla nalingo iray agagi. No talagan inaro tayo ra, palabasen tayo la ray angkekelag ya lingo tan tandaan ya amin tayo et agperpekto tan nalilingo. (Proverbio 17:9; 1 Pedro 4:8) Pakiwasen itayo na panangaro ya “mabulos a perdonaen so sakey tan sakey.” (Colosas 3:13) No maminsan et aliwa itan a mainomay. No manpadaeg tayod negatibon liknaan, manem-em tayo laingen na sakit na linawa tan isipen tayon makabawi tayo no ipanengneng tayoy sanok tayod samay akasakit ed sikatayo. Balet diad tua et sikatayo lanlamang so nairapan no ontan so gawaen tayo. No mamerdona tayo balet, talagan nabendisyonan itayo. (Lucas 17:3, 4) Mareen tan kalmado so nonot tan puso tayo, mansiansiay kareenan ed kongregasyon, tan manuna ed amin, mansiansian malet so relasyon tayod si Jehova.Mateo 6:14, 15; Roma 14:19.

NO KAPIGAN ITUNDA SO PIPIULOP

19. Anto ray situasyon ya talagan kaukolan tayo lan itunda so piulop ed datin membro na kongregasyon?

19 Wala ray situasyon ya talagan kaukolan tayo lan itunda so piulop ed datin membro na kongregasyon. Nagawa itan no nadispelo so sakey lapud agmagbabawi ed ginawa ton kasalanan, odino imbeneg to lay pananisia to diad pangibabangat  to na palson doktrina, odino talagan insian to lay sarili to ed kongregasyon. Malinew so ibabaga na Biblia ya ‘tundaan tayo lay miulop’ ed ontan iran totoo. * (Basaen so 1 Corinto 5:11-13; 2 Juan 9-11) Ompan mairap ya paliisan so sakey ya too ta kanayon tayo odino datin kaaro tayo. Balet no unoren tayo ray uksoyan, ipapanengneng tayon say talagan panmamatooran tayo et si Jehova tan saray matunong ya ganggan to. Tandaan ya importantin maong ed si Jehova so panmatoor tan itulok tayod sikato.

20, 21. (a) Akin a say panagdispelo et maaron uksoyan? (b) Akin ya importantin pilien tayon maong iray kaulop tayo?

20 Diad tua, say panagdispelo et maaron uksoyan nen Jehova. Akin ey? Ta no ekalen ed kongregasyon so agmagbabawin nankasalanan, panangipanengneng itan na panangaro ed masanton ngaran nen Jehova tan ed saray estandarte to. (1 Pedro 1:15, 16) Ontan met, naprotektaan so kongregasyon. Saray matoor ya membro et agnaimpluensyaan na saramay gagagalaen day mankasalanan, tan nituloy day pandayew dad si Jehova lapud amta ran say kongregasyon so sankaabigan ya pasen diad sayan mauges a mundo. (1 Corinto 5:7; Hebreo 12:15, 16) Say ambelat ya disiplina et panangipanengneng met na panangaro ed nankasalanan. Nayarin atan so makatulong pian natalosan to a kaukolan toy manguman tan manggaway paraan pian makapawil ed si Jehova.Hebreo 12:11.

21 Aminen tayo man odino andi, talagan mabiskeg so impluensya ed sikatayo na saray kaulop tayo. Importante sirin ya pilien tayon maong iray kaulop tayo. No say pilien tayo et saramay kakaaro nen Jehova, napaliberan tayoy sankaabigan iran kaulop. Impluensyaan da itayon mansiansian determinado a gawaen so panlabayan nen Jehova.

^ par. 4 Diad sayan ingganggan nen Jehova ed si Abraham, impanengneng To so sakripisyon gawaen Ton mismo diad pangiyapay ed bogbogtong ya Anak to. (Juan 3:16) Balet aglanlamang impaituloy nen Jehova so pangiyapay ed si Isaac tan angiter na kalakian a karnero ya kasalat nen Isaac.Genesis 22:1, 2, 9-13.

^ par. 9 Si David et ‘ugaw ni’ nen pinatey toy Goliat tan anggapo ni 30 to nen inatey si Jonatan. (1 Samuel 17:33; 31:2; 2 Samuel 5:4) Si Jonatan et manga 60 lay taon to nen inatey, kanian manga 30 ya taon a mas panguloan nen si David.

^ par. 10 Nabasa ed 1 Samuel 23:17 so limaran ginawa nen Jonatan pian napabiskeg toy liknaan nen David: (1) Imbaga ton ag-ontatakot si David. (2) Impaseguro tod si David ya agnatuloy so plano nen Saul. (3) Impanonot to ya si David so magmaliw ya ari ta atan so insipan na Dios. (4) Impromisa to ya sikatoy mansiansian matoor ed si David. (5) Imbaga to ya amta nen Saul a say katooran to et walad si David.

^ par. 19 Nabasa so kaaruman ya impormasyon nipaakar ed pantrato ed sakey ya adispelo odino sinmian ed kongregasyon diad Apendise ed artikulon “No Panon so Pantrato ed Adispelo.”