Mwanzo 29:1-35

29  Kisha Yakobo akaanza mwendo, akasafiri kwenda nchi ya Watu wa Mashariki.+  Basi akatazama, na hapo palikuwa na kisima shambani na tazama, makundi matatu ya kondoo yalikuwa yamelala chini hapo kando yake, kwa sababu walikuwa na desturi ya kunywesha maji makundi+ katika kisima hicho; na kulikuwa na jiwe kubwa juu ya kinywa cha hicho kisima.+  Makundi yote yalipokuwa yamekusanywa hapo, waliviringisha jiwe kutoka kwenye kinywa cha kisima, nao wakanywesha makundi maji, kisha wakalirudisha jiwe mahali pake juu ya kinywa cha kisima.  Basi Yakobo akawaambia: “Ndugu zangu, mmetoka wapi?” nao wakasema: “Sisi tunatoka Harani.”+  Ndipo akawaambia: “Je, mnamjua Labani+ mjukuu wa Nahori?”+ nao wakasema: “Tunamjua.”  Basi akawaambia: “Je, yeye hajambo?”+ Nao wakasema: “Hajambo. Na tazama, Raheli+ binti yake anakuja na kondoo!”+  Naye akaendelea kusema: “Tazama, bado ni mchana sana. Sio wakati wa kukusanya mifugo. Wanywesheni maji kondoo, kisha mwende mwalishe.”+  Wakajibu, wakasema: “Haturuhusiwi kufanya hivyo mpaka makundi yote yawe yamekusanywa nao kwa kweli wawe wameviringisha jiwe kutoka kwenye kinywa cha kisima. Ndipo tutakaponywesha kondoo maji.”  Alipokuwa bado anasema nao, Raheli+ akaja na kondoo wa baba yake, kwa maana alikuwa mchungaji.+ 10  Ikawa kwamba Yakobo alipomwona Raheli binti ya Labani ndugu ya mama yake na kondoo wa Labani ndugu ya mama yake, bila kukawia Yakobo akakaribia na kuliviringisha jiwe, akaliondoa kwenye kinywa cha hicho kisima na kuwanywesha maji kondoo wa Labani ndugu ya mama yake.+ 11  Kisha Yakobo akambusu+ Raheli, akapaaza sauti yake na kulia machozi.+ 12  Na Yakobo akaanza kumwambia Raheli kwamba yeye ni ndugu+ ya baba yake na kwamba yeye ni mwana wa Rebeka. Na Raheli akakimbia, akaenda kumwambia baba yake.+ 13  Sasa ikawa kwamba mara tu Labani alipoisikia habari juu ya Yakobo mwana wa dada yake, akaanza kukimbia kwenda kumpokea.+ Kisha akamkumbatia na kumbusu, akamleta mpaka ndani ya nyumba yake.+ Naye akaanza kumsimulia Labani mambo hayo yote. 14  Baada ya hayo Labani akamwambia: “Wewe kwa kweli ni mfupa wangu na nyama yangu.”+ Basi akakaa naye mwezi mzima. 15  Kisha Labani akamwambia Yakobo: “Je, wewe ni ndugu yangu,+ na je, unitumikie bure?+ Niambie, Mshahara wako utakuwa nini?”+ 16  Basi, Labani alikuwa na binti wawili. Jina la yule mkubwa lilikuwa ni Lea+ na jina la yule mdogo Raheli. 17  Lakini macho ya Lea hayakuwa yaking’aa, bali Raheli+ alikuwa na umbo zuri na sura nzuri.+ 18  Naye Yakobo alimpenda Raheli. Kwa hiyo akasema: “Mimi niko tayari kukutumikia miaka saba kwa ajili ya Raheli binti yako mdogo.”+ 19  Labani akajibu akasema: “Ni afadhali nikupe wewe kuliko nimpe mwanamume mwingine.+ Endelea kukaa pamoja nami.” 20  Naye Yakobo akatumikia miaka saba kwa ajili ya Raheli,+ lakini machoni pake hiyo ikawa kama siku chache kwa sababu alimpenda.+ 21  Kisha Yakobo akamwambia Labani: “Nipe mke wangu, kwa sababu siku zangu zimetimia, nawe uniruhusu nilale naye.”+ 22  Basi Labani akawakusanya watu wote wa mahali hapo, akafanya karamu.+ 23  Lakini ikawa kwamba wakati wa jioni akamchukua Lea binti yake, akamleta kwa Yakobo ili apate kulala naye. 24  Pia, Labani akampa Lea binti yake mjakazi wake Zilpa,+ awe mjakazi wake. 25  Basi kufika asubuhi akakuta kumbe ni Lea! Kwa hiyo akamwambia Labani: “Ni nini hili umenitendea? Je, sikukutumikia kwa ajili ya Raheli? Basi kwa nini umenifanyia ujanja?”+ 26  Labani akajibu akasema: “Si desturi kufanya hivi kwetu, kumtoa mwanamke mdogo kabla ya mzaliwa wa kwanza. 27  Sherehekea+ kikamili juma la mwanamke huyu. Baadaye utapewa pia mwanamke huyu mwingine kwa utumishi ambao wewe unaweza kunitumikia kwa miaka saba zaidi.”+ 28  Basi Yakobo akafanya hivyo, akasherehekea kikamili juma la mwanamke huyo, baada ya hayo akampa Raheli binti yake kuwa mke wake. 29  Tena, Labani akampa Raheli binti yake Bilha+ mjakazi wake, awe mjakazi wake. 30  Kisha akalala na Raheli pia, naye akamwonyesha Raheli upendo zaidi kuliko Lea,+ naye akamtumikia Labani kwa miaka saba zaidi.+ 31  Yehova alipoona kwamba Lea alichukiwa, ndipo akafungua tumbo lake la uzazi,+ lakini Raheli alikuwa tasa.+ 32  Basi Lea akapata mimba, akazaa mwana na kisha akamwita jina lake Rubeni,+ kwa maana alisema: “Ni kwa sababu Yehova ametazama taabu yangu,+ kwa kuwa sasa mume wangu ataanza kunipenda.” 33  Naye akapata mimba tena, akazaa mwana kisha akasema: “Ni kwa sababu Yehova amesikiliza,+ kwa kuwa nilichukiwa na kwa hiyo akanipa huyu pia.” Ndipo akamwita jina lake Simeoni.+ 34  Naye akapata mimba tena, akazaa mwana kisha akasema: “Sasa wakati huu mume wangu atajiunga nami, kwa sababu nimemzalia wana watatu.” Kwa hiyo akaitwa jina lake Lawi.+ 35  Naye akapata mimba tena, akazaa mwana kisha akasema: “Mara hii nitamsifu Yehova.” Kwa hiyo akamwita jina lake Yuda.+ Kisha akaacha kuzaa.

Maelezo ya Chini