Mwanzo 36:1-43

36  Na hii ndiyo historia ya Esau, yaani, Edomu.+  Esau alitwaa wake zake kutoka kwa binti za Kanaani:+ Ada+ binti ya Eloni Mhiti+ na Oholibama+ binti ya Ana, mjukuu wa Sibeoni Mhivi,  na Basemathi+ binti ya Ishmaeli, dada ya Nebayothi.+  Na Ada akamzalia Esau, Elifazi, naye Basemathi akamzaa Reueli.  naye Oholibama akazaa Yeushi na Yalamu na Kora.+ Hao ndio wana wa Esau ambao wake zake walimzalia katika nchi ya Kanaani.  Baada ya hayo Esau akachukua wake zake na wanawe na binti zake na nafsi zote za nyumba yake na mifugo yake na wanyama wake wengine wote na mali yake yote,+ aliyokuwa amekusanya katika nchi ya Kanaani, naye akaenda nchi iliyo mbali kutoka kwa Yakobo ndugu yake,+  kwa sababu mali zao zilikuwa nyingi sana wasiweze kukaa pamoja na nchi ya kigeni waliyokuwa wakikaa haikuweza kuwatoshelezea mahitaji yao kwa sababu ya mifugo yao.+  Basi Esau akaanza kukaa katika eneo lenye milima la Seiri.+ Esau ni Edomu.+  Nayo hii ndiyo historia ya Esau baba ya Edomu katika eneo lenye milima la Seiri.+ 10  Haya ndiyo majina ya wana wa Esau: Elifazi mwana wa Ada, mke wa Esau; Reueli mwana wa Basemathi, mke wa Esau.+ 11  Nao wana wa Elifazi walikuwa Temani,+ Omari, Sefo, Gatamu, na Kenasi.+ 12  Naye Timna+ akawa suria wa Elifazi, mwana wa Esau. Baada ya muda akamzalia Elifazi, Amaleki.+ Hao ndio wana wa Ada, mke wa Esau. 13  Hawa ndio wana wa Reueli: Nahathi na Zera, Shamma na Miza.+ Hao ndio waliokuja kuwa wana wa Basemathi,+ mke wa Esau. 14  Na hawa ndio waliokuja kuwa wana wa Oholibama binti ya Ana, mjukuu wa Sibeoni, mke wa Esau, kwa kuwa alimzalia Esau, Yeushi na Yalamu na Kora.+ 15  Hawa ndio mashehe+ wa wana wa Esau: Wana wa Elifazi, mzaliwa wa kwanza wa Esau: Shehe Temani,+ shehe Omari, shehe Sefo, shehe Kenasi, 16  shehe Kora, shehe Gatamu, shehe Amaleki. Hao ndio mashehe wa Elifazi+ katika nchi ya Edomu. Hao ndio wana waliozaliwa na Ada. 17  Hawa ndio wana wa Reueli, mwana wa Esau: Shehe Nahathi, shehe Zera, shehe Shamma, shehe Miza. Hao ndio mashehe wa Reueli katika nchi ya Edomu.+ Hao ndio wana waliozaliwa na Basemathi, mke wa Esau. 18  Na mwisho hawa ndio wana wa Oholibama, mke wa Esau: Shehe Yeushi, shehe Yalamu, shehe Kora. Hao ndio mashehe wa Oholibama binti ya Ana, mke wa Esau. 19  Hao ndio wana wa Esau, na hao ndio mashehe wao. Yeye ni Edomu.+ 20  Hawa ndio wana wa Seiri, yule Mhori, wakaaji wa nchi hiyo:+ Lotani na Shobali na Sibeoni na Ana+ 21  na Dishoni na Ezeri na Dishani.+ Hao ndio mashehe wa yule Mhori, wana wa Seiri, katika nchi ya Edomu. 22  Nao wana wa Lotani wakawa Hori na Hemamu; na dada ya Lotani alikuwa Timna.+ 23  Nao hawa ndio wana wa Shobali: Alvani na Manahathi na Ebali, Shefo na Onamu. 24  Nao hawa ndio wana wa Sibeoni: Aya na Ana. Huyu ndiye Ana aliyepata bubujiko la maji ya moto nyikani alipokuwa akiwachunga punda wa Sibeoni baba yake.+ 25  Nao hawa ndio watoto wa Ana: Dishoni na Oholibama binti ya Ana. 26  Nao hawa ndio wana wa Dishoni: Hemdani na Eshbani na Ithrani na Kerani.+ 27  Hawa ndio wana wa Ezeri: Bilhani na Zaavani na Akani. 28  Hawa ndio wana wa Dishani: Usi na Arani.+ 29  Hawa ndio mashehe wa yule Mhori: Shehe Lotani, shehe Shobali, shehe Sibeoni, shehe Ana, 30  shehe Dishoni, shehe Ezeri, shehe Dishani.+ Hao ndio mashehe wa yule Mhori kulingana na mashehe wao katika nchi ya Seiri. 31  Sasa hawa ndio wafalme waliotawala katika nchi ya Edomu+ kabla ya mfalme yeyote kuwatawala wana wa Israeli.+ 32  Naye Bela mwana wa Beori akatawala Edomu,+ na jina la jiji lake lilikuwa Dinhaba. 33  Na Bela alipokufa, Yobabu mwana wa Zera kutoka Bosra+ akaanza kutawala badala yake.+ 34  Yobabu alipokufa, Hushamu kutoka katika nchi ya Watemani+ akaanza kutawala badala yake.+ 35  Hushamu alipokufa, Hadadi mwana wa Bedadi, aliyewashinda Wamidiani+ katika nchi ya Moabu,+ akaanza kutawala badala yake, nalo jina la jiji lake lilikuwa Avithi.+ 36  Hadadi alipokufa, Samla kutoka Masreka akaanza kutawala badala yake.+ 37  Samla alipokufa, Shauli kutoka Rehobothi kando ya ule Mto akaanza kutawala badala yake.+ 38  Shauli alipokufa, Baal-hanani mwana wa Akbori akaanza kutawala badala yake.+ 39  Baal-hanani mwana wa Akbori alipokufa, Hadari akaanza kutawala badala yake; na jina la jiji lake lilikuwa Pau, nalo jina la mke wake lilikuwa Mehetabeli binti ya Matredi binti ya Mezahabu.+ 40  Basi haya ndiyo majina ya mashehe wa Esau kulingana na familia zao, kulingana na mahali pao, kwa majina yao: Shehe Timna, shehe Alva, shehe Yethethi,+ 41  shehe Oholibama, shehe Ela, shehe Pinoni,+ 42  shehe Kenasi, shehe Temani, shehe Mibsari,+ 43  shehe Magdieli, shehe Iramu. Hao ndio mashehe wa Edomu+ kulingana na makao yao katika nchi yao.+ Huyu ndiye Esau baba ya Edomu.+

Maelezo ya Chini