Mwanzo 43:1-34

43  Nayo njaa ilikuwa kali katika nchi.+  Ikawa mara tu walipokuwa wamemaliza kuila nafaka waliyokuwa wameleta kutoka Misri,+ baba yao akawaambia: “Rudini, mkatununulie chakula kidogo.”+  Kisha Yuda akamwambia:+ “Yule mtu alituhakikishia waziwazi, akisema, ‘Msiuone uso wangu tena isipokuwa ndugu yenu awe pamoja nanyi.’+  Ikiwa utamruhusu ndugu yetu aende nasi,+ tuko tayari kwenda kukununulia chakula.  Lakini ikiwa hutamruhusu aende nasi, hatutaenda, kwa sababu yule mtu alituambia, ‘Msiuone uso wangu tena isipokuwa ndugu yenu awe pamoja nanyi.’”+  Naye Israeli akasema:+ “Kwa nini mmenidhuru kwa kumwambia mtu huyo ya kwamba mna ndugu mwingine?”  Kisha wakasema: “Mtu huyo aliuliza moja kwa moja kutuhusu na kuhusu jamaa zetu, akisema, ‘Je, baba yenu angali hai?+ Je, mna ndugu mwingine?’ nasi tukamwambia kupatana na mambo hayo.+ Tungewezaje kujua kwamba kwa hakika atasema, ‘Shukeni na ndugu yenu’?”+  Mwishowe Yuda akamwambia Israeli baba yake: “Mruhusu huyu mvulana aende nami,+ ili tupate kuondoka twende na ili tuendelee kuishi ili tusife,+ sisi na wewe na watoto wetu wadogo.+  Mimi nitakuwa dhamana kwa ajili yake.+ Umdai mkononi mwangu.+ Nisipomrudisha kwako na kumweka mbele yako, basi nitakuwa nimekutendea dhambi ya kudumu. 10  Lakini ikiwa hatungalikawia, kufikia sasa tungalikuwa tumefika huko na kurudi mara mbili hizi.”+ 11  Kisha Israeli baba yao akawaambia: “Ikiwa, basi, ndivyo ilivyo,+ fanyeni hivi: Chukueni mali bora zaidi ya nchi katika vyombo vyenu mkampelekee mtu huyo iwe zawadi:+ zeri kidogo,+ na asali kidogo,+ ubani mweusi na gome lenye utomvu,+ kungu na lozi.+ 12  Pia chukueni pesa mara mbili mkononi mwenu; na pesa zilizorudishwa katika vinywa vya mifuko yenu mzirudishe zikiwa mkononi mwenu.+ Huenda lilikuwa kosa.+ 13  Nanyi mchukueni ndugu yenu, mwondoke, mrudi kwa mtu huyo. 14  Na Mungu Mweza-Yote na awape huruma mbele ya mtu huyo,+ ili amwachilie yule ndugu yenu mwingine na Benyamini. Lakini ikiwa nitafiwa, kwa kweli nitafiwa!”+ 15  Basi hao watu wakachukua zawadi hiyo, nao wakachukua pesa mara mbili mkononi mwao na Benyamini. Kisha wakaondoka na kwenda zao Misri, wakasimama mbele ya Yosefu.+ 16  Yosefu alipomwona Benyamini akiwa pamoja nao, akamwambia mara moja mtu aliyekuwa juu ya nyumba yake: “Wapeleke watu hawa nyumbani, uchinje wanyama na kufanya matayarisho,+ kwa sababu watu hawa watakula pamoja nami mchana.” 17  Bila kukawia yule mtu akafanya kama vile Yosefu alivyokuwa amesema.+ Basi akawapeleka hao watu nyumbani kwa Yosefu. 18  Lakini hao watu wakaogopa kwa sababu walikuwa wamepelekwa nyumbani kwa Yosefu,+ wakaanza kusema: “Tunaletwa hapa ili watuangukie na kutushambulia na kutuchukua tuwe watumwa na pia punda zetu kwa sababu ya pesa tulizorudi nazo katika mifuko yetu pale mwanzoni!”+ 19  Kwa hiyo wakamkaribia yule mtu aliyekuwa juu ya nyumba ya Yosefu, wakaongea naye kwenye mwingilio wa nyumba hiyo, 20  nao wakasema: “Tunakuomba radhi, bwana wangu! Kwa kweli mwanzoni tulikuja kununua chakula.+ 21  Lakini ikatukia kwamba tulipofika mahali pa kulala+ na kuanza kufungua mifuko yetu, kumbe, pesa za kila mmoja wetu zilikuwa katika kinywa cha mfuko wake, pesa zetu zikiwa na uzani wake kamili. Kwa hiyo tungependa kuzirudisha kwa mikono yetu wenyewe.+ 22  Nasi tumeleta pesa zaidi mikononi mwetu ili kununua chakula. Kwa hakika hatujui ni nani aliyeziweka pesa zetu mifukoni mwetu.”+ 23  Kisha akasema: “Mambo ni sawa kwenu. Msiogope.+ Mungu wenu na Mungu wa baba yenu aliwapa hazina mifukoni mwenu.+ Pesa zenu zilinifikia kwanza.” Kisha akamleta Simeoni kwao.+ 24  Basi yule mtu akawaleta nyumbani kwa Yosefu, akawapa maji wapate kuoshwa miguu yao,+ naye akawapa chakula kwa ajili ya punda zao.+ 25  Nao wakaitayarisha zawadi+ kwa ajili ya Yosefu atakapokuja mchana, kwa sababu walikuwa wamesikia kwamba hapo ndipo wangekula mkate.+ 26  Yosefu alipoingia nyumbani, wakampelekea zawadi iliyokuwa mkononi mwao ndani ya nyumba, wakajilaza chini kifudifudi mbele yake.+ 27  Kisha akawauliza hali yao na kusema:+ “Je, baba yenu, yule mzee mliyesema juu yake, anaendelea vema? Je, angali hai?”+ 28  Wakajibu, wakasema: “Mtumishi wako baba yetu anaendelea vema. Angali hai.” Kisha wakainama na kulala kifudifudi.+ 29  Alipoinua macho yake na kumwona Benyamini ndugu yake, mwana wa mama yake,+ akasema: “Je, huyu ni ndugu yenu, yule mdogo zaidi mliyeniambia juu yake?”+ Naye akaongeza kusema: “Mungu na akuonyeshe kibali chake,+ mwanangu.” 30  Sasa Yosefu alikuwa akiharakisha, kwa sababu hisia zake za ndani zilianza kusisimuka kumwelekea ndugu yake,+ hata akatafuta mahali pa kulilia, naye akaingia katika chumba cha ndani, akaanza kulia machozi humo.+ 31  Kisha akanawa uso wake, akatoka, akajizuia, akasema:+ “Leteni chakula.”+ 32  Nao wakamletea chakula chake kando na kile chao kando na cha Wamisri waliokuwa wakila naye kando; kwa maana Wamisri hawangeweza kula chakula pamoja na Waebrania, kwa sababu hilo ni chukizo kwa Wamisri.+ 33  Nao walikuwa wameketi mbele yake, mzaliwa wa kwanza kupatana na haki ya mzaliwa wa kwanza+ naye yule mdogo zaidi kupatana na uchanga wake; na hao watu wakawa wakitazamana kwa mshangao. 34  Naye akawa akituma watu wachukue visehemu vya chakula kutoka mbele yake na kuwapelekea, lakini akawa akiongeza kisehemu cha Benyamini mara tano kuliko visehemu vya wale wengine wote.+ Basi wakaendelea kula karamu na kunywa naye mpaka waliposhiba.+

Maelezo ya Chini