Mwanzo 47:1-31

47  Basi Yosefu akaenda, akampa Farao habari, na kusema:+ “Baba yangu na ndugu zangu na makundi yao na mifugo yao na vyote walivyo navyo, wamekuja kutoka nchi ya Kanaani, na tazama, wako katika nchi ya Gosheni.”+  Naye akatwaa watu watano kutoka kati ya ndugu zake wote apate kuwapeleka mbele ya Farao.+  Kisha Farao akawauliza ndugu zake: “Mnafanya kazi gani?”+ Basi wakamwambia Farao: “Watumishi wako ni wachungaji wa kondoo,+ sisi na mababu zetu pia.”+  Kisha wakamwambia Farao: “Tumekuja kukaa tukiwa wageni nchini,+ kwa sababu hakuna malisho kwa ajili ya makundi waliyo nayo watumishi wako,+ kwa maana njaa ni kali katika nchi ya Kanaani.+ Na sasa, tafadhali, waruhusu watumishi wako wakae katika nchi ya Gosheni.”+  Ndipo Farao akamwambia Yosefu: “Baba yako na ndugu zako wamekujia hapa.  Nchi ya Misri iko chini ya mamlaka yako.+ Wape makao baba yako na ndugu zako katika sehemu bora kabisa ya nchi.+ Wape makao katika nchi ya Gosheni,+ na ikiwa unajua kwamba kati yao mna watu walio hodari,+ uwaweke kuwa wakuu wa mifugo yangu.”+  Kisha Yosefu akamwingiza Yakobo baba yake, akamjulisha kwa Farao, naye Yakobo akambariki Farao.+  Sasa Farao akamuuliza Yakobo: “Siku za miaka ya maisha yako ni ngapi?”  Basi Yakobo akamwambia Farao: “Siku za miaka ya makao yangu katika nchi ya kigeni ni miaka 130.+ Zimekuwa chache na zenye kutaabisha,+ nazo hazijafikia siku za miaka ya maisha ya baba zangu, siku za makao yao katika nchi ya kigeni.”+ 10  Halafu Yakobo akambariki Farao na kuondoka mbele ya Farao.+ 11  Kwa hiyo Yosefu akampa baba yake na ndugu zake makao, naye akawapa mali katika nchi ya Misri, katika sehemu bora kabisa ya nchi hiyo, katika nchi ya Ramesesi,+ kama vile tu Farao alivyokuwa ameamuru. 12  Na Yosefu akaendelea kumpa mkate baba yake na ndugu zake na watu wote wa nyumba ya baba yake,+ kwa kadiri ya idadi ya watoto.+ 13  Sasa hapakuwa na mkate katika nchi yote, kwa sababu njaa ilikuwa kali sana;+ nayo nchi ya Misri na nchi ya Kanaani zikaishiwa kabisa kwa sababu ya hiyo njaa.+ 14  Yosefu akakusanya pesa zote zilizopatikana katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanaani za nafaka ambayo watu walikuwa wakinunua;+ naye akawa akizileta pesa hizo nyumbani kwa Farao. 15  Mwishowe pesa za nchi ya Misri na za nchi ya Kanaani zikaisha, na Wamisri wote wakaanza kumjia Yosefu, wakisema: “Tupe mkate!+ Na kwa nini tufe mbele yako kwa kuwa pesa zimekwisha?”+ 16  Kisha Yosefu akasema: “Leteni mifugo yenu nami nitawapa mkate kwa kubadilishana na mifugo yenu, ikiwa pesa zimekwisha.” 17  Nao wakaanza kumletea Yosefu mifugo yao; naye Yosefu akawapa mkate kwa kubadilishana na farasi zao na makundi na mifugo na punda,+ naye akawapa mkate kwa kubadilishana na mifugo yao yote mwaka huo. 18  Mwishowe mwaka huo ukamalizika, nao wakaanza kumjia mwaka uliofuata na kumwambia: “Hatutamficha bwana wangu lakini pesa na makundi ya wanyama wa kufugwa wameishia kwa bwana wangu.+ Hakuna kinachosalia mbele ya bwana wangu ila miili yetu na mashamba yetu.+ 19  Kwa nini tufe machoni pako,+ sisi na mashamba yetu pia? Utununue sisi na mashamba yetu kwa mkate,+ nasi pamoja na mashamba yetu tutakuwa watumwa wa Farao; na utupe mbegu ili tupate kuishi na ili tusife na mashamba yetu yasikae ukiwa.”+ 20  Basi Yosefu akamnunulia Farao mashamba yote ya Wamisri,+ kwa sababu Wamisri waliuza kila mtu shamba lake, kwa maana ile njaa ilikuwa imewalemea sana; na hayo mashamba yakawa ya Farao. 21  Naye akawaondoa watu na kuwapeleka majijini toka mwisho mmoja wa eneo la Misri mpaka mwisho ule mwingine.+ 22  Ni mashamba ya makuhani tu ndiyo hakuyanunua,+ kwa sababu posho ya makuhani ilitoka kwa Farao, nao walikula posho yao waliyopewa na Farao.+ Ndiyo sababu hawakuyauza mashamba yao.+ 23  Kisha Yosefu akawaambia watu: “Tazameni, leo nimewanunua ninyi na mashamba yenu kwa ajili ya Farao. Mbegu zenu hizi, zipandeni katika mashamba.+ 24  Wakati ambapo zitazaa,+ ndipo mtampa Farao sehemu ya tano,+ lakini sehemu nne zitakuwa zenu, ziwe mbegu za shamba na chakula chenu na cha wale walio katika nyumba zenu na cha watoto wenu.”+ 25  Basi wakasema: “Umehifadhi uhai wetu.+ Na tupate kibali machoni pako bwana wangu, nasi tutakuwa watumwa wa Farao.”+ 26  Na Yosefu akaifanya iwe amri mpaka leo hii kuhusu mashamba yaliyo mali ya Misri ya kwamba Farao apewe mpaka sehemu ya tano. Ni mashamba ya makuhani tu wakiwa kikundi tofauti ndiyo hayakuwa ya Farao.+ 27  Na Israeli akaendelea kukaa katika nchi ya Misri, katika nchi ya Gosheni;+ nao wakafanya makao humo, wakaongezeka, wakawa wengi sana.+ 28  Na Yakobo akaendelea kuishi katika nchi ya Misri kwa miaka 17, hivi kwamba siku za miaka ya maisha ya Yakobo zikawa miaka 147.+ 29  Mwishowe siku za Israeli kufa zikakaribia.+ Basi akamwita mwana wake Yosefu, akamwambia: “Ikiwa sasa nimepata kibali machoni pako, tafadhali, weka mkono wako chini ya paja langu,+ nawe unionyeshe fadhili zenye upendo na kweli.+ (Tafadhali, usinizike Misri.)+ 30  Nami nitalala pamoja na baba zangu,+ nawe unichukue toka Misri, unizike katika kaburi lao.”+ Basi akasema: “Mimi mwenyewe nitafanya kama ulivyosema.” 31  Kisha akamwambia: “Niapie.” Basi akamwapia.+ Ndipo Israeli akajilaza kifudifudi juu ya kichwa cha kitanda.+

Maelezo ya Chini