Mwanzo 37:1-36

37  Naye Yakobo akaendelea kukaa katika nchi ya kigeni ya baba yake,+ katika nchi ya Kanaani.+  Hii ndiyo historia ya Yakobo. Yosefu,+ alipokuwa na umri wa miaka kumi na saba, alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake kati ya kundi,+ na, kwa kuwa alikuwa mvulana tu, alikuwa pamoja na wana wa Bilha+ na wana wa Zilpa,+ wake za baba yake. Basi Yosefu akamletea baba yake habari mbaya juu yao.+  Naye Israeli alimpenda Yosefu kuliko wanawe wengine wote,+ kwa sababu alikuwa mwana wa uzee wake; naye alikuwa amemshonea vazi refu lenye mistari linalofanana na shati.+  Ndugu zake walipoona kwamba baba yao alimpenda kuliko ndugu zake wote, wakaanza kumchukia,+ nao hawakusema naye kwa amani.+  Baada ya muda Yosefu aliota ndoto, akawasimulia ndugu zake,+ nao wakawa na sababu zaidi ya kumchukia.  Aliwaambia hivi: “Tafadhali, sikilizeni ndoto hii ambayo nimeota.+  Tazama, tulikuwa tukifunga miganda katikati ya shamba wakati ambapo tazama, mganda wangu uliinuka, ukasimama wima nayo miganda yenu ikauzunguka na kuuinamia mganda wangu.”+  Nao ndugu zake wakamwambia: “Je, kwa kweli utakuwa mfalme juu yetu?+ Au utatutawala?”+ Basi wakapata sababu mpya ya kumchukia kwa sababu ya ndoto zake na maneno yake.  Baadaye akaota ndoto nyingine tena, akawasimulia ndugu zake na kusema: “Tazama nimeota ndoto tena, na tazama, jua na mwezi na nyota kumi na moja zilikuwa zikiniinamia.”+ 10  Kisha akamsimulia baba yake na ndugu zake vilevile, na baba yake akamkemea na kumwambia:+ “Ndoto hii ambayo umeota inamaanisha nini? Je, mimi na pia mama yako na ndugu zako kwa kweli tutakuja na kukuinamia?” 11  Na ndugu zake wakaanza kumwonea wivu,+ lakini baba yake akayatia moyoni maneno hayo.+ 12  Sasa ndugu zake wakaenda kulisha kundi la baba yao karibu na Shekemu.+ 13  Baada ya muda, Israeli akamwambia Yosefu: “Je, ndugu zako hawachungi makundi karibu na Shekemu? Njoo, nikutume kwao.” Basi akamjibu, akamwambia: “Mimi hapa!”+ 14  Basi akamwambia: “Tafadhali, nenda. Kaone kama ndugu zako wako salama salimini na kama kundi liko salama salimini, halafu uniletee habari.”+ Basi akamtuma toka nchi tambarare ya chini ya Hebroni,+ naye akaenda kuelekea Shekemu. 15  Baadaye mwanamume fulani akamkuta na tazama, alikuwa akizunguka-zunguka shambani. Basi mwanamume huyo akamuuliza: “Unatafuta nini?” 16  Akajibu: “Nawatafuta ndugu zangu. Tafadhali, niambie, Wanachunga makundi wapi?” 17  Naye mwanamume huyo akamwambia: “Wameondoka hapa, kwa sababu niliwasikia wakisema, ‘Twendeni Dothani.’” Kwa hiyo akaendelea kuwafuata ndugu zake, akawapata huko Dothani. 18  Ndugu zake wakamwona akiwa mbali, na kabla hajakaribia wakaanza kumpangia kwa ujanja hila ya kumuua.+ 19  Basi wakasemezana: “Tazama! Yule mwota-ndoto anakuja.+ 20  Basi na tumuue, tumtupe ndani ya moja la mashimo ya maji;+ halafu tutasema mnyama mkali wa mwitu alimrarua.+ Ndipo tuone itakuwaje kwa ndoto zake.” 21  Rubeni aliposikia hilo alijaribu kumwokoa kutoka mikononi mwao.+ Kwa hiyo akasema: “Tusiipige nafsi yake kiasi cha kuiua.”+ 22  Naye Rubeni akaendelea kuwaambia: “Msimwage damu.+ Mtupeni ndani ya shimo hili la maji lililo nyikani wala msimtendee kwa jeuri.”+ Alikusudia kumwokoa kutoka katika mikono yao ili amrudishe kwa baba yake. 23  Basi mara tu Yosefu alipowafikia ndugu zake, wakamvua Yosefu vazi lake refu, naam, lile vazi refu lenye mistari alilokuwa amevaa;+ 24  kisha wakamchukua na kumtupa ndani ya hilo shimo la maji.+ Wakati huo shimo hilo lilikuwa tupu; halikuwa na maji ndani yake. 25  Kisha wakaketi ili kula mkate.+ Walipoinua macho yao na kutazama, kumbe, kulikuwa na msafara wa Waishmaeli+ uliokuwa ukija kutoka Gileadi, na ngamia zao walikuwa wamebeba ubani mweusi na zeri na gome lenye utomvu,+ wakiwa njiani kuzipeleka Misri. 26  Basi Yuda akawaambia ndugu zake: “Kungekuwa faida gani tukimuua ndugu yetu na kufunika damu yake?+ 27  Njooni, na tumuuze kwa Waishmaeli,+ nasi tusiinue mkono wetu juu yake.+ Bado yeye ni ndugu yetu, nyama yetu.” Kwa hiyo wakamsikiliza ndugu yao.+ 28  Wanaume, wanabiashara Wamidiani,+ wakapitia hapo. Basi wakamvuta na kumpandisha Yosefu kutoka katika lile shimo la maji+ kisha wakamuuza kwa wale Waishmaeli kwa vipande 20 vya fedha.+ Mwishowe wanabiashara hao wakampeleka Yosefu Misri. 29  Baadaye Rubeni akarudi kwenye lile shimo la maji na tazama Yosefu hakuwemo. Basi akayararua mavazi yake.+ 30  Aliporudi kwa wale ndugu zake wengine akasema: “Mtoto hayuko! Na mimi—mimi kwa kweli nitaenda wapi?”+ 31  Hata hivyo, wakalichukua lile vazi refu la Yosefu, wakamchinja mbuzi-dume na kulichovya-chovya vazi hilo katika damu.+ 32  Kisha wakalipeleka lile vazi refu lenye mistari kwa baba yao na kusema: “Hiki ndicho tulichopata. Tafadhali, chunguza+ kama ni lile vazi refu la mwana wako au hapana.”+ 33  Naye akalichunguza na kusema: “Ni vazi la mwanangu! Mnyama-mwitu mkali amemrarua!+ Hakika Yosefu ameraruliwa vipande-vipande!”+ 34  Basi Yakobo akararua nguo zake za kujitanda, akavaa nguo za magunia viunoni mwake, akamwombolezea mwana wake siku nyingi.+ 35  Nao wanawe wote na binti zake wote wakawa wakiondoka ili kumfariji,+ lakini akawa akizidi kukataa kufarijiwa na kusema:+ “Kwa maana nitashuka kuingia katika Kaburi* nikimwombolezea mwanangu!” Na baba yake akaendelea kumlilia. 36  Hata hivyo, Wamidiani wakamuuza Misri kwa Potifa, ofisa wa makao ya Farao,+ mkuu wa walinzi.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.