Mwanzo 21:1-34

21  Naye Yehova akamwelekezea Sara fikira kama alivyokuwa amesema, na sasa Yehova akamtendea Sara kama alivyokuwa amesema.+  Naye Sara akapata mimba,+ kisha akamzalia Abrahamu mwana katika umri wake wa uzee kwa wakati uliowekwa ambao Mungu alikuwa amemwambia.+  Basi Abrahamu akamwita mwana wake jina lake Isaka,+ aliyekuwa amezaliwa kwake, ambaye Sara alikuwa amemzalia.  Naye Abrahamu akamtahiri Isaka mwana wake akiwa na umri wa siku nane, kama Mungu alivyokuwa amemwamuru.+  Naye Abrahamu alikuwa na umri wa miaka mia moja wakati Isaka mwana wake alipozaliwa.  Kisha Sara akasema: “Mungu amenitayarishia kicheko: kila mtu anayesikia hilo atanicheka.”+  Naye akaongeza kusema: “Ni nani ambaye angemwambia Abrahamu, ‘Sara atanyonyesha watoto,’ maana nimezaa mwana katika umri wake wa uzee?”  Sasa huyo mtoto akaendelea kukua, akafikia kuachishwa kunyonya;+ na kisha Abrahamu akatayarisha karamu kubwa katika siku ya Isaka kuachishwa kunyonya.  Na Sara akawa anaona mwana wa Hagari Mmisri,+ ambaye alikuwa amemzalia Abrahamu, akidhihaki.+ 10  Kwa hiyo akaanza kumwambia Abrahamu: “Mfukuze kijakazi huyu na mwana wake, kwa maana mwana wa kijakazi huyu hatakuwa mrithi pamoja na mwanangu, Isaka!”+ 11  Lakini jambo hilo kuhusu mwana wake halikumpendeza Abrahamu hata kidogo.+ 12  Kisha Mungu akamwambia Abrahamu: “Usiruhusu jambo lolote ambalo Sara anazidi kukuambia liwe lisilokupendeza juu ya huyo mvulana na juu ya kijakazi wako. Sikiliza sauti yake, kwa sababu ule utakaoitwa uzao wako utakuwa kupitia Isaka.+ 13  Nami nitamfanya pia huyo mwana wa kijakazi+ kuwa taifa, kwa sababu yeye ni uzao wako.”+ 14  Basi Abrahamu akaamka asubuhi na mapema, akachukua mkate na kiriba cha maji akampa Hagari,+ akakiweka juu ya bega lake, na yule mtoto,+ halafu akamruhusu aende. Naye akaenda zake, akatanga-tanga katika nyika ya Beer-sheba.+ 15  Mwishowe yale maji yakamalizika+ ndani ya kiriba, naye akamtupa+ mtoto chini ya mti mmoja. 16  Kisha akaenda mbele na kuketi chini peke yake, kama umbali wa mtupo wa upinde, kwa sababu alisema: “Acha mimi nisimwone mtoto anapokufa.”+ Kwa hiyo akaketi chini umbali fulani akaanza kupaaza sauti na kulia.+ 17  Ndipo Mungu akaisikia sauti ya huyo mvulana,+ na malaika wa Mungu akamwita Hagari kutoka mbinguni na kumwambia:+ “Una nini, Hagari? Usiogope, kwa sababu Mungu amesikiliza sauti ya huyo mvulana pale alipo. 18  Simama, mwinue huyo mvulana, umshike kwa mkono wako, kwa sababu nitamfanya kuwa taifa kubwa.”+ 19  Kisha Mungu akafungua macho yake hata akaona kisima cha maji,+ naye akaenda, akaanza kukijaza maji kiriba na kumnywesha huyo mvulana. 20  Na Mungu akaendelea kuwa na huyo mvulana,+ naye akaendelea kukua na kukaa nyikani; naye akawa mpiga-mishale.+ 21  Naye akakaa katika nyika ya Parani,+ na mama yake akamchukulia mke kutoka nchi ya Misri. 22  Sasa ikawa wakati huo kwamba Abimeleki pamoja na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakamwambia Abrahamu: “Mungu yuko pamoja nawe katika kila jambo unalofanya.+ 23  Basi sasa niapie hapa kwa Mungu+ kwamba hutanitendea kwa udanganyifu mimi na watoto wangu na wazao wangu;+ kwamba, kulingana na upendo mshikamanifu ambao nimekutendea,+ utanitendea mimi na nchi ambayo katika hiyo umekuwa ukikaa ukiwa mgeni.”+ 24  Kwa hiyo Abrahamu akasema: “Nitaapa.”+ 25  Abrahamu alipomlaumu vikali Abimeleki kwa habari ya kisima cha maji ambacho watumishi wa Abimeleki walikuwa wamechukua kwa jeuri,+ 26  ndipo Abimeleki akasema: “Mimi sijui ni nani aliyefanya jambo hili, wala wewe mwenyewe hukuniambia hilo, wala mimi mwenyewe pia sijasikia hilo ila leo tu.”+ 27  Basi Abrahamu akachukua kondoo na ng’ombe akampa Abimeleki,+ na wote wawili wakafanya agano.+ 28  Abrahamu alipoweka kando wana-kondoo jike saba wa kundi, 29  Abimeleki akamwambia Abrahamu: “Hapa inamaanisha nini hawa wana-kondoo jike saba ambao umewaweka peke yao?” 30  Kisha akasema: “Wewe utakubali mkononi mwangu hao wana-kondoo jike saba kuwa ushahidi+ kwangu kwamba nimechimba kisima hiki.” 31  Hiyo ndiyo sababu aliita mahali hapo Beer-sheba,+ kwa sababu wote wawili walikuwa wamekula kiapo hapo. 32  Kwa hiyo wakafanya agano+ huko Beer-sheba, halafu Abimeleki akaisimama pamoja na Fikoli mkuu wa jeshi lake nao wakarudi mpaka nchi ya Wafilisti.+ 33  Kisha akapanda mkwaju huko Beer-sheba naye akaliitia hapo jina la Yehova,+ Mungu anayedumu mpaka wakati usio na kipimo.+ 34  Naye Abrahamu akaendelea kukaa siku nyingi akiwa mgeni katika nchi ya Wafilisti.+

Maelezo ya Chini