Mwanzo 7:1-24

7  Kisha Yehova akamwambia Noa: “Ingia ndani ya safina, wewe pamoja na nyumba yako yote,+ kwa maana nimekuona wewe kuwa mwadilifu mbele zangu kati ya kizazi hiki.+  Kati ya kila mnyama aliye safi ujichukulie saba saba, dume na jike lake;+ na kati ya kila mnyama asiye safi wawili tu, dume na jike lake;  pia kati ya viumbe vinavyoruka vya mbinguni saba saba, dume na jike,+ ili kuhifadhi hai uzao juu ya uso wa dunia+ yote.  Kwa maana baada ya siku 7 nitanyesha mvua+ duniani siku 40 mchana na usiku;+ nami nitafutilia mbali kutoka uso wa nchi kila kitu kilichoko ambacho nimekifanya.”+  Basi Noa akafanya kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru.  Naye Noa alikuwa na umri wa miaka mia sita wakati gharika ya maji ilipokuja duniani.+  Basi Noa akaingia ndani ya safina, yeye na wanawe na mke wake na wake za wanawe pamoja naye, kabla ya maji ya gharika.+  Kati ya kila mnyama aliye safi na kati ya kila mnyama ambaye si safi na kati ya viumbe vinavyoruka na kila kitu kinachotembea juu ya nchi,+  wakaingia wawili wawili kwa Noa ndani ya safina, dume na jike, kama vile Mungu alivyokuwa amemwamuru Noa. 10  Ikawa kwamba siku saba baadaye maji ya gharika yakaja juu ya dunia. 11  Katika mwaka wa mia sita wa maisha ya Noa, mwezi wa pili, siku ya kumi na saba ya mwezi, katika siku hiyo chemchemi zote za kilindi kikubwa cha maji zilitobolewa na malango ya mbinguni yakafunguliwa.+ 12  Na hiyo mvua kubwa juu ya dunia ikaendelea kwa siku 40,+ mchana na usiku. 13  Siku hiyohiyo Noa akaingia ndani ya safina, yeye na Shemu na Hamu na Yafethi, wana wa Noa,+ na mke wa Noa na wake watatu wa wanawe pamoja naye;+ 14  wao na kila mnyama-mwitu kulingana na aina yake,+ na kila mnyama wa kufugwa kulingana na aina yake, na kila mnyama anayetembea atembeaye juu ya dunia kulingana na aina yake,+ na kila kiumbe kinachoruka kulingana na aina yake,+ kila ndege, kila kiumbe chenye mabawa.+ 15  Nao wakazidi kumwendea Noa ndani ya safina, wawili wawili, kati ya kila namna ya mwili ambamo ndani yake nguvu za uhai zilikuwa zikitenda.+ 16  Na wale waliokuwa wakiingia, dume na jike wa kila namna ya mwili, wakaingia, kama vile Mungu alivyokuwa amemwamuru. Kisha Yehova akafunga mlango nyuma yake.+ 17  Na hiyo gharika ikaendelea siku 40 juu ya dunia, na maji yakazidi kuongezeka na kuanza kuiinua safina nayo ikawa inaelea juu ya dunia. 18  Maji yakazidi mno na kuendelea kuongezeka sana juu ya dunia, lakini safina iliendelea kuelea juu ya uso wa maji.+ 19  Maji yakazidi mno duniani hivi kwamba milima yote mirefu ambayo ilikuwa chini ya mbingu zote ikafunikwa.+ 20  Maji yakaizidi mno milima hiyo kufikia kiasi cha mikono kumi na mitano, kisha ikafunikwa.+ 21  Basi kila chenye mwili kilichokuwa kikitembea juu ya dunia kikakata pumzi,+ kati ya viumbe vinavyoruka na kati ya wanyama wa kufugwa na kati ya wanyama-mwitu na kati ya viumbe vyote vilivyokuwa vinazaana kwa wingi juu ya dunia, na wanadamu wote.+ 22  Kila kitu ambacho ndani yake pumzi ya nguvu za uhai ilikuwa ikitenda katika mianzi ya pua yake, yaani, vyote ambavyo vilikuwa katika nchi kavu, vikafa.+ 23  Basi akafutilia mbali kila kitu kilicho hai ambacho kilikuwa juu ya uso wa nchi, mwanadamu na mnyama, na mnyama anayetembea na kiumbe kinachoruka cha mbinguni, navyo vikafutiliwa mbali duniani;+ na Noa peke yake na wale waliokuwa pamoja naye ndani ya safina wakaendelea kuwa hai.+ 24  Na maji yakaendelea kuizidi mno dunia kwa siku 150.

Maelezo ya Chini