Mwanzo 26:1-35

26  Basi kukatokea njaa katika nchi hiyo, mbali na ile njaa ya kwanza iliyotokea siku za Abrahamu,+ kwa hiyo Isaka akaenda kwa Abimeleki, mfalme wa Wafilisti, huko Gerari.+  Ndipo Yehova akamtokea na kusema:+ “Usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi ambayo nitakuonyesha.+  Kaa ukiwa mgeni katika nchi hii,+ nami nitaendelea kuwa pamoja nawe na kukubariki, kwa sababu nitakupa wewe na uzao wako nchi zote hizi,+ nami nitaitimiza ahadi yenye kiapo ambayo nilimwapia Abrahamu baba yako,+  ‘Nami nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Nami nitaupa uzao wako nchi zote hizi;+ na kupitia uzao wako mataifa yote ya dunia yatajibariki,’+  kwa sababu ya uhakika wa kwamba Abrahamu alisikiliza sauti yangu na kuendelea kushika wajibu wake kwangu, amri zangu, masharti yangu, na sheria zangu.”+  Kwa hiyo Isaka akaendelea kukaa huko Gerari.+  Basi, wanaume wa mahali hapo wakawa wakiuliza juu ya mke wake, naye akawa akisema: “Yeye ni dada yangu.”+ Kwa maana aliogopa kusema “Ni mke wangu” kwa kuogopa kwamba, kama alivyosema, “wanaume wa mahali hapa wataniua kwa sababu ya Rebeka,” kwa sababu alikuwa mwenye sura ya kuvutia.+  Basi, siku zake huko zilipoongezeka, Abimeleki, mfalme wa Wafilisti, alikuwa akiangalia nje dirishani na kutazama mazingira, na tazama, Isaka alikuwa anachezacheza pamoja na Rebeka mke wake.+  Mara moja Abimeleki akamwita Isaka na kusema: “Kumbe, si mwingine bali ni mke wako! Kwa hiyo kwa nini ulisema, ‘Yeye ni dada yangu’?” Isaka akamjibu, akamwambia: “Nilisema hivyo kwa kuogopa nisije nikafa kwa sababu yake.”+ 10  Lakini Abimeleki akaendelea kusema: “Ni nini hili umetutendea sisi?+ Ilibaki kitambo kidogo tu na mmoja kati ya watu angelala na mke wako, nawe ungeleta hatia juu yetu!”+ 11  Ndipo Abimeleki akawaamuru watu wote, akisema: “Yeyote atakayemgusa mwanamume huyu na mke wake bila shaka atauawa!” 12  Baadaye Isaka akaanza kupanda mbegu katika nchi hiyo,+ na mwaka huo alikuwa akipata kufikia vipimo mia moja kwa kimoja,+ kwa kuwa Yehova alikuwa anambariki.+ 13  Basi huyo mwanamume akawa mkuu na kuendelea kusonga zaidi na zaidi na kuwa mkuu mpaka akawa mkuu sana.+ 14  Naye akaja kuwa na makundi ya kondoo na mifugo ya ng’ombe na kundi kubwa la watumishi,+ hivi kwamba Wafilisti wakaanza kumwonea wivu.+ 15  Navyo visima vyote ambavyo watumishi wa baba yake walikuwa wamechimba siku za Abrahamu baba yake,+ Wafilisti wakawa wakivifunika na kuvijaza kwa udongo mkavu.+ 16  Mwishowe Abimeleki akamwambia Isaka: “Ondoka katika ujirani wetu, kwa sababu umepata nguvu mno kuliko sisi.”+ 17  Kwa hiyo Isaka akahama kutoka huko na kupiga kambi katika bonde la mto la Gerari+ na kuanza kukaa huko. 18  Naye Isaka akaanza tena kuchimba visima vya maji ambavyo walikuwa wamechimba siku za Abrahamu baba yake lakini ambavyo Wafilisti walikuwa wameviziba baada ya kifo cha Abrahamu;+ naye akaviita tena kwa majina yale ambayo baba yake alikuwa ameviita.+ 19  Watumishi wa Isaka wakaendelea kuchimba katika bonde la mto na basi wakapata huko kisima cha maji safi. 20  Nao wachungaji wa Gerari wakaanza kugombana na wachungaji wa Isaka,+ wakisema: “Maji haya ni yetu!” Basi akakiita hicho kisima Eseki, kwa sababu walikuwa wameshindana naye. 21  Nao wakachimba kisima kingine, nao wakaanza kukigombania pia. Basi akakiita Sitna. 22  Baadaye akahama kutoka huko na kuchimba kisima kingine,+ lakini hawakukigombania. Basi akakiita Rehobothi na kusema: “Ni kwa sababu sasa Yehova ametupa sisi nafasi ya kutosha+ naye ametufanya tuongezeke duniani.”+ 23  Kisha akapanda kutoka huko mpaka Beer-sheba.+ 24  Naye Yehova akamtokea usiku huo na kusema: “Mimi ni Mungu wa Abrahamu baba yako.+ Usiogope,+ kwa sababu mimi nipo pamoja nawe, nami nitakubariki wewe na kuuzidisha uzao wako kwa sababu ya Abrahamu mtumishi wangu.”+ 25  Basi akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Yehova+ na kupiga hema lake huko,+ na watumishi wa Isaka wakachimba kisima huko. 26  Baadaye Abimeleki akamjia kutoka Gerari pamoja na Ahuzathi rafiki yake wa karibu na Fikoli mkuu wa jeshi lake.+ 27  Basi Isaka akawaambia: “Kwa nini ninyi mmekuja kwangu, hali ninyi wenyewe mlinichukia na kwa sababu hiyo mkaniagiza nitoke katika ujirani wenu?”+ 28  Wakajibu, wakasema: “Bila shaka sisi tumeona kwamba Yehova amekuwa pamoja nawe.+ Hivyo tukasema, ‘Tafadhali, kiapo cha wajibu na kiwepo kati yetu,+ kati yetu na wewe, nasi na tufanye agano pamoja nawe,+ 29  kwamba wewe hutafanya lolote baya kutuelekea kama vile ambavyo sisi hatukukugusa wewe na kama vile ambavyo sisi tumetenda wema tu kukuelekea kwa kuwa tulikuagiza uende kwa amani.+ Wewe sasa ni mbarikiwa wa Yehova.’”+ 30  Kisha akawafanyia karamu nao wakala na kunywa.+ 31  Asubuhi iliyofuata waliamka mapema nao wakatoleana ahadi zenye kiapo.+ Baada ya hayo Isaka akawaacha waende zao nao wakaondoka kwake kwa amani.+ 32  Ndipo siku hiyo ikatukia kwamba watumishi wa Isaka walikuja na kumpa habari kuhusu kisima ambacho walikuwa wamechimba,+ na kumwambia: “Tumepata maji!” 33  Hivyo akakiita Shiba. Hiyo ndiyo sababu jina la jiji hilo ni Beer-sheba+ mpaka leo hii. 34  Na Esau akafikia umri wa miaka 40. Kisha akamchukua Yudithi binti ya Beeri, Mhiti, kuwa mke na pia Basemathi binti ya Eloni, Mhiti.+ 35  Nao walikuwa chanzo cha uchungu wa roho kwa Isaka na Rebeka.+

Maelezo ya Chini