Mwanzo 32:1-32

32  Naye Yakobo akaondoka akaenda zake, na malaika za Mungu sasa wakakutana naye.+  Bila kukawia, Yakobo alipowaona akasema: “Hii ni kambi ya Mungu!”+ Kwa hiyo akapaita mahali hapo Mahanaimu.+  Kisha Yakobo akatuma wajumbe+ mbele yake kwenda kwa Esau ndugu yake kwenye nchi ya Seiri,+ eneo la Edomu,+  naye akawaamuru, akisema: “Haya ndiyo ambayo mtamwambia bwana wangu,+ Esau, ‘Mtumishi wako Yakobo amesema hivi: “Nimekaa pamoja na Labani nikiwa mgeni kwa muda mrefu mpaka sasa.+  Nami nimekuja kuwa na ng’ombe na punda, kondoo, na watumishi wanaume na wajakazi,+ nami ningependa kupeleka neno kumjulisha bwana wangu, ili nipate kibali machoni pako.”’”+  Baada ya muda hao wajumbe wakarudi kwa Yakobo, wakisema: “Tulifika kwa ndugu yako Esau, naye pia yuko njiani akija kukupokea, na pamoja naye wanaume mia nne.”+  Naye Yakobo akaogopa sana, akaanza kuhangaika.+ Kwa hiyo akawagawanya watu waliokuwa pamoja naye kuwa kambi mbili, na makundi na ng’ombe na ngamia,+  naye akasema: “Esau akija na kushambulia kambi moja, basi bila shaka kambi moja itabaki iponyoke.”+  Baada ya hayo Yakobo akasema: “Ee Mungu wa baba yangu Abrahamu na Mungu wa baba yangu Isaka,+ Ee Yehova, wewe unayeniambia, ‘Rudi kwenye nchi yako na kwa watu wa jamaa yako nami nitakutendea vema,’+ 10  mimi sistahili fadhili zote zenye upendo na uaminifu wote ambao umemwonyesha mtumishi wako,+ kwa maana nilivuka huu mto Yordani nikiwa na fimbo yangu tu na sasa nimekuwa kambi mbili.+ 11  Nakuomba,+ unikomboe kutoka katika mkono wa ndugu yangu, kutoka katika mkono wa Esau, kwa sababu mimi ninaogopa kwamba huenda akaja na kunishambulia,+ mama pamoja na watoto. 12  Nawe, umesema, ‘Bila shaka nitakutendea vema nami nitaufanya uzao wako uwe kama chembe za mchanga wa baharini, usioweza kuhesabika kwa sababu ya wingi wake.’”+ 13  Naye akaendelea kukaa hapo usiku huo. Na kutoka katika kile kilichokuja kuwa mkononi mwake akachukua zawadi kwa ajili ya Esau ndugu yake:+ 14  mbuzi-jike 200 na mbuzi-dume 20, kondoo-jike 200 na kondoo-dume 20, 15  ngamia 20 wanaonyonyesha na watoto wao, ng’ombe 40 na ng’ombe-dume 10, punda-jike 20 na punda 10 waliokomaa.+ 16  Kisha akawapa watumishi wake kundi moja moja, kundi moja baada ya lingine na kwa kurudia-rudia akawaambia watumishi wake: “Vukeni mbele yangu, nanyi mnapaswa kuweka nafasi kati ya kundi na kundi.”+ 17  Tena akamwamuru yule wa kwanza, akisema: “Ikiwa Esau ndugu yangu atakupokea na kukuuliza, akisema, ‘Wewe ni wa nani, nawe unaenda wapi na hawa walio mbele yako ni wa nani?’ 18  ndipo utasema, ‘Ni wa mtumishi wako, Yakobo. Ni zawadi,+ iliyotumwa kwa bwana wangu,+ Esau, na tazama! yeye mwenyewe yuko nyuma yetu pia.’” 19  Naye akamwamuru tena yule wa pili, na wa tatu pia, na wote wale wenye kufuata hayo makundi pia, akisema: “Kulingana na neno hili ninyi mtasema na Esau mtakapokutana naye.+ 20  Nanyi pia mnapaswa kusema, ‘Tazama, mtumishi wako Yakobo yuko nyuma yetu.’”+ Kwa maana alisema moyoni mwake: “Huenda nikamtuliza kwa zawadi inayoenda mbele yangu,+ na baadaye mimi nitaona uso wake. Labda atanipokea kwa fadhili.”+ 21  Kwa hiyo ile zawadi ikavushwa mbele yake, lakini yeye mwenyewe akakaa kambini usiku huo.+ 22  Baadaye usiku huo akaondoka, akachukua wake zake+ wawili na wajakazi+ wake wawili na wanawe+ wachanga kumi na mmoja akavuka kivuko cha Yaboki.+ 23  Basi akawachukua, akawavusha bonde la mto,+ naye akavusha alivyokuwa navyo. 24  Mwishowe Yakobo akabaki peke yake. Ndipo mwanamume mmoja akaanza kupigana mweleka pamoja naye mpaka kulipopambazuka.+ 25  Yeye alipoona kwamba hakuwa amemshinda,+ akagusa tundu la fundo la paja lake; nalo tundu la fundo la paja la Yakobo likateguka wakati wa kupigana naye mweleka.+ 26  Baada ya hayo akasema; “Niache niende, kwa maana kumepambazuka.” Naye akajibu, akasema: “Mimi sitakuacha uende mpaka unibariki kwanza.”+ 27  Kwa hiyo akamwambia: “Jina lako ni nani?” akajibu, akasema: “Yakobo.” 28  Kisha akasema: “Hutaitwa tena Yakobo bali Israeli,+ kwa maana wewe umeshindana+ na Mungu na wanadamu hata ukashinda mwishowe.” 29  Naye Yakobo akauliza na kusema: “Tafadhali, niambie jina lako.” Lakini, yeye akasema: “Kwa nini unauliza jina langu?”+ Kisha akambariki huko. 30  Basi Yakobo akapaita mahali hapo Penieli,+ kwa sababu, kama alivyosema, “Mimi nimemwona Mungu uso kwa uso na bado nafsi yangu ikakombolewa.”+ 31  Nalo jua likaanza kuangaza juu yake mara tu alipopita karibu na Penueli, naye alikuwa akichechemea kwenye paja lake.+ 32  Ndiyo sababu wana wa Israeli hawana desturi ya kula kano ya mshipa wa paja, ulio kwenye tundu la fundo la paja, mpaka leo hii, kwa sababu aligusa tundu la fundo la paja la Yakobo karibu na kano ya mshipa wa paja.+

Maelezo ya Chini