Mwanzo 28:1-22

28  Basi Isaka akamwita Yakobo akambariki na kumwamuru akisema: “Usichukue mke kutoka kwa binti za Kanaani.+  Ondoka, uende mpaka Padan-aramu kwa nyumba ya Bethueli baba ya mama yako na kutoka huko ujichukulie mke kati ya binti za Labani ndugu ya mama yako.+  Na Mungu Mweza-Yote atakubariki na kukufanya uzae na kukuzidisha, nawe utakuwa kutaniko la vikundi vya watu.+  Naye atakupa baraka ya Abrahamu,+ wewe na uzao wako pamoja nawe,+ ili upate kumiliki nchi ya makao yako ya kigeni,+ ambayo Mungu amempa Abrahamu.”+  Kwa hiyo Isaka akamwacha Yakobo aende, naye akafunga safari kwenda Padan-aramu, kwa Labani mwana wa Bethueli Msiria,+ ndugu ya Rebeka,+ mama ya Yakobo na Esau.+  Esau alipoona kwamba Isaka alikuwa amembariki Yakobo akamwacha aende Padan-aramu ajichukulie kutoka huko mke, na kwamba alipombariki aliweka juu yake amri, akisema: “Usichukue mke kati ya binti za Kanaani”;+  na kwamba Yakobo alikuwa akimtii baba yake na mama yake naye alikuwa ameondoka kwenda Padan-aramu;+  ndipo Esau akaona kwamba binti za Kanaani walikuwa wasiopendeza machoni pa Isaka baba yake.+  Kwa hiyo Esau akaenda kwa Ishmaeli akamchukua Mahalathi binti ya Ishmaeli mwana wa Abrahamu, dada ya Nebayothi, kuwa mke wake, kuongezea wake zake wengine.+ 10  Na Yakobo akazidi kwenda zake kutoka Beer-sheba, akaendelea mpaka Harani.+ 11  Mwishowe akafika mahali fulani, akaanza kukaa hapo usiku huo kwa sababu jua lilikuwa limetua. Kwa hiyo akachukua moja la mawe ya mahali hapo akaliweka kuwa kitu cha kutegemeza kichwa chake, akalala mahali hapo.+ 12  Naye akaanza kuota ndoto,+ na, tazama! kulikuwa na ngazi iliyosimamishwa juu ya dunia na kilele chake kilikuwa kimefika mbinguni; na, tazama! malaika za Mungu walikuwa wakipanda na kushuka juu yake.+ 13  Na, tazama! Yehova alikuwa amesimama juu yake, naye akaanza kusema:+ “Mimi ni Yehova Mungu wa Abrahamu baba yako na Mungu wa Isaka.+ Nchi ambayo unalala juu yake, nitakupa wewe na uzao wako.+ 14  Na uzao wako utakuwa kama chembe za mavumbi ya dunia,+ nawe hakika utaenea kotekote upande wa magharibi na wa mashariki na wa kaskazini na wa kusini,+ na kupitia kwako na kupitia kwa uzao wako familia zote za nchi hakika zitajibariki.+ 15  Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nami nitakutunza katika njia yote unayoenda, nami nitakurudisha kwenye nchi hii,+ kwa sababu sitakuacha mpaka niwe kwa kweli nimefanya hayo ambayo nimekuambia.”+ 16  Kisha Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema: “Kwa kweli Yehova yupo mahali hapa na mimi mwenyewe sikujua hilo.” 17  Naye akaogopa, akaongeza kusema:+ “Jinsi mahali hapa panavyoogopesha!+ Bila shaka mahali hapa ni nyumba ya Mungu+ napo ndipo lango la mbinguni.” 18  Kwa hiyo Yakobo akaamka asubuhi na mapema, akachukua jiwe lililokuwa hapo kama kitu cha kutegemeza kichwa chake, naye akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake.+ 19  Tena, akaita jina la mahali hapo Betheli,+ lakini ukweli ni kwamba, hapo zamani jina la jiji hilo lilikuwa ni Luzi.+ 20  Ndipo Yakobo akaweka nadhiri,+ akisema: “Mungu akiendelea kuwa pamoja nami na kwa hakika anitunze katika njia hii ninayoiendea na kunipa mkate wa kula na mavazi ya kuvaa+ 21  nami hakika nirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, basi Yehova atakuwa amejionyesha kuwa Mungu wangu.+ 22  Na jiwe hili ambalo nimesimamisha kuwa nguzo litakuwa nyumba ya Mungu,+ na katika kila kitu utakachonipa bila shaka nitakupa wewe sehemu ya kumi.”+

Maelezo ya Chini