Mwanzo 14:1-24

14  Sasa ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shinari,+ Arioko mfalme wa Elasari, Kedorlaoma+ mfalme wa Elamu,+ na Tidali mfalme wa Goiimu,+  kwamba hao wakafanya vita na Bera mfalme wa Sodoma,+ na Birsha mfalme wa Gomora,+ Shinabu mfalme wa Adma,+ na Shemeberi mfalme wa Seboiimu,+ na mfalme wa Bela (yaani, Soari).+  Hao wote wakaenda pamoja kwa kushirikiana+ mpaka katika Nchi Tambarare ya Chini ya Sidimu,+ yaani, Bahari ya Chumvi.+  Walikuwa wamemtumikia Kedorlaoma miaka kumi na miwili, lakini mwaka wa kumi na tatu wakaasi.  Na mwaka wa kumi na nne Kedorlaoma akaja, na pia wafalme waliokuwa pamoja naye, nao wakashinda Warefaimu katika Ashteroth-karnaimu,+ na Wazuzi katika Hamu, na Waemi+ katika Shave-kiriathaimu,  na Wahori+ katika mlima wao wa Seiri,+ mpaka El-parani,+ ulioko nyikani.  Ndipo wakageuka na kuja En-mishpati, yaani, Kadeshi,+ wakashinda shamba lote la Waamaleki+ na pia Waamori+ waliokuwa wakikaa katika Hasason-tamari.+  Ndipo mfalme wa Sodoma akapiga mwendo, na pia mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboiimu na mfalme wa Bela (yaani, Soari), nao wakajipanga kivita wapigane nao katika Nchi Tambarare ya Chini ya Sidimu,+  wapigane na Kedorlaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goiimu na Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Elasari;+ wafalme wanne wapigane na watano. 10  Basi Nchi Tambarare ya Chini ya Sidimu+ ilikuwa imejaa mashimo ya lami;+ nao wafalme wa Sodoma na Gomora+ wakakimbia na kuanguka ndani yake, na wale waliobaki wakakimbilia eneo lenye milima.+ 11  Ndipo washindi wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na chakula chao chote, wakaenda zao.+ 12  Pia wakamchukua Loti mwana wa ndugu ya Abramu na mali zake, wakaenda zao. Wakati huo alikuwa akikaa Sodoma.+ 13  Baada ya hayo mtu aliyekuwa ameponyoka akaja na kumwambia Abramu Mwebrania.+ Wakati huo alikuwa akikaa kati ya miti mikubwa ya Mamre yule Mwamori,+ ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Aneri;+ nao walikuwa washirika wa Abramu. 14  Basi Abramu akasikia kwamba ndugu yake amechukuliwa mateka.+ Kwa hiyo akakusanya watu wake waliozoezwa,+ watumwa mia tatu kumi na wanane waliozaliwa nyumbani mwake,+ akawafuatilia mpaka Dani.+ 15  Na wakati wa usiku akagawa vikosi vyake,+ yeye na watumwa wake, kupigana nao, basi akawashinda na kuendelea kuwafuata mpaka Hoba, upande wa kaskazini wa Damasko. 16  Naye akarudisha mali zote,+ naye akamrudisha pia Loti ndugu yake na mali zake zote na pia wanawake na watu.+ 17  Ndipo mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumpokea baada ya kurudi kutoka kumshinda Kedorlaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, katika Nchi Tambarare ya Chini ya Shave, yaani, Nchi Tambarare ya Chini ya mfalme.+ 18  Na Melkizedeki+ mfalme wa Salemu+ akaleta mkate na divai,+ naye alikuwa kuhani wa Mungu Aliye Juu Zaidi.+ 19  Ndipo akambariki na kusema: “Abarikiwe Abramu wa Mungu Aliye Juu Zaidi,+Yeye aliyezitokeza mbingu na dunia;+ 20  Na abarikiwe Mungu Aliye Juu Zaidi,+Ambaye amewatia wakandamizaji wako mkononi mwako!”+ Kisha Abramu akampa sehemu ya kumi ya kila kitu.+ 21  Baada ya hayo mfalme wa Sodoma akamwambia Abramu: “Nipe nafsi hizo,+ lakini ujichukulie mali.” 22  Ndipo Abramu akamwambia mfalme wa Sodoma: “Nainua mkono wangu katika kiapo+ kwa Yehova Mungu Aliye Juu Zaidi, Mtokezaji wa mbingu na dunia, 23  kwamba, wala uzi wala kamba ya kiatu, sitachukua kitu kutoka kwa chochote kilicho chako,+ usije ukasema, ‘Ni mimi niliyemtajirisha Abramu.’ 24  Sitaki chochote!+ Isipokuwa tu kile ambacho vijana wamekula tayari, na fungu la watu walioenda nami, Aneri, Eshkoli na Mamre+—na wachukue fungu lao.”+

Maelezo ya Chini