Mwanzo 22:1-24

22  Baada ya mambo hayo Mungu wa kweli akamjaribu Abrahamu.+ Kwa hiyo akamwambia: “Abrahamu!” naye akajibu, akasema: “Mimi hapa!”+  Naye akaendelea kusema: “Tafadhali, mchukue mwana wako, mwana wako wa pekee unayempenda sana,+ Isaka,+ ufunge safari kwenda nchi ya Moria+ na huko umtoe kama toleo la kuteketezwa juu ya mmoja kati ya milima ambao nitakuonyesha.”+  Kwa hiyo Abrahamu akaamka asubuhi na mapema na kumtandika punda wake, akachukua wawili kati ya watumishi wake na Isaka mwana wake;+ naye akapasua kuni kwa ajili ya toleo la kuteketezwa. Kisha akaondoka, akafunga safari kwenda mahali ambapo Mungu wa kweli alimwonyesha.  Ilikuwa kwanza katika siku ya tatu kwamba Abrahamu aliinua macho yake akaanza kupaona mahali hapo kwa mbali.  Sasa Abrahamu akawaambia watumishi wake:+ “Ninyi kaeni hapa pamoja na punda, lakini mimi na huyu mvulana tunataka kwenda mbele huko tukaabudu,+ halafu tutarudi hapa mlipo.”  Baada ya hayo Abrahamu alichukua kuni za toleo la kuteketezwa akamtwika Isaka mwana wake,+ naye akachukua mikononi mwake moto na kisu cha kuchinjia, na wote wawili wakasonga mbele pamoja.+  Na Isaka akaanza kumwambia Abrahamu baba yake: “Baba yangu!”+ Naye akasema: “Mimi hapa, mwanangu!”+ Basi akaendelea kusema: “Hapa pana moto na kuni, lakini yuko wapi kondoo kwa ajili ya toleo la kuteketezwa?”+  Abrahamu akajibu akasema: “Mungu mwenyewe ataandaa kondoo wa toleo la kuteketezwa,+ mwanangu.” Na wote wawili wakaendelea kutembea pamoja.  Mwishowe wakafika mahali ambapo Mungu wa kweli alikuwa amemwonyesha, naye Abrahamu akajenga madhabahu+ hapo na kuziweka kuni kwa utaratibu, akamfunga Isaka mwana wake mikono na miguu na kumweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni.+ 10  Kisha Abrahamu akanyoosha mkono wake akachukua kile kisu cha kuchinjia ili amuue mwana wake.+ 11  Lakini malaika wa Yehova akaanza kumwita kutoka mbinguni akisema:+ “Abrahamu, Abrahamu!” naye akajibu: “Mimi hapa!” 12  Naye akaendelea kusema: “Usinyooshe mkono wako juu ya huyo mvulana wala usimtendee jambo lolote kamwe,+ kwa maana sasa mimi najua kwamba wewe unamwogopa Mungu kwa kuwa hukunizuilia mwana wako, mwana wako wa pekee.”+ 13  Kisha Abrahamu akainua macho yake, akatazama na kumbe, kule mbele, kulikuwa na kondoo-dume aliyenaswa kwa pembe zake kichakani. Kwa hiyo Abrahamu akaenda, akamchukua huyo kondoo-dume, akamtoa kuwa toleo la kuteketezwa badala ya mwana wake.+ 14  Naye Abrahamu akaanza kuita jina la mahali hapo Yehova-yire. Ndiyo sababu leo kwa desturi husemwa: “Katika mlima wa Yehova itaandaliwa.”+ 15  Na malaika wa Yehova akamwita Abrahamu mara ya pili kutoka mbinguni 16  akamwambia: “‘Naapa kwa nafsi yangu mwenyewe,’ asema Yehova,+ ‘kwamba kwa sababu ya uhakika wa kwamba wewe umefanya jambo hili nawe hukuzuia mwana wako, mwana wako wa pekee,+ 17  hakika nitakubariki nami nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama chembe za mchanga zilizo kando ya bahari;+ na uzao wako utamiliki lango la adui zake.+ 18  Na kupitia kwa uzao wako+ mataifa yote ya dunia hakika yatajibariki kwa sababu wewe umeisikiliza sauti yangu.’”+ 19  Baada ya hayo Abrahamu akarudi kwa watumishi wake, nao wakasimama, wakaenda pamoja mpaka Beer-sheba.+ Abrahamu akaendelea kukaa Beer-sheba. 20  Basi ikawa kwamba baada ya mambo hayo habari ikamfikia Abrahamu: “Tazama, Milka+ pia amemzalia Nahori+ ndugu yako wana: 21  Usi mzaliwa wake wa kwanza na Buzi+ ndugu yake na Kemueli baba ya Aramu, 22  na Kesedi na Hazo na Pildashi na Yidlafu na Bethueli.”+ 23  Naye Bethueli akamzaa Rebeka.+ Hao wanane Milka alimzalia Nahori ndugu ya Abrahamu. 24  Kulikuwa na suria wake pia, ambaye jina lake lilikuwa Reuma. Baada ya muda yeye pia akazaa Teba na Gahamu na Tahashi na Maaka.+

Maelezo ya Chini