Mwanzo 27:1-46

27  Na ikawa kwamba Isaka alipokuwa mzee na macho yake yalikuwa yameingia giza mno asiweze kuona,+ akamwita Esau mwana wake mkubwa na kumwambia:+ “Mwanangu!” naye akamjibu: “Mimi hapa!”  Naye akaendelea kusema: “Tazama, mimi sasa nimekuwa mzee.+ Sijui siku ya kifo changu.+  Kwa hiyo wakati huu chukua, tafadhali, vifaa vyako, podo lako na upinde wako, uende nje mbugani uniwindie mawindo fulani.+  Kisha nifanyie chakula kitamu, kile ninachokipenda sana, halafu uniletee na, ah, acha nile, ili kwamba nafsi yangu ipate kukubariki wewe kabla ya kufa kwangu.”+  Hata hivyo, Rebeka alikuwa akisikiliza Isaka alipokuwa akisema na Esau mwana wake. Esau akaenda nje mbugani awinde mawindo ayalete.+  Naye Rebeka akamwambia Yakobo mwana wake:+ “Tazama, mimi sasa hivi nimemsikia baba yako akimwambia Esau ndugu yako, akisema,  ‘Niletee mawindo fulani unifanyie chakula kitamu na, ah, acha nile, ili nipate kukubariki wewe mbele za Yehova kabla ya kifo changu.’+  Na sasa, mwanangu, sikiliza sauti yangu katika lile ninalokuamuru.+  Tafadhali nenda kundini uniletee kutoka humo wana-mbuzi wawili wazuri, ili nipate kuwatayarisha wawe chakula kitamu kwa ajili ya baba yako, chakula kile anachokipenda sana. 10  Kisha ukilete kwa baba yako naye apate kula, ili akubariki wewe kabla ya kifo chake.” 11  Naye Yakobo akamwambia Rebeka mama yake: “Lakini Esau ndugu yangu ni mwanamume mwenye nywele nyingi mwilini nami ni mwanamume mwenye ngozi laini.+ 12  Namna gani baba yangu akinipapasa?+ Ndipo hakika nitakuwa machoni pake kama mtu anayefanya mzaha,+ nami hakika nitajiletea laana wala si baraka.”+ 13  Ndipo mama yake akajibu, akamwambia: “Laana uliyokusudiwa wewe na iwe juu yangu, mwanangu.+ Ila tu sikiliza sauti yangu na uende, uniletee hao.”+ 14  Basi akaenda, akawapata, akawaleta kwa mama yake, naye mama yake akatayarisha chakula kitamu namna ambavyo baba yake alipenda sana. 15  Kisha Rebeka akachukua mavazi ya Esau mwana wake mkubwa,+ yale yenye kupendeza zaidi ambayo alikuwa nayo nyumbani,+ akamvika Yakobo mwana wake mdogo.+ 16  Akaweka ngozi za wana-mbuzi hao juu ya mikono yake na juu ya sehemu isiyo na nywele ya shingo yake.+ 17  Kisha akatia kile chakula kitamu na mkate aliokuwa ametayarisha mkononi mwa Yakobo mwana wake.+ 18  Kwa hiyo akaingia ndani kwa baba yake na kusema: “Baba yangu!” naye akasema: “Mimi hapa! Wewe ni nani, mwanangu?” 19  Naye Yakobo akaendelea kumwambia baba yake: “Mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza.+ Nimefanya kama vile ulivyoniambia. Inuka, tafadhali. Keti ule sehemu ya mawindo yangu, ndipo nafsi yako ipate kunibariki.”+ 20  Basi Isaka akamwambia mwana wake: “Imekuwaje kwamba umeyapata upesi sana, mwanangu?” Naye akasema: “Kwa sababu Yehova Mungu wako alifanya mawindo yakutane nami.” 21  Ndipo Isaka akamwambia Yakobo: “Tafadhali, njoo karibu ili nikupapase, mwanangu, nijue kama kwa kweli wewe ni mwanangu Esau au sivyo.”+ 22  Kwa hiyo Yakobo akamkaribia Isaka baba yake, naye akaanza kumpapasa, ndipo akasema: “Sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau.”+ 23  Naye hakumtambua, kwa sababu mikono yake ilikuwa na nywele nyingi kama mikono ya Esau ndugu yake. Kwa hiyo akambariki.+ 24  Baada ya hayo akasema: “Wewe kwa kweli ni mwanangu Esau?” naye akasema: “Ni mimi.”+ 25  Kisha akasema: “Leta karibu nami, nipate kula sehemu ya mawindo ya mwanangu, ndipo nafsi yangu ikubariki.”+ Basi akaleta karibu naye, naye akaanza kula, akaletewa divai naye akaanza kunywa. 26  Kisha Isaka baba yake akamwambia: “Njoo karibu, tafadhali, unibusu, mwanangu.”+ 27  Kwa hiyo akaja karibu akambusu, naye akanusa harufu ya mavazi yake.+ Naye akaanza kumbariki akisema: “Tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba ambalo Yehova amebariki. 28  Mungu wa kweli na akupe umande wa mbinguni+ na udongo wenye rutuba wa dunia+ na wingi wa nafaka na divai mpya.+ 29  Vikundi vya watu na vikutumikie na vikundi vya mataifa vikuinamie.+ Uwe bwana wa ndugu zako, na wana wa mama yako na wakuinamie.+ Na alaaniwe kila mmoja wa wale wanaokulaani, na abarikiwe kila mmoja wa wale wanaokubariki.”+ 30  Basi ikawa mara tu Isaka alipokuwa amemaliza kumbariki Yakobo, ndiyo, kwa kweli ikawa hapo tu Yakobo alipokuwa ametoka mbele ya uso wa Isaka baba yake, Esau ndugu yake akarudi kutoka katika uwindaji wake.+ 31  Naye pia akaanza kutayarisha chakula kitamu. Kisha akakileta kwa baba yake na kumwambia baba yake: “Baba yangu na ainuke ale sehemu ya mawindo ya mwana wake, ndipo nafsi yako inibariki.”+ 32  Isaka, baba yake, akamjibu, akamwambia: “Wewe ni nani?” naye akasema: “Mimi ni mwana wako, mzaliwa wako wa kwanza, Esau.”+ 33  Naye Isaka akaanza kutetemeka kwa tetemeko kubwa sana, na kusema: “Ni nani, basi, aliyewinda mawindo akaja kuniletea, hivi kwamba nikala kila kitu kabla ya wewe kuingia nami nikambariki? Ndiyo, yeye pia atabarikiwa!”+ 34  Aliposikia maneno ya baba yake, Esau akaanza kupaaza kilio kwa sauti kubwa na yenye uchungu na kumwambia baba yake:+ “Nibariki mimi, hata mimi pia, baba yangu!”+ 35  Lakini yeye akaendelea kusema: “Ndugu yako alikuja kwa udanganyifu ili aweze kupata baraka uliyokusudiwa.”+ 36  Akajibu, akasema: “Je, hiyo siyo sababu jina lake ni Yakobo, hivi kwamba anyakue mahali pangu mara mbili hizi?+ Haki yangu ya kuzaliwa tayari amechukua,+ na tazama wakati huu amechukua baraka yangu!”+ Kisha akaongeza: “Je, hukuniachia baraka yoyote?” 37  Lakini Isaka akamjibu Esau na kuendelea kusema: “Tazama nimemweka awe bwana juu yako,+ na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi,+ na nafaka na divai mpya nimetoa ili kumtegemeza,+ basi liko wapi lolote ninaloweza kukufanyia, mwanangu?” 38  Kisha Esau akamwambia baba yake: “Je, huna hata baraka moja tu, baba yangu? Nibariki mimi, hata mimi pia, baba yangu!”+ Kisha Esau akapaaza sauti yake na kuanza kulia machozi.+ 39  Basi Isaka baba yake akajibu, akamwambia: “Tazama, makao yako yatakuwa mbali na udongo wenye rutuba wa dunia, na mbali na umande wa mbingu juu.+ 40  Nawe utaishi kwa upanga wako,+ na kumtumikia ndugu yako.+ Lakini itatokea kwamba, utakapokosa utulivu, wewe hakika utavunja nira yake kutoka shingoni pako.”+ 41  Hata hivyo, Esau akaweka uadui kumwelekea Yakobo kwa sababu ya baraka ambayo baba yake alikuwa amembarikia,+ na Esau akaendelea kusema moyoni mwake:+ “Siku za kipindi cha kuomboleza baba yangu zinakaribia.+ Baada ya hizo nitamuua Yakobo ndugu yangu.”+ 42  Rebeka alipojulishwa maneno ya Esau mwana wake mkubwa, mara moja akapeleka habari na kumwita Yakobo mwana wake mdogo, akamwambia: “Tazama! Esau ndugu yako anajifariji kukuhusu—kukuua wewe.+ 43  Sasa, basi, mwanangu, sikiliza sauti yangu, ondoka,+ ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani.+ 44  Nawe ukae naye kwa siku kadhaa mpaka ghadhabu ya ndugu yako itulie,+ 45  mpaka hasira ya ndugu yako igeukie mbali nawe, naye awe amesahau yale uliyomtendea.+ Nami kwa hakika nitapeleka habari nikuchukue kutoka huko. Kwa nini nifiwe pia na ninyi wawili siku moja?” 46  Baada ya hayo Rebeka akawa akimwambia Isaka: “Nimekuja kuyachukia sana haya maisha yangu kwa sababu ya binti za Hethi.+ Yakobo akichukua mke kutoka kwa binti za Hethi kama hawa kutoka kwa binti za hii nchi, basi maisha yana faida gani kwangu?”+

Maelezo ya Chini