Mwanzo 41:1-57

41  Ikawa kwamba mwishoni mwa miaka miwili kamili Farao akaota ndoto,+ na tazama, alikuwa amesimama kando ya mto Nile.  Na tazama, ng’ombe saba, wenye sura nzuri, wanono, wakatoka ndani ya mto Nile, nao wakaanza kula majani ya mto Nile.+  Na tazama, baada yao ng’ombe wengine saba wakatoka ndani ya mto Nile, wenye sura mbaya, waliokonda,+ nao wakasimama kando ya wale ng’ombe waliokuwa ukingoni mwa mto Nile.  Kisha wale ng’ombe waliokuwa na sura mbaya, waliokonda, wakaanza kuwala wale ng’ombe saba waliokuwa na sura nzuri, wanono.+ Basi Farao akaamka.+  Hata hivyo, akarudi kulala usingizi na kuota ndoto mara ya pili. Na tazama, kulikuwa na masuke saba ya nafaka yakitokeza kwenye tawi moja, makubwa na mazuri.+  Na tazama, kulikuwa na masuke saba ya nafaka, membamba, yaliyounguzwa na upepo wa mashariki,+ yakikua baada ya yale mengine.+  Nayo yale masuke membamba ya nafaka yakaanza kuyameza yale masuke saba ya nafaka, makubwa, yaliyojaa.+ Basi Farao akaamka na tazama ilikuwa ni ndoto tu.  Ikawa kwamba asubuhi, roho yake ikafadhaika.+ Basi akawaita makuhani wote wenye kufanya uchawi wa Misri+ na watu wake wote wenye hekima,+ naye Farao akawasimulia ndoto zake.+ Lakini hakukuwa na yeyote aliyeweza kumtafsiria Farao ndoto hizo.  Kisha mkuu wa wanyweshaji akaongea na Farao,+ na kusema: “Dhambi zangu ninazitaja leo.+ 10  Farao aliwakasirikia watumishi wake.+ Kwa hiyo akanitia katika jela ya nyumba ya mkuu wa walinzi,+ mimi na mkuu wa waokaji. 11  Kisha sote wawili tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye. Tuliota kila mmoja ndoto yake yenye tafsiri yake.+ 12  Na kijana mmoja alikuwa humo pamoja nasi, Mwebrania,+ mtumishi wa mkuu wa walinzi.+ Tulipomsimulia,+ akatutafsiria ndoto zetu. Akamtafsiria kila mmoja kama ilivyokuwa ndoto yake. 13  Ikawa kwamba kama vile alivyotutafsiria, ndivyo ilivyotukia. Mimi akanirudisha katika cheo changu,+ lakini yeye akamtundika.”+ 14  Na Farao akatuma watu wamwite Yosefu,+ kwamba wamlete upesi kutoka katika tundu la gereza.+ Basi akajinyoa+ na kubadili nguo zake za kujitanda,+ akaingia ndani kwa Farao. 15  Kisha Farao akamwambia Yosefu: “Nimeota ndoto, lakini hapana mtu wa kuitafsiri. Sasa mimi mwenyewe nimesikia ikisemwa juu yako ya kwamba unaweza kusikia ndoto na kuitafsiri.”+ 16  Ndipo Yosefu akamjibu Farao, akisema: “Mimi sipaswi kufikiriwa! Mungu atamtangazia Farao hali njema.”+ 17  Naye Farao akamwambia Yosefu: “Katika ndoto yangu tazama nilikuwa nimesimama ukingoni mwa mto Nile. 18  Na tazama, ng’ombe saba wanono, wenye umbo zuri wakatoka ndani ya mto Nile, nao wakaanza kula majani ya mto Nile.+ 19  Na tazama, ng’ombe wengine saba wakatoka baada yao, dhaifu na wenye umbo baya sana, waliokonda.+ Sijapata kuwaona wabaya kama hao katika nchi yote ya Misri. 20  Na wale ng’ombe waliokonda, wabaya, wakaanza kuwala wale ng’ombe saba wanono wa kwanza.+ 21  Basi hao wakaingia matumboni mwao, na bado haingeweza kujulikana kwamba walikuwa wameingia matumboni mwao, kwa kuwa sura zao zilikuwa mbaya kama vile mwanzoni.+ Ndipo nilipoamka. 22  “Kisha nikaona katika ndoto yangu na tazama, kulikuwa na masuke saba ya nafaka yakitokeza kwenye tawi moja, yaliyojaa na mazuri.+ 23  Na tazama, kulikuwa na masuke saba ya nafaka yaliyokauka, membamba, yaliyounguzwa na upepo wa mashariki,+ yakikua baada yake. 24  Na yale masuke membamba ya nafaka yakaanza kuyameza yale masuke saba ya nafaka yaliyo mazuri.+ Basi nikawasimulia makuhani wenye kufanya uchawi,+ lakini hakuwako yeyote aliyeniambia.”+ 25  Kisha Yosefu akamwambia Farao: “Ndoto ya Farao ni moja. Anayofanya Mungu wa kweli amemwambia Farao.+ 26  Wale ng’ombe saba wazuri ni miaka saba. Hali kadhalika yale masuke saba ya nafaka yaliyo mazuri ni miaka saba. Ndoto ni moja. 27  Nao wale ng’ombe saba waliokonda ambao walipanda baada yao ni miaka saba; na yale masuke saba ya nafaka yaliyo matupu, yaliyounguzwa na upepo wa mashariki,+ yatakuwa miaka saba ya njaa.+ 28  Hilo ndilo jambo ambalo nimemwambia Farao: Anayofanya Mungu wa kweli amemwezesha Farao kuona.+ 29  “Tazama kuna miaka saba inayokuja ya shibe katika nchi yote ya Misri. 30  Lakini miaka saba ya njaa itakuja baada yake, nayo shibe yote ya nchi ya Misri itasahaulika nayo njaa itaimaliza nchi.+ 31  Na shibe iliyokuwako wakati mmoja katika nchi haitajulikana kwa sababu ya njaa itakayofuata, kwa kuwa itakuwa kali sana. 32  Na kwa kuwa ndoto hiyo ilirudiwa mara mbili kwa Farao inamaanisha kwamba jambo hilo limewekwa imara na Mungu wa kweli,+ na Mungu wa kweli anaharakisha kulifanya.+ 33  “Basi sasa Farao na atafute mtu mwenye busara na mwenye hekima, amweke juu ya nchi ya Misri.+ 34  Farao na achukue hatua na kuwaweka waangalizi juu ya nchi,+ naye achukue sehemu moja ya tano ya nchi ya Misri wakati wa ile miaka saba ya shibe.+ 35  Nao wakusanye vyakula vyote vya miaka hiyo mizuri inayokuja, nao warundike nafaka chini ya mkono wa Farao zikiwa vyakula majijini,+ nao waviweke akiba. 36  Navyo vyakula hivyo viwe akiba ya nchi kwa ajili ya ile miaka saba ya njaa, itakayotokea katika nchi ya Misri,+ ili hii nchi isije ikafutiliwa mbali na hiyo njaa.”+ 37  Basi jambo hilo likawa jema machoni pa Farao na watumishi wake wote.+ 38  Kwa hiyo Farao akawaambia watumishi wake: “Je, kwaweza kupatikana mtu mwingine kama huyu ambaye roho ya Mungu imo ndani yake?”+ 39  Kisha Farao akamwambia Yosefu: “Kwa kuwa Mungu amekuwezesha kuyajua yote hayo,+ hakuna mtu mwenye busara na mwenye hekima kama wewe.+ 40  Wewe binafsi utaisimamia nyumba yangu,+ na watu wangu wote watakutii kabisa.+ Mimi nitakuwa mkuu kuliko wewe katika kiti cha ufalme tu.”+ 41  Tena Farao akamwambia Yosefu: “Ona, nakuweka juu ya nchi yote ya Misri.”+ 42  Kisha Farao akaivua pete yake rasmi ya muhuri+ kutoka mkononi mwake, akaiweka mkononi mwa Yosefu na kumvalisha mavazi ya kitani bora, naye akaweka mkufu wa dhahabu shingoni mwake.+ 43  Tena akampandisha katika gari la pili la heshima alilokuwa nalo,+ hata wapaaze sauti mbele yake, “Avrekh!” hivyo akamweka juu ya kila kitu katika nchi ya Misri. 44  Tena Farao akamwambia Yosefu: “Mimi ni Farao, lakini bila ruhusa yako mtu yeyote asiinue mkono wake wala mguu wake katika nchi yote ya Misri.”+ 45  Kisha Farao akaliita jina la Yosefu Zafenath-panea, naye akampa Asenathi,+ binti ya Potifera kuhani wa Oni,+ awe mke wake. Naye Yosefu akaanza kwenda kotekote katika nchi ya Misri.+ 46  Naye Yosefu alikuwa na umri wa miaka 30+ aliposimama mbele ya Farao mfalme wa Misri. Kisha Yosefu akatoka mbele ya Farao, akatembea kotekote katika nchi yote ya Misri. 47  Na wakati wa ile miaka saba ya shibe nchi ikaendelea kuzaa kwa wingi.+ 48  Naye akakusanya vyakula vyote vya ile miaka saba iliyoijia nchi ya Misri, akaviweka vyakula hivyo majijini.+ Vyakula vya shamba lililolizunguka jiji akaviweka katikati yake.+ 49  Na Yosefu akaendelea kurundika nafaka nyingi sana,+ kama mchanga wa baharini, mpaka mwishowe wakaacha kuihesabu, kwa sababu haikuwa na hesabu.+ 50  Na kabla ya ule mwaka wa njaa kufika, Yosefu akazaa wana wawili,+ ambao Asenathi, binti ya Potifera kuhani wa Oni, alimzalia. 51  Basi Yosefu akamwita jina lake mzaliwa wa kwanza Manase,+ kwa sababu, kama alivyosema, “Mungu amenifanya nisahau taabu yangu yote na nyumba yote ya baba yangu.”+ 52  Naye yule wa pili akamwita jina lake Efraimu,+ kwa sababu, kama alivyosema, “Mungu ameniwezesha kuwa na uzao katika nchi ya taabu yangu.”+ 53  Mwishowe miaka saba ya shibe katika nchi ya Misri ikaisha,+ 54  nayo miaka saba ya njaa ikaanza kuja, kama vile tu Yosefu alivyokuwa amesema.+ Nayo njaa ikawa katika nchi zote, lakini mkate ulipatikana katika nchi yote ya Misri.+ 55  Mwishowe nchi yote ya Misri ikawa na njaa, nao watu wakaanza kumlilia Farao awape mkate.+ Kisha Farao akawaambia Wamisri wote: “Nendeni kwa Yosefu. Lolote atakalowaambia, fanyeni.”+ 56  Na hiyo njaa ikawa juu ya uso wote wa dunia.+ Ndipo Yosefu akaanza kuyafungua maghala yote ya nafaka yaliyokuwa kati yao na kuwauzia Wamisri,+ ile njaa ilipozidi kuibana nchi ya Misri. 57  Tena, watu wa dunia yote wakaja Misri ili wanunue kutoka kwa Yosefu, kwa sababu hiyo njaa ilikuwa imeibana dunia yote.+

Maelezo ya Chini