Mwanzo 35:1-29

35  Kisha Mungu akamwambia Yakobo: “Ondoka, uende Betheli, ukakae huko,+ nawe umjengee madhabahu Mungu wa kweli, aliyekutokea ulipokuwa ukimkimbia Esau ndugu yako.”+  Basi Yakobo akawaambia watu wa nyumba yake na wote waliokuwa pamoja naye: “Iondoleeni mbali miungu ya kigeni iliyo katikati yenu,+ nanyi mjisafishe na kubadili nguo zenu za kujitanda,+  kisha tuondoke, twende Betheli. Na huko nitamjengea madhabahu Mungu wa kweli aliyenijibu siku ya taabu+ yangu kwa kuwa alikuwa pamoja nami katika njia niliyoiendea.”+  Basi wakampa Yakobo miungu yote ya kigeni+ iliyokuwa mikononi mwao na vipuli vilivyokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akavificha+ chini ya ule mti mkubwa uliokuwa karibu na Shekemu.  Kisha wakasafiri, nao watu wa majiji yaliyowazunguka wakamwogopa Mungu,+ kwa hiyo hawakuwafuatilia wana wa Yakobo.  Mwishowe Yakobo akafika Luzi,+ katika nchi ya Kanaani, yaani, Betheli, yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye.  Kisha akajenga madhabahu huko. Akaanza kupaita mahali hapo El-betheli, kwa sababu Mungu wa kweli alikuwa amejifunua kwake mahali hapo alipokuwa akimkimbia ndugu yake.+  Baadaye Debora+ mwanamke mlezi wa Rebeka akafa, akazikwa sehemu ya chini ya Betheli chini ya mti mkubwa sana. Basi akauita Alon-bakuthi.  Sasa Mungu akamtokea Yakobo tena alipokuwa akitoka Padan-aramu,+ akambariki.+ 10  Na Mungu akamwambia: “Jina lako ni Yakobo.+ Hutaendelea kuitwa Yakobo, bali utaitwa Israeli.” Naye akaanza kumwita Israeli.+ 11  Tena Mungu akamwambia: “Mimi ni Mungu Mweza-Yote.+ Zaa uongezeke. Mataifa na kutaniko la mataifa yatatoka ndani yako, na wafalme watatoka viunoni mwako.+ 12  Nayo nchi+ ambayo nimewapa Abrahamu na Isaka, nitakupa wewe, na uzao+ wako baada yako.” 13  Kisha Mungu akapanda kutoka kwake katika mahali hapo alipokuwa amesema naye.+ 14  Basi Yakobo akasimamisha nguzo katika mahali alipokuwa amesema naye,+ nguzo ya mawe, naye akamimina toleo la kinywaji juu yake na kumimina mafuta juu yake.+ 15  Naye Yakobo akapaita Betheli.+ 16  Kisha wakasafiri kutoka Betheli. Nao walipokuwa mbali kiasi kabla ya kufika Efrathi,+ Raheli akaanza kuzaa, na mambo yalikuwa yakimwendea vibaya alipokuwa akizaa.+ 17  Basi alipokuwa na shida wakati wa kuzaa, yule mzalishaji akamwambia: “Usiogope, kwa maana utamzaa mwana huyu pia.”+ 18  Basi nafsi+ yake ilipokuwa ikitoka (kwa sababu alikufa)+ akamwita jina lake Ben-oni; lakini baba yake akamwita Benyamini.+ 19  Kwa hiyo Raheli akafa na kuzikwa njiani kuelekea Efrathi, yaani, Bethlehemu.+ 20  Yakobo akasimamisha nguzo juu ya kaburi lake. Hiyo ndiyo nguzo ya kaburi la Raheli mpaka leo hii.+ 21  Kisha Israeli akasafiri na kupiga hema lake umbali fulani ng’ambo ya mnara wa Ederi.+ 22  Pindi moja, Israeli alipokuwa akikaa+ katika nchi hiyo, Rubeni alienda akalala na Bilha suria wa baba yake, naye Israeli akapata kusikia juu ya hilo.+ Basi Yakobo alikuwa na wana kumi na wawili. 23  Wana wa Lea walikuwa Rubeni,+ mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni. 24  Wana wa Raheli walikuwa Yosefu na Benyamini. 25  Nao wana wa Bilha, mjakazi wa Raheli, walikuwa Dani na Naftali. 26  Nao wana wa Zilpa, mjakazi wa Lea, walikuwa Gadi na Asheri. Hawa ndio wana wa Yakobo aliowazaa akiwa Padan-aramu. 27  Mwishowe Yakobo akaenda kwa Isaka baba yake huko Mamre,+ huko Kiriath-arba,+ yaani, Hebroni, ambako Abrahamu na Isaka pia walikuwa wamekaa wakiwa wageni.+ 28  Nazo siku za Isaka zikawa miaka 180.+ 29  Kisha Isaka akakata pumzi, akafa, naye akakusanywa kwa watu wake, akiwa mzee na mwenye kutosheka na siku,+ na Esau na Yakobo wanawe wakamzika.+

Maelezo ya Chini