Mwanzo 31:1-55

31  Baadaye akasikia maneno ya wana wa Labani, wakisema: “Yakobo amechukua kila kitu kilichokuwa cha baba yetu; naye amekusanya mali hii yote kutoka kwa mali iliyokuwa ya baba.”+  Wakati Yakobo alipokuwa akiutazama-tazama uso wa Labani, tazama haukuwa pamoja naye kama hapo zamani.+  Mwishowe Yehova akamwambia Yakobo: “Rudi kwenye nchi ya baba zako na kwa watu wa jamaa yako,+ nami nitaendelea kuwa pamoja nawe.”+  Kisha Yakobo akatuma ujumbe Raheli na Lea waitwe waje shambani kwenye kundi lake,  naye akawaambia: “Ninaona uso wa baba yenu, kwamba yeye si yuleyule kunielekea kama hapo zamani;+ lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami.+  Nanyi wenyewe mnajua kwa hakika kwamba nimemtumikia baba yenu kwa nguvu zangu zote.+  Baba yenu amenichezea, naye amebadili mshahara wangu mara kumi, lakini Mungu hakumruhusu anidhuru.+  Ikiwa kwa upande mmoja alisema, ‘Wenye mabaka watakuwa mshahara wako,’ ndipo kundi zima lilizaa wenye mabaka; lakini ikiwa kwa upande mwingine alisema, ‘Wenye mistari-mistari watakuwa mshahara wako,’ ndipo kundi zima lilizaa wenye mistari-mistari.+  Kwa hiyo Mungu akazidi kuchukua mifugo ya baba yenu na kunipa mimi.+ 10  Mwishowe ikawa kwamba kundi lilipokuwa na hamu ya kupandana nikainua macho yangu nikaona maono katika ndoto+ na tazama, mbuzi-dume wanaopanda kundi walikuwa wenye mistari-mistari, wenye mabaka na madoa-doa.+ 11  Kisha malaika wa Mungu wa kweli akaniambia katika ndoto, ‘Yakobo!’ nikajibu nikasema, ‘Mimi hapa.’+ 12  Naye akaendelea kusema, ‘Inua macho yako, tafadhali, uone mbuzi-dume wote wanaopanda kundi ni wenye mistari-mistari, mabaka na madoa-doa, kwa maana nimeona yote ambayo Labani anakutendea.+ 13  Mimi ndimi Mungu wa kweli wa Betheli,+ ambapo ulitia mafuta nguzo+ na ambapo uliniwekea nadhiri.+ Basi ondoka, toka katika nchi hii urudi kwenye nchi ya kuzaliwa kwako.’”+ 14  Ndipo Raheli na Lea wakajibu na kumwambia: “Je, kungali na fungu la urithi tena kwa ajili yetu katika nyumba ya baba yetu?+ 15  Je, kwa kweli sisi hatuonwi kuwa wageni kwake kwa kuwa yeye ametuuza, hivi kwamba anaendelea kula sikuzote kutokana na pesa zilizotolewa kwa ajili yetu?+ 16  Kwa maana utajiri wote ambao Mungu amechukua kutoka kwa baba yetu ni wetu na wa watoto wetu.+ Basi sasa kila jambo ambalo Mungu amekuambia, fanya.”+ 17  Kisha Yakobo akaondoka, akawapandisha watoto wake na wake zake juu ya ngamia;+ 18  naye akaanza kupeleka mifugo yake yote na mali zote ambazo alikuwa amekusanya,+ mifugo ya mapato yake ambayo alikuwa amekusanya Padan-aramu, ili aende kwa Isaka baba yake katika nchi ya Kanaani.+ 19  Sasa Labani alikuwa ameenda kunyoa kondoo wake. Wakati huohuo Raheli aliiba terafimu+ zilizokuwa za baba yake. 20  Kwa hiyo Yakobo akamshinda akili Labani, Msiria, kwa sababu hakuwa amemwambia kwamba atakimbia. 21  Naye akakimbia, akaondoka na kuvuka ule Mto,+ yeye na vyote alivyokuwa navyo. Baada ya hapo akaelekeza uso wake kwenye eneo lenye milima la Gileadi.+ 22  Baadaye, siku ya tatu, Labani aliambiwa kwamba Yakobo alikuwa amekimbia. 23  Basi akachukua ndugu zake pamoja naye akaanza kumfuatilia+ mwendo wa safari ya siku saba, akamfikia katika eneo lenye milima la Gileadi. 24  Ndipo Mungu akamjia Labani Msiria+ katika ndoto wakati wa usiku+ na kumwambia: “Jiangalie usije ukamwambia Yakobo jema wala baya.”+ 25  Basi Labani akamkaribia Yakobo, kwa kuwa Yakobo alikuwa amepiga hema mlimani na Labani alikuwa amepiga kambi kwa ajili ya ndugu zake katika eneo lenye milima la Gileadi. 26  Ndipo Labani akamwambia Yakobo: “Umefanya nini, kwa kuwa ulinishinda akili na kupeleka binti zangu kama mateka waliochukuliwa kwa upanga?+ 27  Kwa nini ukakimbia kisiri na kunishinda akili wala usiniambie, ili nipate kukuaga kwa shangwe na kwa nyimbo,+ kwa tari na kwa kinubi?+ 28  Nawe hukunipa nafasi ya kuwabusu watoto wangu na binti zangu.+ Basi umetenda kipumbavu. 29  Mkono wangu una nguvu za kuwatendea ninyi mabaya,+ lakini Mungu wa baba yenu aliongea nami usiku uliopita, akisema, ‘Jiangalie usije ukamwambia Yakobo jema wala baya.’+ 30  Ingawa wewe kwa kweli umeenda sasa kwa sababu umekuwa ukitamani mno nyumba ya baba yako, hata hivyo, kwa nini umeiba miungu yangu?”+ 31  Yakobo akajibu, akamwambia Labani: “Ni kwa sababu niliogopa.+ Kwa maana nilisema moyoni mwangu, ‘Unaweza kuninyang’anya binti zako.’ 32  Yeyote yule ambaye huenda ukampata akiwa na miungu yako, asiishi.+ Mbele ya ndugu zetu, chunguza mwenyewe kile kilicho pamoja nami na uichukue.”+ Lakini Yakobo hakujua kwamba Raheli alikuwa ameiiba.+ 33  Kwa hiyo Labani akaingia katika hema la Yakobo na hema la Lea na hema la wale vijakazi wawili,+ lakini hakuipata. Mwishowe akatoka katika hema la Lea akaenda katika hema la Raheli. 34  Basi Raheli alikuwa amechukua hizo terafimu, naye akaziweka katika kikapu cha matandiko ya kukaliwa na mwanamke juu ya ngamia, naye akaendelea kuzikalia. Basi Labani akakagua hema lote, lakini hakuzipata. 35  Ndipo Raheli akamwambia baba yake: “Hasira isiwake machoni pa bwana wangu,+ kwa sababu mimi siwezi kusimama mbele yako, kwa maana nimepatwa na kilicho desturi kwa wanawake.”+ Kwa hiyo akaendelea kutafuta kwa uangalifu, lakini hakuzipata hizo terafimu.+ 36  Naye Yakobo akakasirika,+ akaanza ugomvi na Labani, na Yakobo akajibu na kumwambia Labani: “Kuna maasi gani upande wangu,+ ni nini dhambi yangu, iwe ndiyo sababu umenifuatilia vikali?+ 37  Sasa kwa kuwa umekagua mali zangu zote, kati ya mali zote za nyumba yako umepata nini?+ Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu na ndugu zako,+ uwaache waamue kati yetu wawili.+ 38  Miaka hii 20 nimekuwa pamoja nawe. Kondoo-jike zako na mbuzi-jike zako hawakutokwa na mimba,+ na kondoo-dume wa kundi lako sikuwala kamwe. 39  Mnyama yeyote aliyeraruliwa vipande-vipande sikukuletea.+ Mimi mwenyewe nililipa hasara yake. Iwe mmoja aliibwa wakati wa mchana au aliibwa wakati wa usiku, wewe ulimtaka mkononi mwangu.+ 40  Nimejionea kwamba wakati wa mchana joto limenimaliza nguvu, na baridi wakati wa usiku, nao usingizi wangu ulikimbia machoni pangu.+ 41  Nina jumla ya miaka 20 nyumbani kwako. Mimi nimekutumikia miaka 14 kwa ajili ya binti zako wawili na miaka 6 kwa ajili ya kundi lako, nawe ulizidi kubadili mshahara wangu mara kumi.+ 42  Kama Mungu wa baba yangu,+ Mungu wa Abrahamu na aliye Hofu ya Isaka,+ hangekuwa upande wangu, wewe ungeniacha sasa niende zangu nikiwa mikono mitupu. Taabu na kazi ya mikono yangu Mungu ameona, na kwa hiyo akakukaripia usiku uliopita.”+ 43  Ndipo Labani akajibu, akamwambia Yakobo: “Binti hawa ni binti zangu na watoto hawa ni watoto wangu na kundi hili ni kundi langu, na kila kitu unachokitazama ni changu na cha binti zangu. Ni nini ninachoweza kuwatendea hawa leo au watoto wao ambao wamezaa? 44  Na sasa, njoo tufanye agano,+ mimi na wewe, nalo liwe ushahidi kati yangu nawe.”+ 45  Basi Yakobo akachukua jiwe, akalisimamisha liwe nguzo.+ 46  Kisha Yakobo akawaambia ndugu zake: “Chukueni mawe!” Nao wakachukua mawe na kufanyiza rundo.+ Baada ya hayo wakala huko juu ya hilo rundo. 47  Labani akaanza kuliita Yegar-sahadutha, lakini Yakobo akaliita Galeedi. 48  Ndipo Labani akasema: “Rundo hili ni ushahidi kati yangu na wewe leo.” Hiyo ndiyo sababu akaliita jina lake Galeedi,+ 49  na Mnara wa Mlinzi, kwa sababu alisema: “Yehova na alinde kati yangu na wewe wakati tunapokuwa hatuonani.+ 50  Ukiwatesa binti zangu+ na ukichukua wake kuongezea binti zangu, hakuna mwanadamu aliye pamoja nasi. Ona! Mungu ni shahidi kati yangu na wewe.”+ 51  Na Labani akaendelea kumwambia Yakobo: “Tazama, hapa pana rundo na nguzo ndiyo hii hapa ambayo nimesimamisha kati yangu na wewe. 52  Rundo hili ni ushahidi, na hii nguzo ni kitu kinachotoa ushahidi,+ kwamba mimi sitapita rundo hili kuja juu yako na kwamba wewe hutapita rundo hili na nguzo hii kuja juu yangu kunidhuru.+ 53  Acha mungu wa Abrahamu+ na mungu wa Nahori+ ahukumu kati yetu, mungu wa baba yao.” Lakini Yakobo akaapa kwa Hofu ya baba yake Isaka.+ 54  Baada ya hayo Yakobo akachinja dhabihu katika huo mlima na kuwaalika ndugu zake wale mkate.+ Basi wakala mkate na kukaa usiku huo mlimani. 55  Hata hivyo, Labani akaamka asubuhi na mapema, akawabusu+ watoto wake na binti zake, akawabariki.+ Kisha Labani akaondoka akarudi kwake.+

Maelezo ya Chini