Mwanzo 13:1-18

13  Baada ya hayo Abramu akaondoka Misri, yeye na mke wake na vyote alivyokuwa navyo, na Loti pamoja naye, kwenda Negebu.+  Naye Abramu alikuwa na utajiri mwingi wa mifugo na fedha na dhahabu.+  Naye akaenda kambi kwa kambi kutoka Negebu mpaka Betheli, kwenda mahali ambapo hema lake lilikuwa mara ya kwanza kati ya Betheli na Ai,+  penye madhabahu ambayo alikuwa ameifanya hapo mwanzoni;+ naye Abramu akaliitia jina la Yehova hapo.+  Sasa Loti pia, aliyekuwa akienda pamoja na Abramu, alikuwa na kondoo na ng’ombe na mahema.  Basi nchi haikuwaruhusu wakae wote pamoja, kwa sababu mali zao zilikuwa zimekuwa nyingi nao hawakuweza kukaa pamoja.+  Na ugomvi ukatokea kati ya wachungaji wa mifugo ya Abramu na wachungaji wa mifugo ya Loti; na wakati huo Mkanaani na Mperizi walikuwa wakikaa katika nchi hiyo.+  Ndipo Abramu akamwambia Loti:+ “Tafadhali, usiruhusu ugomvi wowote uendelee kuwa kati yangu na wewe na kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, kwa kuwa sisi ni ndugu.+  Je, nchi yote haiko mbele yako? Tafadhali, jitenge nami. Ukienda kushoto, mimi nitakwenda kuume; lakini ukienda kuume, mimi nitakwenda kushoto.”+ 10  Basi Loti akainua macho yake na kuona Wilaya yote ya Yordani,+ kwamba yote ilikuwa eneo lililokuwa na maji mengi kabla Yehova hajaharibu Sodoma na Gomora, kama bustani ya Yehova,+ kama nchi ya Misri mpaka Soari.+ 11  Ndipo Loti akajichagulia Wilaya yote ya Yordani. Loti akahamisha kambi yake kuelekea mashariki. Basi wakatengana. 12  Abramu alikaa katika nchi ya Kanaani, lakini Loti akakaa kati ya majiji ya Wilaya hiyo.+ Mwishowe akapiga hema karibu na Sodoma. 13  Basi watu wa Sodoma walikuwa wabaya nao walikuwa wakimtendea Yehova dhambi nzito.+ 14  Yehova akamwambia Abramu baada ya Loti kujitenga naye: “Tafadhali, inua macho yako utazame kutoka mahali ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi,+ 15  kwa kuwa nchi yote ambayo unaitazama, nitakupa wewe na uzao wako hata wakati usio na kipimo.+ 16  Nami nitaufanya uzao wako uwe kama chembe za mavumbi ya dunia, ili, ikiwa mwanadamu angeweza kuzihesabu chembe za mavumbi ya dunia, basi uzao wako ungeweza kuhesabiwa.+ 17  Ondoka, zunguka katika nchi kwa marefu na mapana yake, kwa kuwa hiyo nitakupa wewe.”+ 18  Basi Abramu akaendelea kuishi katika mahema. Baadaye akaja na kukaa kati ya miti mikubwa ya Mamre,+ ambayo iko katika Hebroni;+ na huko akamjengea Yehova madhabahu.+

Maelezo ya Chini