Mwanzo 10:1-32

10  Na hii ndiyo historia ya wana wa Noa,+ yaani, Shemu, Hamu na Yafethi. Sasa wakaanza kuzaa wana baada ya gharika.+  Wana wa Yafethi walikuwa Gomeri+ na Magogu+ na Madai+ na Yavani+ na Tubali+ na Mesheki+ na Tirasi.+  Na wana wa Gomeri walikuwa Ashkenazi+ na Rifathi+ na Togarma.+  Na wana wa Yavani walikuwa Elisha+ na Tarshishi,+ Kitimu+ na Dodanimu.+  Kutokana na hawa, watu wa visiwa vya mataifa wakaenea kotekote katika nchi zao, kila mmoja kulingana na lugha yake, kulingana na familia zao, kulingana na mataifa yao.  Na wana wa Hamu walikuwa Kushi+ na Misraimu+ na Putu+ na Kanaani.+  Na wana wa Kushi walikuwa Seba+ na Havila na Sabta na Raama+ na Sabteka. Na wana wa Raama walikuwa Sheba na Dedani.+  Na Kushi akamzaa Nimrodi.+ Akawa wa kwanza kuwa mwenye nguvu duniani.  Akajionyesha kuwa mwindaji mwenye nguvu kwa kumpinga Yehova. Hiyo ndiyo sababu kuna msemo: “Kama tu Nimrodi, mwindaji mwenye nguvu kwa kumpinga Yehova.”+ 10  Nao mwanzo wa ufalme wake ukawa Babeli+ na Ereki+ na Akadi na Kalne, katika nchi ya Shinari.+ 11  Akatoka katika nchi ile akaingia Ashuru+ na kuanza kujenga Ninawi+ na Rehoboth-Iri na Kala. 12  na Reseni kati ya Ninawi na Kala: hili ndilo lile jiji kubwa. 13  Naye Misraimu+ akamzaa Ludimu+ na Anamimu na Lehabimu na Naftuhimu+ 14  na Pathrusimu+ na Kasluhimu+ (ambao Wafilisti+ walitokana nao) na Kaftorimu.+ 15  Naye Kanaani akamzaa Sidoni,+ mzaliwa wake wa kwanza, na Hethi+ 16  na Myebusi+ na Mwamori+ na Mgirgashi 17  na Mhivi+ na Mwarkia na Msini 18  na Mwarvadi+ na Msemari na Mhamathi;+ baadaye familia za Mkanaani zikatawanyika. 19  Basi mpaka wa Mkanaani ukawa kutoka Sidoni mpaka Gerari,+ karibu na Gaza,+ mpaka Sodoma na Gomora+ na Adma+ na Seboiimu,+ karibu na Lasha. 20  Hao ndio waliokuwa wana wa Hamu kulingana na familia zao, kulingana na lugha zao, katika nchi zao, kulingana na mataifa yao. 21  Naye Shemu, babu ya wana wote wa Eberi,+ ndugu ya Yafethi mkubwa kuliko wote, pia alizaa watoto. 22  Wana wa Shemu walikuwa Elamu+ na Asihuru+ na Arpakshadi+ na Ludi na Aramu. 23  Na wana wa Aramu walikuwa Usi na Huli na Getheri na Mashi.+ 24  Naye Arpakshadi akamzaa Shela,+ na Shela akamzaa Eberi. 25  Naye Eberi alizaa wana wawili. Jina la mmoja lilikuwa Pelegi,+ kwa sababu katika siku zake dunia ilikuwa imegawanyika;+ na jina la ndugu yake lilikuwa Yoktani.+ 26  Naye Yoktani akazaa Almodadi na Shelefu na Hazarmavethi na Yera+ 27  na Hadoramu na Uzali na Dikla+ 28  na Obali na Abimaeli na Sheba+ 29  na Ofiri+ na Havila+ na Yobabu;+ hao wote ndio waliokuwa wana wa Yoktani. 30  Na mahali pao pa kukaa pakaenea kutoka Mesha mpaka Sefari, eneo lenye milima la Mashariki. 31  Hawa ndio waliokuwa wana wa Shemu kulingana na familia zao, kulingana na lugha zao, katika nchi zao, kulingana na mataifa yao.+ 32  Hizi ndizo zilizokuwa familia za wana wa Noa kulingana na ukoo wa familia zao, kulingana na mataifa yao, na kutokana nao mataifa yakaenea kotekote duniani baada ya gharika.+

Maelezo ya Chini