Mwanzo 25:1-34

25  Kisha, kwa mara nyingine Abrahamu akachukua mke, naye aliitwa jina lake Ketura.+  Baada ya muda akamzalia Zimrani na Yokshani na Medani na Midiani+ na Ishbaki na Shua.+  Yokshani akamzaa Sheba+ na Dedani.+ Na wana wa Dedani wakawa Ashurimu na Letushimu na Leumimu.  Na wana wa Midiani walikuwa Efa+ na Eferi na Hanoki na Abida na Eldaa.+ Wote hao walikuwa wana wa Ketura.  Baadaye Abrahamu alimpa Isaka kila kitu alichokuwa nacho,+  lakini wana wa masuria ambao Abrahamu alikuwa nao Abrahamu aliwapa zawadi.+ Kisha alipokuwa bado hai, akawaagiza waende kutoka kwa Isaka mwana wake,+ upande wa mashariki, kwenye nchi ya Mashariki.+  Na hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Abrahamu alizoishi, miaka 175.  Kisha Abrahamu akakata pumzi, akafa katika umri mwema wa uzee, akiwa mzee na mwenye kutosheka, naye akakusanywa kwa watu wake.+  Basi Isaka na Ishmaeli wanawe wakamzika katika pango la Makpela katika shamba la Efroni mwana wa Zohari Mhiti lililoko mbele ya Mamre,+ 10  lile shamba ambalo Abrahamu alikuwa amenunua kutoka kwa wana wa Hethi. Hapo Abrahamu akazikwa, na pia Sara mke wake.+ 11  Ikatokea kwamba baada ya kifo cha Abrahamu, Mungu aliendelea kumbariki Isaka mwana wake,+ naye Isaka alikuwa akikaa karibu na Beer-lahai-roi.+ 12  Na hii ndiyo historia ya Ishmaeli+ mwana wa Abrahamu ambaye Hagari Mmisri mjakazi wa Sara alimzalia Abrahamu.+ 13  Basi haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli, kufuatana na majina yao, kulingana na asili za familia zao: Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli alikuwa Nebayothi+ na Kedari+ na Adbeeli na Mibsamu+ 14  na Mishma na Duma na Masa, 15  Hadadi+ na Tema,+ Yeturi, Nafishi na Kedema.+ 16  Hao ndio wana wa Ishmaeli, na hayo ndiyo majina yao kufuatana na nyua zao na kufuatana na kambi zao zilizozungushiwa kuta:+ wakuu kumi na wawili kulingana na ukoo wao.+ 17  Na hii ndiyo miaka ya maisha ya Ishmaeli, miaka 137. Kisha akakata pumzi, akafa. Akakusanywa kwa watu wake.+ 18  Nao wakaanza kukaa katika mahema tokea Havila+ karibu na Shuri,+ ambayo iko mbele ya Misri, mpaka Ashuru. Mbele ya ndugu zake wote alikaa.+ 19  Na hii ndiyo historia ya Isaka mwana wa Abrahamu.+ Abrahamu akamzaa Isaka. 20  Na Isaka alikuwa na umri wa miaka 40 alipomchukua Rebeka binti ya Bethueli,+ Msiria,+ wa Padan-aramu, dada ya Labani Msiria, awe mke wake. 21  Naye Isaka akaendelea kumsihi Yehova hasa kwa ajili ya mke wake,+ kwa sababu alikuwa tasa;+ kwa hiyo Yehova akakubali kusihiwa kwa ajili yake,+ na Rebeka mke wake akapata mimba. 22  Na wale wana ndani yake wakaanza kupambana,+ hivi kwamba akasema: “Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, hasa kwa nini niko hai?” Basi akaenda kumuuliza Yehova.+ 23  Naye Yehova akamwambia: “Mataifa mawili yamo tumboni mwako,+ na vikundi viwili vya mataifa vitatenganishwa kutoka tumboni mwako;+ na kikundi kimoja cha taifa kitakuwa chenye nguvu kuliko kile kingine,+ na mkubwa atamtumikia mdogo.”+ 24  Mwishowe siku zake za kuzaa zikatimia, na, tazama! mapacha walikuwa tumboni mwake.+ 25  Kisha yule wa kwanza akatoka mwekundu kila mahali kama vazi rasmi la manyoya;+ kwa hiyo wakamwita jina lake Esau.+ 26  Na baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake ulikuwa unashikilia kisigino cha Esau;+ kwa hiyo akaitwa jina lake Yakobo.+ Na Isaka alikuwa na umri wa miaka 60 wakati Rebeka alipowazaa. 27  Na wale wavulana wakawa wakubwa, naye Esau akawa mwanamume anayejua jinsi ya kuwinda,+ mwanamume wa mbugani, bali Yakobo akawa mwanamume asiye na lawama,+ akikaa katika mahema.+ 28  Na Isaka alimpenda Esau, kwa sababu ilimaanisha nyama ya mawindo kinywani mwake, lakini Rebeka alimpenda Yakobo.+ 29  Wakati mmoja Yakobo alikuwa anatokosa mchuzi, Esau alipofika kutoka mbugani naye alikuwa amechoka. 30  Kwa hiyo Esau akamwambia Yakobo: “Haraka, tafadhali, nipe nimeze chekundu—chekundu hicho, kwa maana nimechoka!” Hiyo ndiyo sababu jina lake lilikuwa Edomu.+ 31  Yakobo akajibu akasema: “Niuzie, kwanza kabisa, haki yako ya mzaliwa wa kwanza!”+ 32  Naye Esau akaendelea kusema: “Tazama mimi ninakaribia kufa, nayo haki ya kuzaliwa ina faida gani kwangu?” 33  Naye Yakobo akaongeza hivi: “Niapie kwanza kabisa!”+ Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza.+ 34  Naye Yakobo akampa Esau mkate na mchuzi wa dengu, naye akala na kunywa.+ Kisha akaondoka akaenda zake. Kwa hiyo Esau aliidharau haki ya kuzaliwa.+

Maelezo ya Chini