Mwanzo 34:1-31

34  Sasa Dina binti ya Lea,+ ambaye alimzalia Yakobo, alizoea kwenda nje kuwaona+ binti za nchi.+  Naye Shekemu mwana wa Hamori Mhivi,+ mkuu wa nchi, akamwona, kisha akamchukua, akalala naye, akamnajisi.+  Nayo nafsi yake ikaanza kushikamana na Dina binti ya Yakobo, naye akampenda huyo mwanamke kijana, akawa akiongea na huyo mwanamke kijana kwa kumshawishi.  Mwishowe Shekemu akamwambia Hamori baba yake:+ “Nichukulie bibi huyu mchanga awe mke wangu.”+  Ndipo Yakobo akasikia ya kwamba alikuwa amemnajisi Dina binti yake. Nao wanawe walikuwa na mifugo yake shambani;+ naye Yakobo akakaa kimya mpaka waingie.+  Baadaye Hamori, baba ya Shekemu, akamwendea Yakobo aseme naye.+  Nao wana wa Yakobo wakaingia kutoka shambani mara tu waliposikia juu ya hilo; na hao wanaume wakaumia hisia zao, wakakasirika sana,+ kwa sababu alikuwa amefanya upumbavu wenye kufedhehesha juu ya Israeli kwa kulala na binti ya Yakobo,+ wakati ambapo jambo kama hilo halipasi kufanywa.+  Naye Hamori akasema nao, na kuwaambia: “Nafsi ya Shekemu mwanangu imeshikamana na binti yenu.+ Tafadhali, mpeni awe mke wake.+  Nanyi mfanye mapatano ya ndoa pamoja nasi.+ Mtatupa sisi binti zenu, nanyi mtajichukulia binti zetu.+ 10  Nanyi mnaweza kukaa pamoja nasi, nayo nchi itakuwa wazi kwenu. Kaeni mfanye biashara humo na kufanya makao humo.”+ 11  Kisha Shekemu akamwambia baba yake na ndugu zake: “Acheni nipate kibali machoni penu, na chochote mtakachoniambia nitawapa. 12  Ongezeni sana pesa na zawadi za ndoa mnazonitoza,+ nami niko tayari kutoa kulingana na mtakavyoniambia; ila tu nipeni huyo mwanamke kijana awe mke wangu.” 13  Nao wana wa Yakobo wakamjibu Shekemu na Hamori baba yake kwa udanganyifu, kwa sababu alikuwa amemnajisi Dina dada yao.+ 14  Nao wakaendelea kuwaambia: “Sisi hatuwezi kamwe kufanya jambo la namna hiyo, kumpa mwanamume mwenye govi+ dada yetu, kwa sababu hilo ni shutuma kwetu. 15  Ni kwa sharti hili tu tunaweza kuwapa kibali, kwamba ninyi muwe kama sisi, kila mwanamume wenu atahiriwe.+ 16  Ndipo tutakapowapa ninyi binti zetu, na sisi kujichukulia binti zenu, nasi tutakaa pamoja nanyi na kuwa kundi moja la watu.+ 17  Lakini msipotusikiliza na kutahiriwa, basi tutamchukua binti yetu twende zetu.” 18  Nayo maneno yao yakaonekana kuwa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu, mwana wa Hamori.+ 19  Naye huyo kijana hakukawia kutimiza sharti hilo,+ kwa sababu alipendezwa na binti ya Yakobo na yeye alikuwa ndiye mwenye kuheshimika+ zaidi katika nyumba nzima ya baba yake.+ 20  Kwa hiyo Hamori na Shekemu mwana wake wakaenda kwenye lango la jiji lao, wakaanza kuongea na wanaume wa jiji lao,+ wakisema: 21  “Wanaume hawa ni wapenda-amani kutuelekea.+ Basi acheni wakae nchini na kufanya biashara humo kwa kuwa nchi hii ni pana kabisa mbele yao.+ Sisi tunaweza kujichukulia binti zao wawe wake zetu na binti zetu tunaweza kuwapa.+ 22  Hata hivyo, wanaume hao watatupa sisi kibali chao cha kukaa pamoja nasi ili tuwe kundi moja la watu kwa sharti hili tu, kwamba kila mwanamume wetu atahiriwe sawa na wanavyotahiriwa.+ 23  Ndipo mali zao na utajiri wao na mifugo yao yote, je, hazitakuwa zetu?+ Basi na tuwape kibali chetu wapate kukaa pamoja nasi.”+ 24  Kisha wote waliokuwa wakitoka nje kupitia lango la jiji lake wakamsikiliza Hamori na Shekemu mwana wake, na wanaume wote wakatahiriwa, wale wote wanaotoka nje kupitia lango la jiji lake. 25  Lakini ikawa kwamba siku ya tatu walipokuwa wakiumwa,+ wale wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi,+ ndugu za Dina,+ wakachukua kila mmoja wao upanga wake, wakaenda bila kutazamiwa kwenye jiji hilo na kumuua kila mwanamume.+ 26  Na wakamuua Hamori na Shekemu mwana wake kwa makali ya upanga.+ Kisha wakamchukua Dina kutoka nyumbani kwa Shekemu, wakatoka nje.+ 27  Wale wana wengine wa Yakobo wakawashambulia wanaume waliotiwa majeraha ya kufisha na kulipora jiji, kwa sababu walikuwa wamemnajisi dada yao.+ 28  Makundi yao na mifugo yao na punda zao na kile kilichokuwa jijini na kile kilichokuwa shambani wakachukua.+ 29  Na riziki yao yote na watoto wao wote waliokuwa wadogo na wake zao wakawachukua mateka, hivi kwamba wakapora vyote vilivyokuwa katika nyumba hizo.+ 30  Basi Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi:+ “Mmefanya nitengwe kwa kunifanya kuwa kitu chenye kunuka kwa wakaaji wa nchi hii,+ kwa Wakanaani na Waperizi; wakati mimi ni mdogo kwa hesabu,+ nao watakusanyika pamoja juu yangu wanishambulie, nami nitaangamizwa, mimi na nyumba yangu.” 31  Nao wakajibu, wakasema: “Je, yeyote anapaswa kumtendea dada yetu kama kahaba?”+

Maelezo ya Chini