Mwanzo 19:1-38

19  Basi wale malaika wawili wakafika Sodoma wakati wa jioni, na Loti alikuwa ameketi katika lango la Sodoma.+ Loti alipowaona, akasimama awapokee, akainama kifudifudi.+  Naye akaanza kusema: “Tafadhali, sasa, bwana zangu, pitieni hapa, tafadhali, mwingie ndani ya nyumba ya mtumishi wenu, mkae usiku kucha, mwoshwe miguu yenu.+ Kisha mwamke mapema, msafiri na kwenda zenu.”+ Nao wakajibu wakasema: “Hapana, bali katika uwanja wa watu wote ndipo tutakapokaa usiku kucha.”+  Lakini akawasisitizia sana,+ basi wakageuka na kuingia kwake, wakaingia ndani ya nyumba yake. Kisha akawafanyia karamu,+ akaoka keki zisizo na chachu,+ nao wakala.  Kabla hawajalala, wanaume wa jiji, wanaume wa Sodoma, wakaizingira nyumba,+ kuanzia mvulana mpaka mzee, watu wote wakiwa kikundi kimoja.+  Nao wakaendelea kumwita Loti na kumwambia: “Wako wapi wale wanaume ambao waliingia kwako usiku wa leo? Walete nje kwetu ili tulale nao.”+  Mwishowe, Loti akawaendea nje kwenye mwingilio, lakini akaufunga mlango nyuma yake.  Kisha akasema: “Tafadhali, ndugu zangu, msitende vibaya.+  Tafadhali, hapa nina binti wawili ambao hawajapata kamwe kulala na mwanamume.+ Tafadhali, acheni niwatoe nje kwenu. Kisha mwatendee kama ilivyo vema machoni penu.+ Ila tu wanaume hawa msiwatendee jambo,+ kwa kuwa ndiyo sababu wamekuja chini ya kivuli cha paa yangu.”+  Nao wakajibu wakasema: “Toka hapa!” Nao wakaongeza hivi: “Mtu huyu aliye peke yake alikuja hapa kukaa akiwa mgeni+ na sasa anajifanya kuwa mwamuzi.+ Sasa sisi tutakutendea wewe vibaya zaidi kuliko wao.” Nao wakaja wakisongamana kwa nguvu juu ya huyo mwanamume,+ juu ya Loti, na walikuwa wakikaribia kuuvunja mlango.+ 10  Basi wale wanaume wakanyoosha mikono yao na kumwingiza Loti walimokuwa, ndani ya nyumba, nao wakaufunga mlango. 11  Lakini wakawapiga kwa upofu wanaume waliokuwa kwenye mwingilio wa nyumba,+ kuanzia aliye mdogo zaidi mpaka aliye mkubwa zaidi,+ hata wakawa wanajichosha wakijaribu kuutafuta mwingilio.+ 12  Kisha hao wanaume wakamwambia Loti: “Je, una mtu yeyote mwingine hapa? Mwana-mkwe na wana wako na binti zako na wote walio wako jijini, watoe nje ya mahali hapa!+ 13  Kwa maana sisi tutapaharibu mahali hapa, kwa sababu kilio juu yao kimekuwa kikubwa mbele za Yehova,+ hivi kwamba Yehova alitutuma tuliharibu jiji.”+ 14  Kwa hiyo Loti akatoka nje akaanza kusema na wana-wakwe zake ambao wangechukua binti zake, naye akaendelea kusema: “Ondokeni! Tokeni mahali hapa, kwa sababu Yehova ataliharibu jiji!”+ Lakini machoni pa wana-wakwe zake alionekana kama mtu aliyekuwa anafanya mzaha.+ 15  Hata hivyo, kulipopambazuka, malaika wakamhimiza Loti, wakisema: “Simama! Mchukue mke wako na binti zako wawili walio hapa,+ usije ukafagiliwa mbali katika makosa ya jiji hili!”+ 16  Alipoendelea kukawia,+ ndipo kwa huruma za Yehova kwake,+ wale wanaume wakaushika mkono wake na mkono wa mke wake na mikono ya binti zake wawili. Wakamtoa nje na kumweka nje ya jiji.+ 17  Ikawa kwamba, mara tu walipokuwa wamewatoa nje ya jiji, akaanza kusema: “Kimbia kwa ajili ya nafsi yako!+ Usitazame nyuma+ wala usisimame katika Wilaya yote!+ Kimbilia eneo lenye milima usije ukafagiliwa mbali!”+ 18  Kisha Loti akawaambia: “Sivyo, tafadhali, Yehova! 19  Tafadhali, sasa, mtumishi wako amepata kibali machoni pako+ hivi kwamba unatukuza fadhili zako zenye upendo,+ fadhili ambazo umenionyesha ili kuhifadhi hai+ nafsi yangu, lakini mimi—mimi siwezi kukimbilia eneo lenye milima kwa sababu naogopa nisije nikafikiwa na msiba nife.+ 20  Tafadhali, sasa, jiji hili liko karibu kuweza kukimbiliwa nalo ni dogo.+ Tafadhali, acha nikimbilie huko—je, hilo si dogo?⁠—na nafsi yangu itaendelea kuishi.”+ 21  Kwa hiyo yeye akamwambia: “Haya, nakujali kwa kadiri hii pia+ kwa vile sitaliangamiza jiji ambalo umesema.+ 22  Fanya haraka! Kimbilia huko, kwa sababu mimi siwezi kufanya jambo lolote mpaka wewe utakapofika huko!”+ Ndiyo sababu aliliita jiji hilo Soari.+ 23  Jua lilikuwa limetokeza juu ya nchi hiyo wakati Loti alipofika Soari.+ 24  Ndipo Yehova akanyesha kiberiti na moto kutoka kwa Yehova, kutoka mbinguni, juu ya Sodoma na juu ya Gomora.+ 25  Kwa hiyo akaendelea kuyaangamiza majiji hayo, hata Wilaya yote na wakaaji wote wa hayo majiji na mimea ya udongo.+ 26  Naye mke wake akaanza kutazama nyuma, akiwa nyuma yake, naye akawa nguzo ya chumvi.+ 27  Sasa Abrahamu akaondoka asubuhi na mapema kwenda mahali alipokuwa amesimama mbele za Yehova.+ 28  Kisha akatazama chini kuelekea Sodoma na Gomora na kuelekea nchi yote ya Wilaya hiyo, akaona ajabu. Kumbe, tazama moshi mzito ulikuwa ukipanda kutoka nchi hiyo kama moshi mzito wa tanuru!+ 29  Ikawa kwamba Mungu alipoharibu majiji ya Wilaya hiyo, Mungu alimkumbuka Abrahamu, kwa kuwa alichukua hatua za kumwondoa Loti kutoka katikati ya hayo maangamizi alipokuwa akiyaangamiza majiji ambayo kati yake Loti alikuwa amekaa.+ 30  Baadaye Loti akatoka Soari, akaanza kukaa pamoja na binti zake wawili katika eneo lenye milima,+ kwa sababu aliogopa kukaa Soari.+ Kwa hiyo yeye na binti zake wawili wakaanza kukaa pangoni. 31  Naye yule mzaliwa wa kwanza akamwambia yule mwanamke mdogo: “Baba yetu ni mzee na hakuna mwanamume yeyote katika nchi hii wa kulala nasi kulingana na njia ya dunia nzima.+ 32  Njoo, tumpe baba yetu divai anywe+ nasi tulale naye. Ndipo tuhifadhi uzao kutoka kwa baba yetu.”+ 33  Basi wakaendelea kumpa baba yao divai anywe usiku huo;+ kisha mzaliwa wa kwanza akaingia ndani akalala na baba yake, lakini yeye hakujua wakati binti yake alipolala na wakati alipoamka. 34  Ikawa kwamba kesho yake mzaliwa wa kwanza akamwambia yule mdogo: “Haya, mimi nililala na baba yangu usiku wa jana. Tumpe divai anywe usiku wa leo pia. Kisha wewe uingie ndani ulale naye, ili tuhifadhi uzao kutoka kwa baba yetu.” 35  Kwa hiyo wakampa tena na tena baba yao divai anywe usiku huo pia; Kisha yule mdogo akaondoka, akalala naye, lakini yeye hakujua wakati binti yake alipolala na wakati alipoamka. 36  Na binti wote wawili wa Loti wakapata mimba kutoka kwa baba yao.+ 37  Baada ya muda yule mzaliwa wa kwanza akazaa mwana, akamwita jina lake Moabu.+ Yeye ndiye baba ya Moabu, mpaka leo hii.+ 38  Yule mdogo pia akazaa mwana. Akamwita jina lake Ben-ami. Yeye ndiye baba ya wana wa Amoni,+ mpaka leo hii.

Maelezo ya Chini