Mwanzo 18:1-33

18  Baadaye Yehova akamtokea+ kati ya miti mikubwa ya Mamre,+ alipokuwa ameketi kwenye mwingilio wa hema karibu na wakati wa joto la mchana.+  Alipoinua macho yake,+ kisha akatazama, kumbe pale, wamesimama wanaume watatu umbali fulani kutoka kwake. Alipowaona akaanza kukimbia awapokee kutoka mwingilio wa hema naye akainama kifudifudi.+  Kisha akasema: “Yehova, ikiwa, sasa, nimepata kibali machoni pako, tafadhali usimpite mtumishi wako.+  Tafadhali, acha maji kidogo yachukuliwe, nanyi mwoshwe miguu yenu.+ Kisha mketi chini ya mti.+  Nanyi acheni nichukue kipande cha mkate, niburudishe mioyo yenu.+ Baadaye, ninyi mnaweza kuendelea mbele, kwa maana hiyo ndiyo sababu mmepitia njia hii kwa mtumishi wenu.” Basi wakasema: “Vema. Unaweza kufanya kama ulivyosema.”  Kwa hiyo Abrahamu akafanya haraka kwenda katika hema alimokuwa Sara, akasema: “Fanya haraka! Chukua vipimo vitatu vya sea vya unga laini, ukande donge na kuoka keki za mviringo.”+  Kisha Abrahamu akakimbia kwenye mifugo akachukua ng’ombe-dume mchanga, mzuri na mwororo akampa mtumishi, naye akafanya haraka kumtayarisha.+  Ndipo akachukua siagi na maziwa na yule ng’ombe mchanga ambaye alikuwa amemtayarisha, akaweka mbele yao.+ Kisha yeye akaendelea kusimama kando yao chini ya mti walipokuwa wakila.+  Sasa wakamwambia: “Yuko wapi Sara mke wako?”+ Ndipo akasema: “Hapa hemani!”+ 10  Kwa hiyo akaendelea kusema: “Hakika mimi nitarudi kwako mwaka ujao wakati huu, na, tazama! Sara mke wako atapata mwana.”+ Basi Sara alikuwa akisikiliza kwenye mwingilio wa hema, nao ulikuwa nyuma ya mwanamume huyo. 11  Naye Abrahamu na Sara walikuwa wazee, wamesonga katika miaka.+ Sara alikuwa ameacha kuwa na hedhi.+ 12  Kwa hiyo Sara akaanza kucheka ndani yake mwenyewe,+ akisema: “Baada ya mimi kuzeeka, kweli mimi nitapata raha, tena bwana wangu akiwa mzee vilevile?”+ 13  Kisha Yehova akamwambia Abrahamu: “Kwa nini Sara amecheka, akisema, ‘Je, kwa hakika na kwa kweli mimi nitazaa ingawa nimezeeka?’+ 14  Je, jambo lolote ni kubwa mno isivyo kawaida kwa Yehova?+ Kwa wakati uliowekwa nitarudi kwako, mwaka ujao wakati huu, na Sara atapata mwana.” 15  Lakini Sara akaanza kukana hilo, akisema: “Mimi sikucheka!” Kwa maana aliogopa. Ndipo yeye akasema: “Sivyo! ulicheka.”+ 16  Baadaye hao wanaume wakasimama kutoka hapo wakatazama chini kuelekea Sodoma,+ naye Abrahamu alikuwa akitembea pamoja nao ili awasindikize.+ 17  Naye Yehova akasema: “Je, nimfiche Abrahamu jambo ninalofanya?+ 18  Tazama, kwa hakika Abrahamu atakuwa taifa kubwa na lenye nguvu, na mataifa yote ya dunia yatajibariki kupitia kwake.+ 19  Kwa maana nimefahamiana naye kusudi awaamuru wanawe na nyumba yake baada yake, ndipo washike njia ya Yehova ili kutenda uadilifu na haki;+ ili Yehova apate kumtimizia Abrahamu lile alilosema juu yake.”+ 20  Ndipo Yehova akasema: “Kilio cha malalamiko juu ya Sodoma na Gomora+ ni kikubwa, na dhambi yao ni nzito sana.+ 21  Mimi nimeazimia kabisa kushuka ili nipate kuona kama wanatenda kabisa kulingana na kile kilio kilicho juu yake ambacho kimenifikia, na ikiwa sivyo, nitajua.”+ 22  Basi wale wanaume wakageuka kutoka hapo, wakaenda Sodoma; lakini Yehova+ alikuwa bado amesimama mbele ya Abrahamu.+ 23  Kisha Abrahamu akakaribia na kuanza kusema: “Je, kweli utafagilia mbali mwadilifu pamoja na mwovu?+ 24  Tuseme kuna watu waadilifu 50 katika jiji hilo. Je, wewe, utawafagilia mbali, usisamehe mahali hapo kwa ajili ya wale waadilifu 50 ambao wamo ndani yake?+ 25  Ni jambo lisilowaziwa kwako kwamba unatenda namna hii kuua mtu mwadilifu pamoja na mwovu hivi kwamba mtu mwadilifu apatwe na jambo lilelile kama ilivyo kwa mwovu!+ Ni jambo lisilowaziwa kwako.+ Je, Mwamuzi wa dunia yote hatafanya lililo sawa?”+ 26  Kisha Yehova akasema: “Mimi nikipata katika Sodoma watu 50 waadilifu katika jiji hilo nitapasamehe mahali hapo pote kwa ajili yao.”+ 27  Lakini Abrahamu akaendelea kujibu na kusema: “Tafadhali, tazama nimejiamulia kusema na Yehova, hali mimi ni mavumbi na majivu.+ 28  Tuseme wale 50 walio waadilifu wapungue 5. Je, wewe utaliharibu jiji zima kwa kupungua hao 5?” Akajibu akasema: “Mimi sitaliharibu nikipata humo 45.”+ 29  Lakini tena akasema zaidi naye, na kumwambia: “Tuseme 40 wapatikane humo.” Naye akamjibu: “Sitafanya hivyo kwa ajili ya wale 40.” 30  Lakini yeye akaendelea kusema: “Tafadhali, Yehova na asiwake hasira,+ bali acha niendelee kusema:+ Tuseme 30 wapatikane humo.” Naye akamjibu: “Mimi sitafanya hivyo nikipata 30 humo.” 31  Lakini yeye akaendelea kusema: “Tafadhali, tazama nimejiamulia mwenyewe kusema na Yehova:+ Tuseme 20 wapatikane humo.” Naye akamjibu: “Mimi sitaliharibu kwa ajili ya wale 20.”+ 32  Mwishowe yeye akasema: “Tafadhali, Yehova na asiwake hasira,+ bali acha niseme mara hii moja tu:+ Tuseme kumi wapatikane humo.” Naye akamjibu: “Mimi sitaliharibu kwa ajili ya hao kumi.”+ 33  Kisha Yehova+ akaenda zake alipokuwa amemaliza kusema na Abrahamu, naye Abrahamu akarudi kwake.

Maelezo ya Chini