Mwanzo 15:1-21

15  Baada ya mambo hayo neno la Yehova likamjia Abramu katika maono,+ na kusema: “Usiogope,+ Abramu. Mimi ni ngao kwako.+ Thawabu yako itakuwa kubwa sana.”+  Ndipo Abramu akasema: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, utanipa nini, kwa sababu mimi naenda zangu bila mtoto na yule atakayeirithi nyumba yangu ni Eliezeri,+ mtu wa Damasko?”  Kisha Abramu akasema tena: “Tazama! Hukunipa uzao+ wowote, na, tazama! mwana+ wa nyumba yangu anakuwa mrithi wangu.”  Lakini, tazama! neno la Yehova likamjia kwa maneno haya: “Mtu huyu hatakuwa mrithi wako, lakini yule atakayetoka katika viuno vyako mwenyewe ndiye atakayekuwa mrithi wako.”+  Ndipo akamtoa nje na kusema: “Tafadhali, tazama juu mbinguni uzihesabu nyota, ikiwa unaweza kuzihesabu.”+ Naye akaendelea kumwambia: “Ndivyo utakavyokuwa uzao wako.”+  Naye akawa na imani katika Yehova;+ naye akamhesabia kuwa ni uadilifu.+  Ndipo akaongeza kumwambia: “Mimi ni Yehova, niliyekutoa katika Uru la Wakaldayo ili nikupe nchi hii uirithi.”+  Akajibu akasema: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, nitajuaje kwamba nitairithi?”+  Naye akamwambia: “Nichukulie ndama wa miaka mitatu na mbuzi-jike wa miaka mitatu na kondoo-dume wa miaka mitatu na njiwa-tetere na njiwa mchanga.”+ 10  Basi akawachukua wote hao na kuwakata vipande viwili. Akaweka kila kipande chao ili kilingane na kile kingine, lakini wale ndege hakuwakata vipande.+ 11  Na ndege wawindaji wakaanza kushuka juu ya mizoga hiyo,+ lakini Abramu akawa akiwafukuza. 12  Baada ya muda fulani jua likawa karibu kutua, na usingizi mzito ukamshika Abramu,+ na, tazama! giza kubwa la kuogopesha likaanza kumwangukia. 13  Naye akaanza kumwambia Abramu: “Ujue hakika kwamba uzao wako utakuwa mkaaji mgeni katika nchi isiyokuwa yao,+ nao watawatumikia watu wale, nao watawatesa kwa miaka mia nne.+ 14  Lakini taifa watakalolitumikia mimi ninalihukumu,+ na baada ya hapo wataondoka na mali nyingi.+ 15  Lakini wewe, utaenda kwa mababu zako kwa amani; utazikwa katika uzee mwema.+ 16  Lakini katika kizazi cha nne watarudi hapa,+ kwa sababu kosa la Waamori halijawa kamili bado.”+ 17  Basi jua lilikuwa likitua na giza kubwa likaja na, tazama! kulikuwa na tanuru linalotoa moshi na mwenge wenye moto uliokuwa ukipita katikati ya vipande hivyo.+ 18  Siku hiyo Yehova akafanya agano na Abramu,+ akisema: “Nitaupatia uzao wako nchi hii,+ kutoka mto wa Misri mpaka ule mto mkubwa, mto Efrati:+ 19  Wakeni+ na Wakenizi na Wakadmoni 20  na Wahiti+ na Waperizi+ na Warefaimu+ 21  na Waamori na Wakanaani na Wagirgashi na Wayebusi.”+

Maelezo ya Chini