Mwanzo 38:1-30

38  Sasa ikawa wakati huo kwamba Yuda aliposhuka kutoka kwa ndugu zake, alipiga hema karibu na mwanamume, Mwadulamu,+ na jina lake lilikuwa Hira.  Na huko Yuda akamwona binti ya Mkanaani+ fulani aliyekuwa akiitwa Shua. Basi akamchukua, akalala naye.  Naye akapata mimba. Baadaye akazaa mwana, akamwita jina lake Eri.+  Akapata mimba tena. Akazaa mwana, akamwita jina lake Onani.  Tena akazaa mwana, akamwita jina lake Shela. Alipomzaa, Yuda alikuwa Akzibu.+  Baada ya muda Yuda akamchukulia Eri mzaliwa wake wa kwanza mke. Na mke huyo aliitwa Tamari.+  Lakini Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mbaya machoni pa Yehova;+ kwa hiyo Yehova akamuua.+  Basi Yuda akamwambia Onani: “Lala na mke wa ndugu yako, ufanye ndoa ya ndugu-mkwe pamoja naye umwinulie uzao ndugu yako.”+  Lakini Onani alijua kwamba uzao huo haungekuwa wake;+ basi alipolala na mke wa ndugu yake akamwaga chini shahawa zake ili asimpe ndugu yake uzao.+ 10  Sasa jambo alilofanya lilikuwa baya machoni pa Yehova;+ kwa hiyo akamuua yeye pia.+ 11  Basi Yuda akamwambia Tamari binti-mkwe wake: “Kaa ukiwa mjane katika nyumba ya baba yako mpaka Shela mwanangu akue.”+ Kwa maana alisema moyoni mwake: “Huenda yeye pia akafa kama ndugu zake.”+ Basi Tamari akaenda, naye akaendelea kukaa katika nyumba ya baba yake.+ 12  Basi siku zikawa nyingi naye binti ya Shua, mke wa Yuda,+ akafa; naye Yuda akashika kile kipindi cha kuomboleza.+ Kisha akaenda kwa wanyoaji wa kondoo zake huko Timna,+ yeye na mwenzake, Hira, Mwadulamu.+ 13  Ndipo Tamari akaambiwa: “Tazama baba-mkwe wako anaenda Timna kuwanyoa kondoo zake.”+ 14  Basi akayavua mavazi ya ujane wake, akavaa shali na kujifunika uso, naye akaketi chini kwenye mwingilio wa Enaimu, jiji lililo katika barabara inayokwenda Timna. Kwa maana aliona ya kwamba Shela alikuwa ameshakuwa mtu mzima na bado hakuwa amekabidhiwa kwake awe mke wake.+ 15  Mara Yuda alipomwona, akamfikiria kuwa ni kahaba,+ kwa sababu alikuwa ameufunika uso wake.+ 16  Basi akamwendea kando ya barabara akamwambia: “Tafadhali, niruhusu nilale nawe.”+ Kwa kuwa hakujua kwamba alikuwa binti-mkwe wake.+ Hata hivyo, akasema: “Utanipa nini ili ulale nami?”+ 17  Akasema: “Mimi mwenyewe nitakuletea mwana-mbuzi kutoka katika kundi.” Lakini akasema: “Je, utatoa rehani mpaka utakapomleta?”+ 18  Naye akasema: “Ni rehani gani nitakayokupa?” akasema: “Pete yako ya muhuri+ na kamba yako na fimbo yako iliyo mkononi mwako.” Basi akampa vitu hivyo, akalala naye, naye akapata mimba. 19  Kisha akaondoka, akaenda, akaivua ile shali na kuvaa mavazi ya ujane wake.+ 20  Na Yuda akamtuma mwenzake Mwadulamu+ ampeleke mwana-mbuzi ili arudishiwe rehani kutoka mkononi mwa yule mwanamke, lakini hakumpata kamwe. 21  Akawauliza-uliza watu wa mahali pake, akisema: “Yuko wapi yule kahaba wa hekaluni katika Enaimu kando ya barabara?” Lakini wakawa wakisema: “Hakujawahi kuwa na kahaba wa hekaluni+ mahali hapa.” 22  Mwishowe akarudi kwa Yuda na kumwambia: “Sikumpata kamwe, tena, watu wa mahali hapo walisema, ‘Hakujawahi kuwa na kahaba wa hekaluni mahali hapa.’” 23  Basi Yuda akasema: “Mwache avichukue viwe vyake, tusije tukadharaulika.+ Tena, nimemtumia mwana-mbuzi huyu, lakini wewe hukumpata kamwe.” 24  Hata hivyo, miezi mitatu hivi baadaye Yuda akaambiwa: “Tamari binti-mkwe wako amefanya ukahaba,+ na tazama ana mimba+ pia kutokana na ukahaba wake.” Ndipo Yuda akasema: “Mtoeni nje ateketezwe.”+ 25  Alipokuwa akitolewa nje, akapeleka ujumbe kwa baba-mkwe wake, akisema: “Nina mimba ya mwanamume mwenye vitu hivi.”+ Naye akaongezea: “Tafadhali, vichunguze+ ni vya nani, pete ya muhuri na kamba na fimbo.”+ 26  Basi Yuda akavichunguza na kusema:+ “Yeye ni mwadilifu kuliko mimi,+ kwa sababu sikumpa Shela mwanangu awe mke wake.”+ Naye hakulala naye tena baada ya hayo.+ 27  Sasa ilitukia kwamba wakati wake wa kuzaa ulipofika, tazama, kulikuwa na mapacha tumboni mwake. 28  Tena, alipokuwa akizaa mmoja akaunyoosha mkono wake, na mara moja mzalishaji akamfunga kitambaa chekundu mkononi, akisema: “Huyu alitoka kwanza.” 29  Mwishowe ikatokea kwamba mara tu alipourudisha mkono wake, tazama ndugu yake akatoka. Mzalishaji akasema: “Unamaanisha nini kwa hili, kwamba umejipasulia msamba?” Basi akaitwa jina lake Perezi.+ 30  Na baadaye ndugu yake ambaye mkono wake ulifungwa kitambaa chekundu akatoka naye jina lake akaitwa Zera.+

Maelezo ya Chini