Mwanzo 2:1-25

2  Basi mbingu na dunia na jeshi lake lote zikamalizika.+  Na kufikia siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake ambayo alikuwa ameifanya, naye akaanza kupumzika siku ya saba kutokana na kazi yake yote ambayo alikuwa ameifanya.+  Mungu akaibariki siku ya saba na kuifanya takatifu, kwa kuwa katika siku hiyo amekuwa akipumzika kutokana na kazi yake yote ya kuumba ambayo Mungu alikusudia kuifanya.+  Hii ndiyo historia ya mbingu na dunia wakati zilipoumbwa, katika siku ambayo Yehova Mungu aliifanya dunia na mbingu.+  Basi, mti wa shambani haukuwapo duniani wala mimea ya shambani ilikuwa haijachipuka bado, kwa kuwa Yehova Mungu hakuwa amenyesha mvua+ juu ya dunia wala hapakuwa na mtu wa kuilima nchi.  Lakini ukungu+ ulikuwa ukipanda kutoka katika dunia na kuunywesha maji uso wote wa nchi.+  Na Yehova Mungu akamfanya mtu kutoka katika mavumbi+ ya nchi+ na kupuliza katika mianzi ya pua yake pumzi ya uhai,+ naye mtu akawa nafsi hai.+  Na Yehova Mungu akapanda bustani katika Edeni,+ kuelekea mashariki, na hapo akamweka mtu ambaye alikuwa amemfanya.+  Hivyo Yehova Mungu akachipusha katika nchi kila mti wenye kutamanika kwa macho ya mtu na ulio mwema kwa ajili ya chakula na pia mti wa uzima+ katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya.+ 10  Kulikuwa na mto unaotoka katika Edeni ili kuinywesha bustani maji, na kutoka hapo ukaanza kugawanyika na kuwa vichwa vinne. 11  Jina la ule wa kwanza ni Pishoni; ndio unaozunguka nchi yote ya Havila,+ ambako kuna dhahabu. 12  Nayo dhahabu ya nchi hiyo ni nzuri.+ Pia kuna ulimbo wa bedola+ na jiwe la shohamu.+ 13  Na jina la mto wa pili ni Gihoni; ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. 14  Na jina la mto wa tatu ni Hidekeli;+ ndio unaoelekea upande wa mashariki wa Ashuru.+ Na mto wa nne ni Efrati.+ 15  Na Yehova Mungu akamchukua mtu na kumweka katika bustani ya Edeni,+ ailime na kuitunza.+ 16  Pia Yehova Mungu akamwekea mtu amri hii: “Matunda ya kila mti wa bustani unaweza kula mpaka ushibe.+ 17  Lakini kuhusu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula, utakufa hakika.”+ 18  Na Yehova Mungu akaendelea kusema: “Si vema huyo mwanamume aendelee kuwa peke yake. Nitamfanyia msaidizi, awe kikamilisho chake.”+ 19  Yehova Mungu alikuwa akifanya kutoka katika udongo kila mnyama wa mwituni na kila kiumbe kinachoruka cha mbinguni, naye akaanza kumletea huyo mtu ili aone atawaitaje kila mmoja wao; na jina ambalo huyo mtu aliita kila nafsi hai,+ kila mmoja, hilo likawa jina lake.+ 20  Basi huyo mtu alikuwa akiita majina wanyama wote wa kufugwa na viumbe vinavyoruka vya mbinguni na kila mnyama wa mwituni, lakini kwa ajili ya huyo mwanamume hakupatikana msaidizi wa kuwa kikamilisho chake. 21  Kwa hiyo Yehova Mungu akamletea huyo mwanamume usingizi mzito,+ na alipokuwa akilala, akachukua ubavu wake mmoja na kisha akafunika nyama mahali pake. 22  Na Yehova Mungu akaufanya ubavu ambao alikuwa ameuchukua kutoka kwa mwanamume kuwa mwanamke na kumleta kwa huyo mwanamume.+ 23  Ndipo huyo mwanamume akasema:“Mwishowe huyu ni mfupa wa mifupa yanguNa nyama ya nyama yangu.+Huyu ataitwa Mwanamke,Kwa sababu huyu alitolewa katika mwanamume.”+ 24  Hiyo ndiyo sababu mwanamume atamwacha baba yake na mama yake+ naye atashikamana na mke wake nao watakuwa mwili mmoja.+ 25  Na wote wawili walikuwa uchi,+ huyo mwanamume na mke wake, lakini hawakuona haya.+

Maelezo ya Chini