Mwanzo 46:1-34

46  Basi Israeli na wote waliokuwa wake wakaondoka, wakafika Beer-sheba+ naye akamtolea dhabihu Mungu wa baba yake Isaka.+  Kisha Mungu akaongea na Israeli katika maono ya usiku, na kumwambia:+ “Yakobo, Yakobo!” naye akajibu, akasema: “Mimi hapa!”+  Naye akaendelea kusema: “Mimi ndiye Mungu wa kweli,+ Mungu wa baba yako.+ Usiogope kwenda Misri, kwa maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko.+  Mimi mwenyewe nitashuka pamoja nawe Misri nami nitakupandisha pia;+ na Yosefu ataweka mkono wake juu ya macho yako.”+  Kisha Yakobo akaondoka Beer-sheba, nao wana wa Israeli wakaendelea kumsafirisha Yakobo baba yao na watoto wao na wake zao katika magari ambayo Farao alikuwa ametuma yamsafirishe.+  Tena, wakachukua mifugo yao na mali zao, walizokuwa wamekusanya katika nchi ya Kanaani.+ Mwishowe wakafika Misri, Yakobo na uzao wake wote pamoja naye.  Aliwaleta wanawe na wana wa wanawe pamoja naye, binti zake na binti za wanawe, naam, uzao wake wote, pamoja naye, wakaingia Misri.+  Sasa haya ndiyo majina ya wana wa Israeli waliokuja Misri:+ Yakobo na wanawe: mzaliwa wa kwanza wa Yakobo alikuwa Rubeni.+  Na wana wa Rubeni walikuwa Hanoki na Palu na Hezroni na Karmi.+ 10  Na wana wa Simeoni+ walikuwa Yemueli na Yamini na Ohadi na Yakini+ na Zohari na Shauli+ mwana wa mwanamke Mkanaani. 11  Na wana wa Lawi+ walikuwa Gershoni,+ Kohathi+ na Merari.+ 12  Na wana wa Yuda+ walikuwa Eri+ na Onani+ na Shela+ na Perezi+ na Zera.+ Lakini Eri na Onani walikufa katika nchi ya Kanaani.+ Na wana wa Perezi wakawa ni Hezroni+ na Hamuli.+ 13  Na wana wa Isakari+ walikuwa Tola+ na Puva+ na Iobu na Shimroni.+ 14  Na wana wa Zabuloni+ walikuwa Seredi na Eloni na Yahleeli.+ 15  Hawa ndio wana wa Lea,+ aliomzalia Yakobo huko Padan-aramu, na binti yake Dina.+ Nafsi zote za wanawe na za binti zake zilikuwa ni 33. 16  Na wana wa Gadi+ walikuwa Zifioni na Hagi na Shuni na Esboni, Eri na Arodi na Areli.+ 17  Na wana wa Asheri+ walikuwa Imna na Ishva na Ishvi na Beria,+ na Sera dada yao. Na wana wa Beria walikuwa Heberi na Malkieli.+ 18  Hao ndio wana wa Zilpa,+ ambaye Labani alimpa binti yake Lea. Mwishowe akamzalia Yakobo hao: nafsi 16. 19  Wana wa Raheli,+ mke wa Yakobo, walikuwa Yosefu+ na Benyamini.+ 20  Na katika nchi ya Misri Yosefu alizaa, Manase+ na Efraimu,+ ambao Asenathi+ binti ya Potifera kuhani wa Oni alimzalia. 21  Na wana wa Benyamini walikuwa Bela+ na Bekeri+ na Ashbeli, Gera+ na Naamani,+ Ehi na Roshi, Mupimu+ na Hupimu+ na Ardi. 22  Hao ndio wana wa Raheli ambao alimzalia Yakobo. Nafsi zote zilikuwa 14. 23  Na wana wa Dani+ walikuwa Hushimu.+ 24  Na wana wa Naftali+ walikuwa Yahzeeli na Guni+ na Yezeri na Shilemu.+ 25  Hao ndio wana wa Bilha,+ ambaye Labani alimpa Raheli binti yake. Mwishowe akamzalia Yakobo hao; nafsi zote zilikuwa 7. 26  Nafsi zote zilizomjia Yakobo na kuingia Misri zilikuwa zile zilizotoka kiunoni mwake,+ mbali na wake za wana wa Yakobo. Nafsi zote zilikuwa 66. 27  Na wana wa Yosefu aliowazaa akiwa Misri walikuwa nafsi 2. Nafsi zote za nyumba ya Yakobo zilizokuja Misri zilikuwa 70.+ 28  Naye akamtuma Yuda+ mbele yake kwa Yosefu ili atoe habari kabla yake Gosheni. Kisha wakaingia nchi ya Gosheni.+ 29  Ndipo Yosefu akatayarisha gari lake, akaenda kumpokea baba yake Israeli huko Gosheni.+ Alipomtokea, akamwangukia shingoni mara moja, akalia shingoni pake tena na tena.+ 30  Mwishowe Israeli akamwambia Yosefu: “Sasa niko tayari kufa,+ kwa kuwa nimeuona uso wako, kwa maana ungali hai.” 31  Kisha Yosefu akawaambia ndugu zake na watu wa nyumba ya baba yake: “Acheni niende nikamwarifu Farao, nimwambie,+ ‘Ndugu zangu na watu wa nyumba ya baba yangu waliokuwa katika nchi ya Kanaani wamekuja hapa kwangu.+ 32  Na hao watu ni wachungaji,+ kwa sababu walikuwa wafugaji;+ nayo makundi yao na mifugo yao yote waliyo nayo wameleta huku.’+ 33  Na itatukia kwamba Farao anapowaita na kuwauliza, ‘Mnafanya kazi gani?’ 34  Mtasema, ‘Watumishi wako wamekuwa wafugaji sikuzote tangu ujana wetu mpaka sasa, sisi na pia mababu zetu,’+ ili mpate kuishi katika nchi ya Gosheni,+ kwa sababu kila mchungaji wa kondoo ni chukizo katika nchi ya Misri.”+

Maelezo ya Chini