Mwanzo 48:1-22

48  Ikawa kwamba baada ya mambo hayo Yosefu akaambiwa: “Tazama, baba yako anadhoofika.” Basi akawachukua wanawe wawili Manase na Efraimu,+ pamoja naye.  Kisha Yakobo akaambiwa: “Tazama, mwana wako Yosefu amekuja kwako.” Basi Israeli akajikaza akaketi kitandani mwake.  Naye Yakobo akamwambia Yosefu: “Mungu Mweza-Yote alinitokea Luzi+ katika nchi ya Kanaani apate kunibariki.+  Naye akaniambia, ‘Tazama, nakufanya uzae,+ nami nitakufanya kuwa wengi na nitakufanya uwe kutaniko la vikundi vya watu,+ nami nitaupa uzao wako baada yako nchi hii iwe miliki mpaka wakati usio na kipimo.’+  Na sasa wana wako wawili waliozaliwa katika nchi ya Misri kabla sijaja hapa kwako Misri ni wangu.+ Efraimu na Manase watakuwa wangu kama vile Rubeni na Simeoni.+  Lakini watoto wako utakaozaa baada ya hawa watakuwa wako. Pamoja na majina ya ndugu zao wataitwa katika urithi wao.+  Nami, nilipokuwa nikija kutoka Padani,+ Raheli alikufa+ kando yangu njiani katika nchi ya Kanaani wakati kulipokuwa kungali mwendo mkubwa kabla ya kufika Efrathi,+ basi nikamzika huko kwenye njia ya kwenda Efrathi, yaani, Bethlehemu.”+  Kisha Israeli akawaona wana wa Yosefu, akauliza: “Ni nani hawa?”+  Yosefu akamwambia baba yake: “Hawa ndio wanangu ambao Mungu amenipa nikiwa mahali hapa.”+ Basi akasema: “Tafadhali, walete kwangu nipate kuwabariki.”+ 10  Sasa macho ya Israeli yalikuwa yamefifia kutokana na uzee.+ Hakuweza kuona. Basi akawaleta karibu naye, naye akawabusu na kuwakumbatia.+ 11  Na Israeli akamwambia Yosefu: “Sikuwaza ningeuona uso wako,+ lakini tazama, Mungu ameniruhusu nione uzao wako pia.” 12  Kisha Yosefu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi.+ 13  Yosefu akawachukua sasa wote wawili, Efraimu kwa mkono wake wa kuume ukiwa upande wa mkono wa kushoto wa Israeli,+ na Manase kwa mkono wake wa kushoto ukiwa upande wa mkono wa kuume wa Israeli,+ akawaleta karibu naye. 14  Lakini, Israeli akaunyoosha mkono wake wa kuume na kuuweka juu ya kichwa cha Efraimu,+ ingawa ndiye aliyekuwa mdogo,+ nao mkono wake wa kushoto juu ya kichwa cha Manase.+ Aliiweka mikono yake hivyo kwa makusudi, kwa kuwa Manase ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza.+ 15  Naye akambariki Yosefu na kusema:+ “Mungu wa kweli ambaye mbele zake baba zangu Abrahamu na Isaka walitembea,+Mungu wa kweli ambaye amekuwa akinichunga maisha yangu yote mpaka leo hii,+ 16  Malaika ambaye amekuwa akiniponya katika misiba yote,+ awabariki wavulana hawa.+ Na jina langu liitwe juu yao na pia jina la baba zangu, Abrahamu na Isaka,+Na waongezeke wawe wengi katikati ya dunia.”+ 17  Yosefu alipoona kwamba baba yake aliuweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, hakupendezwa,+ naye akajaribu kuushika mkono wa baba yake auondoe juu ya kichwa cha Efraimu na kuuweka juu ya kichwa cha Manase.+ 18  Kwa hiyo Yosefu akamwambia baba yake: “Sivyo, baba yangu, kwa sababu huyu ndiye mzaliwa wa kwanza.+ Uweke mkono wako wa kuume juu ya kichwa chake.” 19  Lakini baba yake akaendelea kukataa, akisema: “Najua, mwanangu, najua. Yeye pia atakuwa kikundi cha watu naye pia atakuwa mkuu.+ Lakini, ndugu yake mdogo atakuwa mkuu kuliko yeye,+ nao uzao wake utakuwa hesabu kamili ya mataifa.”+ 20  Naye akaendelea kuwabariki siku hiyo,+ akisema: “Kupitia kwako Israeli na atangaze baraka tena na tena, akisema,‘Mungu na akufanye wewe uwe kama Efraimu na kama Manase.’”+ Hivyo akaendelea kumweka Efraimu mbele ya Manase.+ 21  Kisha Israeli akamwambia Yosefu: “Tazama, ninakufa,+ lakini Mungu pasipo shaka ataendelea kuwa nanyi na kuwarudisha ninyi katika nchi ya mababu zenu.+ 22  Nami, ninakupa sehemu moja ya nchi zaidi kuliko ndugu zako,+ ambayo niliichukua kutoka katika mkono wa Waamori, kwa upanga wangu na kwa upinde wangu.”

Maelezo ya Chini