Mwanzo 17:1-27

17  Abramu alipokuwa na umri wa miaka 99, Yehova akamtokea Abramu na kumwambia:+ “Mimi ni Mungu Mweza-Yote.+ Tembea mbele zangu nawe ujionyeshe kuwa huna kosa.+  Nami nitaweka agano langu kati yangu mimi na wewe,+ ili nipate kukuzidisha wewe sana sana.”+  Ndipo Abramu akaanguka kifudifudi,+ na Mungu akaendelea kusema naye, na kumwambia:  “Kwa habari yangu, tazama! agano langu lipo pamoja na wewe,+ nawe hakika utakuwa baba ya umati wa mataifa.+  Na jina lako halitakuwa Abramu tena, jina lako litakuwa Abrahamu, kwa sababu nitakufanya kuwa baba ya umati wa mataifa.  Nami nitakufanya uwe mwenye kuzaa sana sana na kukufanya uwe mataifa, na wafalme watatoka ndani yako.+  “Nami nitatimiza agano langu kati yangu mimi na wewe+ na uzao wako baada yako kulingana na vizazi vyao kuwa agano la mpaka wakati usio na kipimo,+ ili kujionyesha mwenyewe kuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako.+  Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako ile nchi ya makao yako ya kigeni,+ naam, nchi yote ya Kanaani, ili kuimiliki hata wakati usio na kipimo; nami nitajionyesha mwenyewe kuwa Mungu kwao.”+  Na tena Mungu akamwambia Abrahamu: “Kwa habari yako, unapaswa kushika agano langu, wewe na uzao wako baada yako kulingana na vizazi vyao.+ 10  Hili ndilo agano langu ambalo ninyi mtashika, kati yangu na ninyi, hata uzao wako baada yako.+ Kila mwanamume wa kwenu lazima atahiriwe.+ 11  Nanyi mnapaswa kutahiriwa nyama ya magovi yenu, nayo iwe ishara ya agano kati yangu mimi na ninyi.+ 12  Na kila mwanamume wa kwenu wa umri wa siku nane lazima atahiriwe,+ kulingana na vizazi vyenu, yeyote aliyezaliwa ndani ya nyumba na yeyote aliyenunuliwa kwa pesa kutoka kwa mgeni yeyote ambaye si wa uzao wako. 13  Kila mwanamume aliyezaliwa ndani ya nyumba yako na kila mwanamume aliyenunuliwa kwa pesa zako asikose kutahiriwa;+ na agano langu katika miili yenu ninyi wanaume lazima litumike likiwa agano mpaka wakati usio na kipimo.+ 14  Na mwanamume ambaye hajatahiriwa, ambaye hatatahiri nyama ya govi lake, nafsi hiyo lazima ikatiliwe mbali kutoka kwa watu wake.+ Yeye amevunja agano langu.” 15  Naye Mungu akaendelea kumwambia Abrahamu: “Kwa habari ya Sarai mke wako, usimwite jina lake Sarai, kwa sababu Sara ndilo jina lake.+ 16  Nami nitambariki yeye na pia nitakupa mwana kupitia yeye;+ nami nitambariki Sara naye atakuwa mataifa;+ wafalme wa vikundi vya watu watatoka kwake.”+ 17  Ndipo Abrahamu akaanguka kifudifudi, akaanza kucheka na kusema moyoni mwake:+ “Je, mtu wa umri wa miaka 100 atazaa mtoto, na je, Sara, ndiyo, je, mwanamke wa umri wa miaka 90 atazaa?”+ 18  Kisha Abrahamu akamwambia Mungu wa kweli: “Laiti Ishmaeli angeishi mbele zako!”+ 19  Basi Mungu akasema: “Sara mke wako kwa kweli atakuzalia mwana, nawe utamwita jina lake Isaka.+ Nami nitafanya agano langu pamoja naye kuwa agano la mpaka wakati usio na kipimo kwa uzao wake baada yake.+ 20  Lakini kuhusu Ishmaeli nimekusikia. Tazama! nitambariki, nimfanye aongezeke na kumzidisha sana sana.+ Hakika atatokeza wakuu kumi na wawili, nami nitamfanya kuwa taifa kubwa.+ 21  Hata hivyo, agano langu nitalifanya pamoja na Isaka,+ ambaye Sara atakuzalia wakati huu uliowekwa mwaka ujao.”+ 22  Kwa hayo Mungu akamaliza kusema naye, akaenda zake juu kutoka kwa Abrahamu.+ 23  Ndipo Abrahamu akamchukua Ishmaeli mwana wake na wanaume wote waliozaliwa nyumbani mwake na kila mtu aliyenunuliwa kwa pesa zake, kila mtu wa kiume kati ya wanaume wa nyumba ya Abrahamu, naye akaanza kutahiri nyama ya magovi yao siku hiyo hiyo, kama Mungu alivyokuwa amemwambia.+ 24  Na Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 99 alipotahiriwa nyama ya govi lake.+ 25  Na Ishmaeli mwana wake alikuwa na umri wa miaka kumi na mitatu alipotahiriwa nyama ya govi lake.+ 26  Siku hiyo hiyo Abrahamu alitahiriwa, na pia Ishmaeli mwana wake.+ 27  Na wanaume wote wa nyumba yake, yeyote aliyezaliwa nyumbani na yeyote aliyenunuliwa kwa pesa kutoka kwa mgeni, alitahiriwa pamoja naye.+

Maelezo ya Chini