Mwanzo 24:1-67

24  Abrahamu alikuwa mzee, amesonga katika miaka; na Yehova alikuwa amembariki Abrahamu katika kila jambo.+  Kwa hiyo Abrahamu akamwambia mtumishi wake, yule mwenye umri mkubwa zaidi wa nyumbani mwake, aliyekuwa anasimamia vyote alivyokuwa navyo:+ “Tafadhali, weka mkono wako chini ya paja langu,+  kwa kuwa lazima nikuapishe kwa Yehova,+ Mungu wa mbingu na Mungu wa dunia, kwamba hutamchukulia mwanangu mke kutoka kwa binti za Wakanaani ambao ninakaa kati yao,+  bali utaenda mpaka nchi yangu na mpaka kwa watu wa jamaa yangu,+ nawe utamchukulia mwanangu, Isaka, mke.”  Lakini, huyo mtumishi akamwambia: “Itakuwaje ikiwa mwanamke huyo hataki kuja pamoja nami mpaka nchi hii? Je, ni lazima nihakikishe kwamba nimemrudisha mwana wako mpaka nchi ambayo wewe ulitoka?”+  Abrahamu akajibu akamwambia: “Jihadhari usimrudishe mwanangu huko.+  Yehova Mungu wa mbingu, aliyenichukua kutoka katika nyumba ya baba yangu na kutoka katika nchi ya watu wa jamaa yangu+ na ambaye alisema nami na ambaye aliniapia,+ akisema, ‘Nitaupa uzao wako+ nchi hii,’+ atatuma malaika wake mbele yako,+ nawe utachukua mke huko kwa ajili ya mwanangu.+  Lakini ikiwa huyo mwanamke hataki kuja pamoja nawe, wewe pia utakuwa umewekwa huru kutoka kwenye kiapo hiki ulichonipa.+ Ila tu usimrudishe mwanangu huko.”  Basi huyo mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Abrahamu bwana wake na kumwapia kuhusu jambo hilo.+ 10  Basi huyo mtumishi akachukua ngamia kumi kutoka kwa ngamia za bwana wake, akatoka kwenda na kila namna ya kitu chema cha bwana wake mkononi mwake.+ Kisha akaondoka na kwenda Mesopotamia mpaka katika jiji la Nahori. 11  Mwishowe akafanya wale ngamia wapige magoti chini nje ya jiji kwenye kisima cha maji karibu na wakati wa jioni,+ karibu na wakati ambao wanawake wanaoteka maji walikuwa na desturi ya kutoka nje.+ 12  Naye akaendelea kusema: “Yehova Mungu wa bwana wangu Abrahamu,+ tafadhali, fanya hilo litukie mbele yangu leo nawe umfanyie bwana wangu Abrahamu+ fadhili zenye upendo.+ 13  Hapa nimesimama kwenye chemchemi ya maji, na binti za watu wa jiji wanatoka nje kuteka maji.+ 14  Litakalotokea ni kwamba mwanamke kijana ambaye nitamwambia, ‘Tafadhali, shusha mtungi wako wa maji ili ninywe,’ na ambaye kwa kweli atasema, ‘Kunywa, na pia nitanywesha ngamia zako,’ huyo ndiye utakayemchagulia mtumishi wako,+ Isaka; na kwa hilo unijulishe kwamba umefanya upendo mshikamanifu kwa bwana wangu.”+ 15  Basi, ikawa kwamba kabla hajamaliza kusema,+ tazama, Rebeka, aliyezaliwa na Bethueli+ mwana wa Milka+ mke wa Nahori,+ ndugu ya Abrahamu, alikuwa akitoka nje na mtungi wake wa maji ukiwa begani mwake.+ 16  Sasa huyo mwanamke kijana alikuwa mwenye sura ya kuvutia sana,+ bikira, wala hakuna mwanamume aliyekuwa amelala naye.+ Akateremka kuja kwenye chemchemi, akaanza kujaza mtungi wake wa maji kisha akapanda. 17  Mara moja yule mtumishi akakimbia akutane naye na kusema: “Tafadhali, nipe maji kidogo katika mtungi wako.”+ 18  Naye akasema: “Kunywa, bwana wangu.” Kisha akashusha upesi mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha.+ 19  Alipokuwa amemaliza kumnywesha, akasema: “Nitateka maji pia kwa ajili ya ngamia zako mpaka wamalize kunywa.”+ 20  Kwa hiyo akamimina upesi maji ya mtungi wake ndani ya chombo cha kunyweshea wanyama naye akakimbia tena na tena kisimani ili kuteka maji,+ akaendelea kuteka kwa ajili ya ngamia zake wote. 21  Wakati huo wote yule mwanamume alikuwa anamkazia macho kwa kustaajabu, akikaa kimya ili ajue ikiwa Yehova alikuwa amefanikisha safari yake au sivyo.+ 22  Basi ikawa kwamba, wakati hao ngamia walipokuwa wamemaliza kunywa, yule mwanamume akachukua pete ya puani+ ya dhahabu yenye uzito wa nusu shekeli na vikuku+ viwili kwa ajili ya mikono yake, uzito wake ulikuwa shekeli kumi za dhahabu, 23  naye akasema: “Wewe ni binti ya nani? Tafadhali niambie. Je, mna nafasi yoyote nyumbani kwa baba yako tukae usiku huu?”+ 24  Akajibu akamwambia: “Mimi ni binti ya Bethueli+ mwana wa Milka, ambaye alimzalia Nahori.”+ 25  Naye akamwambia tena: “Tuna majani na chakula kingi cha mifugo, pia mahali pa kukaa usiku.”+ 26  Ndipo huyo mwanamume akainama chini akajilaza kifudifudi mbele za Yehova+ 27  na kusema: “Abarikiwe Yehova+ Mungu wa bwana wangu Abrahamu, ambaye hakuacha fadhili zake zenye upendo na kuwa mwenye kutegemeka kumwelekea bwana wangu. Mimi nikiwa njiani, Yehova ameniongoza kwenye nyumba ya ndugu za bwana wangu.”+ 28  Na yule mwanamke kijana akaenda mbio, akaambia nyumba ya mama yake juu ya mambo hayo. 29  Sasa Rebeka alikuwa na ndugu na jina lake lilikuwa Labani.+ Basi Labani akaenda mbio kwa yule mwanamume aliyekuwa nje kwenye chemchemi. 30  Ikawa kwamba alipoona ile pete ya puani na vikuku+ mikononi mwa dada yake na aliposikia maneno ya Rebeka dada yake, akisema: “Hivi ndivyo huyo mwanamume alivyosema nami,” ndipo akaja kwa huyo mwanamume na tazama alikuwa hapo, amesimama kando ya ngamia kwenye chemchemi. 31  Mara moja akasema: “Njoo, wewe mbarikiwa wa Yehova.+ Kwa nini unaendelea kusimama hapa nje, wakati mimi mwenyewe nimetayarisha nyumba na nafasi kwa ajili ya ngamia?” 32  Baada ya hayo, huyo mwanamume akaingia ndani ya nyumba, naye akaanza kufungua ngamia lijamu na kuwapa ngamia majani na chakula cha mifugo na maji ya kuosha miguu yake na miguu ya wanaume waliokuwa pamoja naye.+ 33  Kisha chakula kikawekwa mbele yake, lakini yeye akasema: “Mimi sitakula mpaka nitakapokuwa nimesema mambo yangu.” Kwa hiyo akamwambia: “Sema!”+ 34  Kisha akaendelea kusema: “Mimi ni mtumishi wa Abrahamu.+ 35  Na Yehova amembariki bwana wangu sana kwa kuwa anaendelea kumfanya mkuu zaidi na kumpa kondoo na ng’ombe na fedha na dhahabu na watumishi wanaume na wajakazi na ngamia na punda.+ 36  Tena, Sara, mke wa bwana wangu alimzalia bwana wangu mwana baada ya kuzeeka;+ naye atampa kila kitu alicho nacho.+ 37  Kwa hiyo bwana wangu aliniapisha, akisema, ‘Usimchukulie mwanangu mke kutoka kwa binti za Wakanaani ambao ninakaa katika nchi yao.+ 38  Sivyo, bali utaenda kwenye nyumba ya baba yangu na kwa familia yangu+ nawe umchukulie mwanangu mke.’+ 39  Lakini nikamwambia bwana wangu, ‘Itakuwaje ikiwa mwanamke huyo hatakuja pamoja nami?’+ 40  Kisha akaniambia, ‘Yehova, ambaye mbele zake nimetembea,+ atatuma malaika+ wake pamoja nawe na kwa hakika atafanikisha njia yako;+ nawe umchukulie mwanangu mke kutoka kwa familia yangu na kutoka kwa nyumba ya baba yangu.+ 41  Wakati huo ndipo utakapoondolewa wajibu kwangu kwa kiapo unapofika kwa familia yangu, na ikiwa hawakupi mke, utakuwa bila wajibu kwangu kwa kiapo.’+ 42  “Nilipofika kwenye chemchemi leo, ndipo nikasema, ‘Yehova Mungu wa bwana wangu Abrahamu, ikiwa kwa kweli unafanikisha njia yangu ninayoiendea,+ 43  hapa mimi nimesimama kwenye chemchemi ya maji. Linalopaswa kutokea ni kwamba mwanamwali+ anayekuja nje kuteka maji ambaye kwa kweli nitamwambia: “Tafadhali, acha ninywe maji kidogo katika mtungi wako,” 44  na ambaye kwa kweli ataniambia: “Unywe wewe, nami pia nitateka maji kwa ajili ya ngamia zako,” yeye ndiye mwanamke ambaye Yehova amemchagulia mwana wa bwana wangu.’+ 45  “Kabla sijamaliza kusema+ moyoni+ mwangu, tazama, Rebeka akatokea, pamoja na mtungi wake juu ya bega lake; naye akateremka mpaka kwenye chemchemi na kuanza kuteka maji.+ Ndipo nikamwambia, ‘Tafadhali, nipe maji.’+ 46  Kwa hiyo upesi akashusha mtungi wake kutoka kwake, akasema: ‘Kunywa,+ na pia nitanywesha ngamia zako.’ Kisha nikanywa, na pia akawanywesha ngamia. 47  Baada ya hayo nikamuuliza na kusema, ‘Wewe ni binti ya nani?’+ naye akasema, ‘Mimi ni binti ya Bethueli mwana wa Nahori, ambaye Milka alimzalia.’ Ndipo nikaweka pete katika pua yake na vikuku mikononi mwake.+ 48  Nami nikainama chini na kujilaza kifudifudi mbele za Yehova, nikambariki Yehova, Mungu wa bwana wangu Abrahamu,+ aliyekuwa ameniongoza katika njia ya kweli+ ili kuchukua binti ya ndugu ya bwana wangu kwa ajili ya mwana wake. 49  Na sasa ikiwa ninyi kwa kweli mnaonyesha fadhili zenye upendo na kuwa wenye kutegemeka kuelekea bwana wangu,+ niambieni; lakini ikiwa sivyo, niambieni, ili nipate kugeukia mkono wa kuume au wa kushoto.”+ 50  Ndipo Labani na Bethueli wakajibu na kusema: “Jambo hili limetoka kwa Yehova.+ Sisi hatuwezi kukuambia baya wala jema.+ 51  Rebeka huyu mbele yako. Mchukue uende, na awe mke wa mwana wa bwana wako, kama vile ambavyo Yehova amesema.”+ 52  Ikawa kwamba mtumishi wa Abrahamu alipokuwa amesikia maneno yao, mara moja akajilaza kifudifudi chini mbele za Yehova.+ 53  Na huyo mtumishi akaanza kutoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka; naye akawapa vitu bora ndugu yake na mama yake.+ 54  Baada ya hayo wakala na kunywa, yeye pamoja na wale wanaume waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa hapo usiku huo, wakaamka asubuhi. Kisha akasema: “Mniache niende kwa bwana wangu.”+ 55  Na ndugu yake na mama yake wakajibu wakasema: “Acha huyu mwanamke kijana akae pamoja nasi angalau kwa siku kumi. Baadaye anaweza kwenda.” 56  Lakini yeye akawaambia: “Msinizuilie, kwa kuwa Yehova amefanikisha njia yangu.+ Acheni niende, ili nipate kwenda kwa bwana wangu.”+ 57  Kwa hiyo wakasema: “Na tumwite huyo mwanamke kijana tusikie kutoka kinywani mwake.”+ 58  Kisha wakamwita Rebeka na kumwambia: “Je, wewe utaenda na mwanamume huyu?” Naye akasema: “Mimi niko tayari kwenda.”+ 59  Basi wakamuaga Rebeka+ dada yao aende na mtunzaji wake+ na mtumishi wa Abrahamu na wanaume wake. 60  Nao wakaanza kumbariki Rebeka na kumwambia: “Ewe dada yetu, na uwe maelfu mara elfu kumi, na uzao wako na umiliki lango la wale wanaouchukia.”+ 61  Baada ya hayo Rebeka na watumishi wake wanawake+ wakaondoka wakaenda wakiwa wamepanda juu ya ngamia,+ wakimfuata yule mwanamume; na huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. 62  Sasa Isaka alikuwa amekuja kutoka njia inayoenda Beer-lahai-roi,+ kwa maana alikuwa anakaa katika nchi ya Negebu.+ 63  Na Isaka alikuwa nje akitembea ili atafakari+ shambani karibu na wakati wa jioni. Alipoinua macho yake na kutazama, kumbe, kule ngamia walikuwa wakija! 64  Rebeka alipoinua macho yake, akamwona Isaka, naye akaruka chini kutoka kwenye ngamia. 65  Kisha akamwambia yule mtumishi: “Yule mwanamume anayetembea pale shambani kuja kutupokea, ni nani?” naye mtumishi akasema: “Ni bwana wangu.” Naye Rebeka akachukua kitambaa cha kichwani, akajifunika.+ 66  Na yule mtumishi akaanza kumsimulia Isaka mambo yote aliyokuwa amefanya. 67  Baada ya hayo Isaka akamleta Rebeka ndani ya hema la Sara mama yake.+ Hivyo akamchukua Rebeka, naye akawa mke wake;+ naye akampenda,+ na Isaka akapata faraja baada ya kumpoteza mama yake.+

Maelezo ya Chini