Mwanzo 12:1-20

12  Naye Yehova akamwambia Abramu: “Nenda zako kutoka katika nchi yako na kutoka kwa watu wa jamaa yako na kutoka kwa nyumba ya baba yako mpaka katika nchi ambayo nitakuonyesha;+  nami nitafanya taifa kubwa kutokana nawe, nitakubariki na kulifanya jina lako kuwa kuu; nawe uwe baraka.+  Nami nitawabariki wale wanaokubariki, na yule anayekulaani nitamlaani,+ na familia zote za nchi zitajibariki kupitia kwako.”+  Ndipo Abramu akaenda kama vile Yehova alivyokuwa amemwambia, na Loti akaenda pamoja naye. Na Abramu alikuwa na umri wa miaka 75 alipoondoka Harani.+  Basi Abramu akamchukua Sarai mke wake+ na Loti mwana wa ndugu yake+ na mali zote ambazo walikuwa wamekusanya+ na nafsi ambazo walikuwa wamejipatia katika Harani, nao wakaenda nchi ya Kanaani.+ Mwishowe wakafika katika nchi ya Kanaani.  Na Abramu akapita katikati ya nchi mpaka eneo la Shekemu,+ karibu na miti mikubwa ya More;+ wakati huo Mkanaani alikuwa katika nchi hiyo.  Ndipo Yehova akamtokea Abramu na kusema: “Nitaupa uzao wako+ nchi hii.”+ Baada ya hayo akajenga madhabahu huko kwa ajili ya Yehova, aliyekuwa amemtokea.  Baadaye akaondoka huko kwenda katika eneo lenye milima upande wa mashariki wa Betheli.+ Akapiga hema lake, Betheli likiwa upande wa magharibi, na Ai+ upande wa mashariki. Ndipo akamjengea Yehova madhabahu huko+ naye akaanza kuliitia jina la Yehova.+  Baadaye Abramu akavunja kambi, wakati huo akienda kutoka kambi mpaka kambi kuelekea Negebu.+ 10  Sasa njaa ikatokea katika nchi, naye Abramu akateremka kuelekea Misri akakae huko akiwa mgeni,+ kwa sababu njaa ilikuwa kali katika nchi.+ 11  Ikawa mara alipokaribia kuingia Misri, akamwambia Sarai mke wake: “Tafadhali, tazama! najua vema kuwa wewe ni mwanamke mwenye sura nzuri.+ 12  Basi itakuwa kwamba Wamisri watakapokuona watasema, ‘Huyu ni mke wake.’ Nao wataniua, lakini wewe watakuhifadhi hai. 13  Tafadhali sema wewe ni dada yangu,+ ndipo iwe vema kwangu kwa sababu yako, na nafsi yangu itaishi kwa ajili yako.”+ 14  Basi ikawa kwamba, mara Abramu alipoingia Misri, Wamisri wakapata kumwona mwanamke huyo, kwamba alikuwa mrembo sana. 15  Na wakuu wa Farao pia wakapata kumwona nao wakaanza kumsifu mbele ya Farao, basi mwanamke huyo akapelekwa nyumbani kwa Farao. 16  Naye akamtendea Abramu vema kwa sababu yake, naye akawa na kondoo na ng’ombe na punda na watumishi wa kiume na wajakazi na punda-jike na ngamia.+ 17  Ndipo Yehova akamgusa Farao na nyumba yake kwa mapigo makubwa+ kwa sababu ya Sarai, mke wa Abramu.+ 18  Basi Farao akamwita Abramu na kusema: “Ni nini hili umenitendea? Kwa nini hukuniambia kwamba yeye ni mke wako?+ 19  Kwa nini ulisema, ‘Yeye ni dada yangu,’+ basi nikawa karibu kumchukua awe mke wangu? Basi mke wako ndiye huyu. Mchukue, uende!” 20  Ndipo Farao akawatolea watu amri kumhusu, nao wakamsindikiza yeye na mke wake na vyote alivyokuwa navyo.+

Maelezo ya Chini