Onlad karga

Anto so Bautismo?

Anto so Bautismo?

Say ebat na Biblia

Say bautismo et ontutukoy ed pangipalseb tan pangiyimwas na too ed danum. * Atan so rason no akin ya diad ilog binautismoan si Jesus. (Mateo 3:13, 16) Ontan met, kinerew na sakey ya Etiope ya sikatoy bautismoan nen akasabi rad “kawalaan na danum.”—Gawa 8:36-40.

Say labay ya ibaga na bautismo

Diad Biblia, say bautismo et inkompara ed ponpon. (Roma 6:4; Colosas 2:12) Say bautismo ed danum et isisimbolo toy ipatey na too ed datin kabibilay to tan nawalaan na balon bilay bilang sakey ya Kristiano ya dedikado ed Dios. Say bautismo tan saray kaukolan ya gawaen pian nabautismoan et uksoyan na Dios pian nawalaan na malinis ya konsiensia so too base ed pananisia tod bilay ya insakripisyo nen Jesu-Kristo. (1 Pedro 3:21) Kanian, imbangat nen Jesus ya kaukolan ya nabautismoan iray papatumbok to.—Mateo 28:19, 20.

Kasin nalinisan na bautismo ed danum so kasalanan?

Andi. Ibabangat na Biblia ya nalinisan labat so kasalanan tayo panamegley na impaagus ya dala nen Jesus. (Roma 5:8, 9; 1 Juan 1:7) Balet pian minabang ed bilay ya insakripisyo nen Jesus, kaukolan ya say sakey et ipanengneng ton manisia ed si Jesus, umanen toy kabibilay to pian natumbok to iray bangat nen Jesus, tan manpabautismo.—Gawa 8:36-40.

Anto so christening odino panagbinyag?

Say christening odino “panagbinyag” et anggapo ed orihinal ya lenguahen inusar ed Biblia. Ontutukoy iyad seremonya ya gagawaen na arum ya simbaan ya say kapangiyanak ya ugaw et “babautismoan” (panamegley na pangiwalsik odino pangiyibung na danum ed ulo to) tan iikdan na ngaran.

Kasin ibabangat na Biblia ya bautismoan iray kapangiyanak ya ugaw?

Andi. Say bautismo na saray Kristiano et parad saramay natatalosan da la tan manisia irad “maong a balita nipaakar ed Panarian na Dios.” (Gawa 8:12) Kaibad saya so idengel ed Salita na Dios, awaten itan, tan magbabawi—ag-iraya nagawaan na kapangiyanak ya ugaw.—Gawa 2:22, 38, 41.

Sakey ni, ipapanengneng na Biblia ya no uunoren na saray Kristianon atateng so Dios, ipapasen to ray ugaw nin ananak da bilang masanto, odino malinis ed pakanengneng to. (1 Corinto 7:14) No magenap lad Dios so bautismo na saray kapangiyanak ya ugugaw, agda la komon kaukolan so tulong na atateng da. *

Saray lingon iisipen tungkol ed bautismo na Kristiano

Lingon iisipen: Say pangiwalsik odino pangiyibung na danum ed ulo na too et pareho labat ed pangipalseb ed interon laman.

Say tua: Amin ya bautismo ya abitlad Biblia et ontutukoy ed pangipalseb ed interon laman. Singa bilang, nen binautismoan nen Felipe so sakey ya Etiope, sikaray “linmasur ed danum.” Kayari to, “sinmakbit” ira.—Gawa 8:36-39. *

Lingon iisipen: Ipanengneng na Biblia ya kaiba iray kapangiyanak ya ugugaw no bautismoan so interon pamilya. Singa bilang, oniay ibabaga na Biblia nipaakar ed samay guardia na prisoan diad Filipos: “Sikato tan say sankaabungan to” et abautismoan.—Gawa 16:31-34.

Say tua: Ipapanengneng na salaysay na impakakomberte na samay guardia na prisoan ya saramay abautismoan et atalosan day “salita nen Jehova” tan sikaray “nanliket a maong.” (Gawa 16:32, 34) Kanian no bilang walay kapangiyanak nin ugaw ed sankaabungan na guardia na prisoan, seguradon ag-itan kaibad binautismoan, ta agto ni natatalosan so salita nen Jehova.

Lingon iisipen: Imbangat nen Jesus so bautismo na saray kapangiyanak nin ugaw diad impangibaga ton sarayan ugugaw so akankayarian ed Panarian.—Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16.

Say tua: Nen imbaga nen Jesus iraman ya salita, agto ibabangat so tungkol ed bautismo. Imbes, ibabaga to ya pian onkualipika so sakey ed Panarian na Dios, kaukolan toy magmaliw ya singa ugaw—mauyamo tan mainomay ya bangatan.—Mateo 18:4; Lucas 18:16, 17.

^ par. 3 Say Griegon salita ya in-translate ya “bautismo” et nanlapud salita ya say labay ton ibaga et “ilereg.” Nengnengen so Theological Dictionary of the New Testament, Volume I, pahina 529.

^ par. 12 Base ed The International Standard Bible Encyclopedia, “anggapoy nabasa ed D[aan] a S[ipan] tungkol ed bautismo na kapangiyanak ya ugaw.” Ibabaga met na satan ya say pambautismo ed kapangiyanak ya ugaw et kinmayat lapud “lingo tan sobsobra so pangipapasen dad bautismo,” ya isipen dan, linisan na bautismo iray kasalanan.​—Volume 1, pahina 416-​417.

^ par. 15 Diad heading ya “Bautismo (diad Biblia),” oniay ibabaga na New Catholic Encyclopedia: “Malinew ya say bautismo ed saray Simbaan nensaman et gagawaen da panamegley na pangipalseb.”—Volume 2, pahina 59.