Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Aawaten na Dios so Amin ya Relihyon?

Kasin Aawaten na Dios so Amin ya Relihyon?

Kasin ibabangat na amin ya relihyon so katuaan? No ontan, akin et dakel so mankokontraan ya pananisia, tan panon tayon naamtaan no aawaten na Dios so panagdayew tayo?