Onlad karga

Panon Kon Naamtaan No Dinan so Tuan Relihyon?

Panon Kon Naamtaan No Dinan so Tuan Relihyon?

Say ebat na Biblia

 Pian nipanengneng so pandumaan na tuan relihyon tan palson relihyon, ibabaga na Biblia: “Nabidbir yo ra ed saray bunga ra. Agta saray totoo et agbalot makaburbor na saray ubas ed kasabitan odino saray igos ed dikarikan nansabit?” (Mateo 7:16) No panon ya nabirbir moy pandumaan na sengeg na ubas tan saray sabisabit panamegley na bunga to, nabirbir moy pandumaan na tuan relihyon tan palson relihyon panamegley na bunga to, odino diad panamegley na sarayan pakabirbiran.

  1.   Ibabangat na tuan relihyon so katuaan ya base ed Biblia, aliwan base ed pilosopiya na too. (Juan 4:24; 17:17) Kaibad satan iray katuaan tungkol ed kamarerwa tan ilalon bilay ya andi-anggaan diad paraison dalin. (Salmo 37:29; Isaias 35:5, 6; Ezequiel 18:4) Makpel to met ya ipapaamta iray katilaan ya ibabangat na arum ya relihyon.​—Mateo 15:9; 23:27, 28.

  2.   Ontutulong so tuan relihyon pian nakabat na totoo so Dios, kaiba lay pangibangat ed sikara na ngaran to ya Jehova. (Salmo 83:18; Isaias 42:8; Juan 17:3, 6) Ag-ibabangat na satan ya say Dios et agbalot natalosan odino anggapoy malasakit to; imbes, ibabangat na tuan relihyon ya labay na Dios a nawalaan tayoy relasyon ed sikato.​—Santiago 4:8.

  3.   Ibabangat na tuan relihyon ya diad panamegley nen Jesu-Kristo et iliktar itayo na Dios. (Gawa 4:10, 12) Uunoren na saray papatumbok na tuan relihyon iray ganggan nen Jesus tan panseseetan dan tumboken so alimbawa to.​—Juan 13:15; 15:14.

  4.   Papanisiaan na tuan relihyon ya say Panarian na Dios labat so ilalo na totoo. Aktibo iray membro to ya ipaamta ed arum so Panarian.​—Mateo 10:7; 24:14.

  5.   Ipapaseseg na tuan relihyon so agmakasarilin aro. (Juan 13:35) Ibabangat to ya nepeg a respetoen so amin ya lahi tan aawaten toy totoo anggan antoy bansa, kultura, lenguahe, tan datin kabibilay da. (Gawa 10:34, 35) Lapud panangaro, agmibibiang ed guerra iray membro to.​—Miqueas 4:3; 1 Juan 3:11, 12.

  6.   Say tuan relihyon et anggapoy suesueldoan ton lider to, tan agmangiiter na espisyal tan atagey iran titulo ed anggan siopan membro to.​—Mateo 23:8-12; 1 Pedro 5:2, 3.

  7.   Say tuan relihyon et neutral ed politika. (Juan 17:16; 18:36) Pero, rerespetoen tan uunoren na saray membro to so gobierno diad lugar ya panaayaman da, lapud tutuloken da yan ganggan ed Biblia: “Iter yod Cesar iray bengatlan kien na Cesar [mangirerepresentad autoridad na gobierno], balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.”​—Marcos 12:17; Roma 13:1, 2.

  8.   Say tuan relihyon et paraan na kabibilay, aliwan ritual o pormalidad labat. Tutumboken na saray membro to so atagey ya moralidad na Biblia diad amin ya aspekto na bilay da. (Efeso 5:3-5; 1 Juan 3:18) Agda nalilikna ya iistriktoan iran maong, noagta malikeliket iran mandadayew ed “maliket a Dios.”—1 Timoteo 1:11.

  9.   Daiset so membro na tuan relihyon. (Mateo 7:13, 14) Mabetbet ya saray membro na tuan relihyon et abebbebay pakanengneng na totood sikara, balbalawen ira, tan papasegsegangen ira lapud panggagawa dad linawa na Dios.​—Mateo 5:10-12.

Say tuan relihyon et ag-akabase ed no kasin bagay itan ed sika o andi

 Walay peligro no manpili kay relihyon base labat ed naliliknam. Impasakbay na Biblia so panaon ya saray totoo et “mangala ray dakel a managbangat [na relihyon] a mangibagad sikara na labalabay dan narengel.” (2 Timoteo 4:3) Pero ipapaseseg na Biblia ya tumboken tayo so “relihyon a malinis tan aliwan marutak ed pakanengneng na Dios tan Ama tayo,” anggano satan ya relihyon et aglabalabay na dakel.​—Santiago 1:27, paimanod leksab; Juan 15:18, 19.