Onlad karga

Pananisia tan Panagdayew

Relihyon

Parepareho Kasi so Amin ya Relihyon? Awaten Iran Amin Kasi na Dios?

Walay duaran kategorya ya tinukoy na Biblia ya mangebat ed satan.

Kasin Kaukolan Tayoy Magmaliw a Kabiangan na Sakey ya Relihyon?

Kasin sarag moy mandayew ed Dios diad sarilim labat?

Panon Kon Naamtaan No Dinan so Tuan Relihyon?

Kasin say tuan relihyon et akabase ed no kasin bagay ed sika o andi?

Antoy Labay ya Ibaga na Pagmaliw ya Masanto?

Nayari kasin magmaliw ya masanto so too ya aliwan perpekto, a singa sikatayo?

Pikakasi

Akin et Kaukolan so Manpikasi? Ebatan Kasi na Dios Iray Pikakasik?

Akadepende ed sika no kasin ebatan na Dios so pikakasim.

No Panon so Manpikasi—Kasin say Pikakasi ya “Ama Mi” so Sankaabigan ya Paraan?

Kasin say pikakasin Ama Mi labat so pikakasin dengelen na Dios?

Duga Kasi Manpikasi ed Saray Santo?

Amtaen no antoy ibabaga na Biblia ed no siopa so nepeg tayon pampikasian.

Kililiktar

Kasin Magenap Lay Panisia ed si Jesus Pian Nilaban?

Ibabaga na Biblia ya wala ray manisia ed si Jesus balet ag-ira nilaban. Akin ey?

Iliktar Ka nen Jesus—Panon?

Akin ya kaukolan tayoy Jesus ya mikasi parad sikatayo? Kasin naligtas ka la basta manisia kad si Jesus?

Akin ya Inatey si Jesus?

Amta na dakel ya too so bangat ya inatey si Jesus pian manbilay itayo. Pero panon itayon minabang ed impatey to?

Panon a say Impangisakripisyo nen Jesus ed Bilay To et “Panondon ed Amayamay”?

Panon ya diad panamegley na dondon et nibulos itayo ed kasalanan?

Anto so Bautismo?

Diad Biblia, dakel so nabasa tayo tungkol ed bautismo ed danum, say labay ya ibaga na bautismo, tan no akin ya importante itan.

Antoy Labay ya Ibaga na Pagmaliw ya Born Again?

Kasin kaukolan moy magmaliw ya born again pian magmaliw a Kristiano?

Kasalanan tan Panamerdona

Anto so Orihinal ya Kasalanan?

Agtinulok nen Adan tan Eva so Dios tan nipatawir da ed amin ya ananak da so makasalanan ya kipapasen da ya singa depekto ed genes.

Anto so Kasalanan?

Kasin wala ray kasalanan ya mas grabe nen say arum?

Anto so Panamerdona?

Naamtaan ed Biblia so limaran paraan pian natulongan kan naperdonay arum.

Kasin Naperdona Ak Ni na Dios?

Nengnengen no antoy ibabaga na Biblia no panon kan naperdona na Dios.

Natulongan Kasi na Biblia Iramay Nakokonsiensian Maong?

No sobra lay pakakakonsiensiam, ompan nadismaya ka la, balet walay taloran paraan ya makatulong ed sika.

Kasin Walay “Pitoran Kasalanan a Makapatey”?

Iner so nanlapuan na satan ya pananawag? Tan antoy pandumaan na kasalanan a mansumpal ed patey tan kasalanan ya agmansumpal ed patey?

Anto so Agnaperdonan Kasalanan?

Panon mon naamtaan no kasin akagawa kay agnaperdonan kasalanan?

Antoy Labay ya Ibaga na “Mata Parad Mata”?

Kasin ipapaseseg na ganggan ya “mata parad mata” so ombawi?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Alak? Kasin Kasalanan so Oninum?

Wala ray ibabaga na Biblia ya pigaran positibon epekto na alak tan arum nin de-alkohol ya iinumen.

Kasin Kasalanan so Pansigarilyo?

No anggapoy nabasad Biblia tungkol ed panagsigarilyo, panon ya naamtaan so ebat ed sayan tepet?

Kasin Kasalanan so Panagsugal?

Agdetalyadon nabasa ed Biblia so nipaakar ed panagsugal, kanian panon tayon naamtaan so pakanengneng na Dios ed satan?

Kaugalian ed Relihyon

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Pangiter na Kakaplo?

Ompan nabigla ka ed ibabaga na Biblia tan no antoy iisipen na arum nipaakar ed pangiter na kakaplo.

Kasin Nayari Tayon Mandayew ed Imahen?

Kasin baliwala labat ed Dios so pangusar tayoy imahen o idolo ed panagdayew?

Antoy Ibabangat na Biblia Nipaakar ed Milagron Pansalita na Nanduruman Lenguahe?

Kasin naamtaan tayo no siopa ray tuan Kristiano panamegley na milagron pansalita da na nanduruman lenguahe?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Panag-ayunal?

Diad anto ran situasyon ya manaayunal so arum a totoo diad panaon na Biblia? Kasin obligadon manayunal iray Kristiano?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Pangiter?

Anton klase na panangiter so makapaliket ed Dios?