Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 24:1-53

  • Jesu wazusiwa (1-12)

  • Mwa nzila yeya kwa Emausi (13-35)

  • Jesu ubonahala kwa balutiwa bahae (36-49)

  • Jesu ukambamela kwa lihalimu (50-53)

24  Kono fa lizazi lapili mwa sunda, bapakelela kwa libita* isali kakusasana-sasana, balwezi milyani yenunka hande yene balukisize.+  Kono bayo fumana kuli licwe lipikulusizwe kuzwisiwa kwa libita,*+  mi habakena mwahali, nebasika fumana situpu sa Mulena Jesu.+  Hane basakomokile taba yeo, hamubone! Kwato yema baana bababeli kwatuko ni bona, babaapezi liapalo zebenya.  Basali basaba mi bainamiseza lipata zabona fafasi, mi baana bao kiha bali ku bona: “Kiñi zemubatela yapila ku babashwile?+  Haayo mo, kono uzusizwe kwa bafu. Muhupule mwanaa mibulelezi hanaali mwa Galilea,  hanaaize Mwanaa mutu ulukela kufiwa mwa mazoho a batu babaezalibi mi abulaiwe fa kota ni kuzuha fa lizazi labulaalu.”+  Kiha sebahupula manzwi ahae,+  mi bakuta kuzwa kwa libita* ni kuyo biha litaba zeo kaufela ku ba 11 ni ku babañwi kaufela.+ 10  Neli bo Maria Magdalena, Joana, ni Maria mahe Jakobo. Hape basali babañwi kaufela bane bali ni bona nebabulelela baapositola litaba zeo. 11  Kono litaba zeo zautwahala kuba zesina tuso ku bona, mi nebasika kolwa basali bao. 12  Kono Pitrosi ayema mi amatela kwa libita,* mi hanangela mwateñi, abona feela masila a line. Kihaa ya, inze akomokisizwe ki lika zeezahezi. 13  Kono hamubone! Ka lona lizazi leo, bababeli ku bona nebali mwa musipili wa kuya kwa munzi obizwa Emausi, ofumaneha ibato ba limaili ze 7* kuzwa mwa Jerusalema, 14  mi nebaikambota litaba zeo kaufela zeneezahezi. 15  Cwale hane basweli kuambola ni kubuisana litaba zeo, Jesu aatumela ni kukala kuzamaya ni bona, 16  kono meeto abona naapalezwi kumulemuha.+ 17  Ali ku bona: “Ki litaba mañi ze zemusweli kuikambota hamunze muzamaya?” Mi bayema cwalo, lipata zabona inze libonahala kuswaba. 18  Yomuñwi ku bona yabizwa Kleopa amualaba, ali: “Kana u muzwahule yapila anosi mwa Jerusalema mi hauzibi* lika zeezahezi mwateñi mazazi a?” 19  Ababuza, ali: “Lika lifi?” Bali ku yena: “Za Jesu wa Munazareta,+ yanaabile mupolofita yamaata ka misebezi ni ka manzwi fapilaa Mulimu ni fapilaa batu kaufela;+ 20  ni ka mo baprisita baluna babahulu ni babusi neba mufezi kuli aatulelwe lifu,+ mi bamukokotela fa kota. 21  Kono nelusepile kuli muuna yo ki yena yanaaswanela kupilisa Isilaele.+ Mi kwandaa zeo kaufela, le, seli lona lizazi labulaalu kuzwa foliezahalela lika zeo. 22  Hape basali babañwi babazwile ku luna ni bona balukomokisize, kakuli nebapakelezi kwa libita*+ 23  mi hane basika fumana situpu sahae, bakuta mi hape bali baboni pono ya mangeloi, anaabulezi kuli wapila. 24  Cwale babañwi ku luna nebaile kwa libita,*+ mi bayo fumana honacwalo sina mone babulelezi basali, kono yena nebasika mubona.” 25  Kihaa li ku bona: “Mina babasina kutwisiso ni ba lipilu zeliyeha kulumela lika kaufela zebabulezi bapolofita! 26  Kana nesi swanelo kuli Kreste anyandiswe cwalo+ ni kukena mwa kanya yahae?”+ 27  Mi abataluseza lika zenesupa ku yena mwa Mañolo kaufela, kukala ka Mushe ni Bapolofita kaufela.+ 28  Hasamulaho, bafita bukaufi ni munzi mone baya, mi yena aeza inge yanaabata kufitelela. 29  Kono bamukupa kuli aine ni bona, bali: “Hakuine ni luna, kakuli seli manzibwana mi lizazi lituha lilikela.” Cwale akena kuyo ina ni bona. 30  Mi hanaaca* ni bona, aanga sinkwa, alapela, asikomauna, mi akala kubafa sona.+ 31  Honafo meeto abona akwaluluha, mi bamuziba; kono nebasika bona kwakeni.+ 32  Mi babulelisana, bali: “Kana lipilu zaluna nelisa tuki hanaabulela ni luna mwa nzila, inze alutaluseza hande* Mañolo?” 33  Mi ka yona nako yeo, bananuha ni kukutela kwa Jerusalema, mi bayo fumana ba 11 ni bane bakopani hamoho ni bona, 34  bane baize: “Ki niti luli Mulena uzusizwe kwa bafu, mi ubonahezi ku Simoni!”+ 35  Kiha bakandeka zeneezahezi mwa nzila ni mone bamuzibezi ka mwanaakomaunela sinkwa.+ 36  Hane basabulela litaba zeo, Jesu ato yema mwahalaa bona mi ali ku bona: “Kozo ibe ni mina.”+ 37  Kono bakeñisa kuli nebasabile hahulu, bahupula kuli nebabona sibupiwa sa moya. 38  Kihaa li ku bona: “Kiñi hamuziyelehile, mi ki kabakalañi hase mukakanya mwa lipilu zamina? 39  Hamubone mazoho aka ni mahutu aka, kuli ki na luli; muniswale mi mubone, kakuli sibupiwa sa moya hasina nama ni masapo sina hamubona kuli na ninani zona.” 40  Mi habulela cwalo, ababonisa mazoho ahae ni mahutu ahae. 41  Kono hane basapalelwa kulumela kabakala kutaba hahulu ni kukomoka, ali ku bona: “Kuli munani sa kuca fa?” 42  Kiha bamufa tapi yebesizwe, 43  mi aiinga ni kuica fapilaa bona. 44  Cwale ali ku bona: “A ki ona manzwi aka ene nimibulelezi hane nisali ni mina,+ kuli zaka kaufela zeñozwi mwa Mulao wa Mushe ni mwa litaba za Bapolofita ni mwa Lisamu lilukela kutalelezwa.”+ 45  Kihaa kwalula minahano yabona kuli bautwisise zatalusa Mañolo,+ 46  mi ali ku bona: “Kuñozwi cwana kuli: Kreste naakanyandiswa ni kuzuha kwa bafu fa lizazi labulaalu,+ 47  mi ka libizo lahae, taba ya kubaka kwa batu kuli libi liswalelwe,+ neika kutazwa mwahalaa macaba kaufela+—kukalela mwa Jerusalema.+ 48  Mukaba lipaki za lika zeo.+ 49  Mi hamubone! Nimilumela sanaasepisize Ndate. Kono mina muine mwa muleneñi kufitela muapeswa maata azwa kwahalimu.”+ 50  Kono abaisa kwande kuyo fita mane kwa Betania, mi ananulela mazoho ahae mwahalimu mi abafuyaula. 51  Hanaa bafuyaula cwalo, azwisiwa ku bona mi akala kuungelwa kwa lihalimu.+ 52  Mi bamukubamela ni kukutela kwa Jerusalema inze batabile hahulu.+ 53  Mi bazwelapili mwa tempele, inze balumbeka Mulimu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”
Ibato ba likilomita ze 11. Linzwi ka linzwi, “lisitediyamu ze 60.” Sitediyamu neilikana ni limita ze 185. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba mwendi, “Kana ki wena feela muenyi mwa Jerusalema yasazibi?”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “hanaashendami kwa tafule.”
Linzwi ka linzwi, “aluapulela ka kutala.”