Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 20:1-47

  • Maata a Jesu alwaniswa (1-8)

  • Swanisezo ya bakutuli babali babulai (9-19)

  • Mulimu ni Sesare (20-26)

  • Puzo ka za zuho (27-40)

  • Kana Kreste ki Mwanaa Davida? (41-44)

  • Temuso ka za kuambuka bañoli (45-47)

20  Zazi leliñwi Jesu hanaaluta batu mwa tempele ni kushaela taba yende, baprisita babahulu ni bañoli ni baana-bahulu ba sicaba bataha  mi bali ku yena: “Ueza lika ze ka maata afi? Kamba ki mañi yakufile maata ao?”+  Abaalaba, ali: “Ni na, nika mibuza puzo, mi munibulelele:  Kana kolobezo ya Joani neizwa kwa lihalimu kamba kwa batu?”*  Cwale baikambota mwahalaa bona, bali: “Halukali: ‘Neizwa kwa lihalimu,’ yena ukali: ‘Ki kabakalañi hane musika mulumela?’  Kono haiba lubulela kuli: ‘Neizwa kwa batu,’ sicaba kaufela sika lupobaula ka macwe, kakuli silumela kuli Joani neli mupolofita.”+  Kiha baalaba kuli nebasa zibi kone izwa.  Jesu ali ku bona: “Kanti ni na, hanina kumibulelela maata enieza ka ona lika ze.”  Cwale akala kubulelela batu swanisezo ye: “Mutu yomuñwi naacezi simu ya veine+ mi asiyela balimi simu yeo, kihona aya kwa naha ya kwahule, ayo ina kwateñi nako yetelele.+ 10  Nako haifitile, aluma mutanga kwa balimi kuli bayo mufa kwa litolwana za mwa simu ya veine. Kono balimi bamukutisa mazoho-zoho, hamulaho wa kumunata.+ 11  Kono hape aluma mutanga usili. Yo ni yena bamunata, bamukokobeza,* ni kumukutisa mazoho-zoho. 12  Niteñi aluma hape wabulaalu; yo ni yena bamuholofaza ni kumulelekisa. 13  Muñaa simu ya veine kihaa li: ‘Nikaezañi? Nikaluma mwanaka yalatwa.+ Mwendi yena baka mukuteka.’ 14  Balimi habamubona, balelisana mwahalaa bona, bali: ‘Ki yena shwana yo. Halu mubulayeñi kuli saanda sibe saluna.’ 15  Kiha bamunepela kwande a simu ya veine mi bamubulaya.+ Cwale ki sifi saka baeza muñaa simu ya veine? 16  Ukataha kuto bulaya balimi bao ni kufa simu ya veine ku babañwi.” Habautwa cwalo, bali: “Taba yeo haina kuezahala!” 17  Kono abatalima mi ali ku bona: “Cwale italusañi taba yeñozwi ye, yeli: ‘Licwe lebahanile bayahi ki lona lelifetuhile licwe la butokwa la mwa kona’?*+ 18  Mutu kaufela yakawela fa licwe leo ukalobakeha.+ Haili mutu kaufela yelika wela, lika mutubaka.” 19  Bañoli ni baprisita babahulu kiha babata kumuswala ka yona nako yeo, kono basaba batu, kakuli nebalemuhile kuli naatalusa bona mwa swanisezo yeo.+ 20  Mi hase bamutalimile, baluma baana bane balifilwe kwa mukunda kuli bayo ipumisa kuba babalukile ilikuli baswase Jesu mwa lipulelo zahae,+ kuli bamufe mwa mazoho a mubuso ni mwa maata a mubusisi. 21  Mi bamubuza, bali: “Muluti, lwaziba kuli ubulela ni kuluta batu ka kunepahala mi hauna ketululo, kono uluta nzila ya Mulimu ka kuya ka niti: 22  Kana kwalumelezwa* kuli lulife mitelo ku Sesare kamba kutokwa?” 23  Kono alemuha bupumi bwabona mi ali ku bona: 24  “Hamu nibonise dinari.* Siswaniso ni libizo zefateñi ki za mañi?” Bali: “Ki za Sesare.” 25  Ali ku bona: “Hakulicwalo, mukutiseze Sesare zeli za Sesare+ kono mukutiseze Mulimu zeli za Mulimu.”+ 26  Mi cwale bapalelwa kumuswasa mwa lipulelo zahae fapilaa batu, kono bakuza feela ka kukomoka kalabo yahae. 27  Kono babañwi ba Basaduki, bona babali hakuna zuho ya bafu,+ bataha ku yena mi bamubuza, bali+ 28  “Muluti, Mushe naaluñolezi kuli: ‘Haiba muhulwanaa mutu ashwa mi asiya musali, kono naasika pepa mwana, munyanaa hae ulukela kunyala musali yo ni kutahiseza muhulwanaa hae lusika.’+ 29  Cwale nekunani bana ba mba ba 7. Wapili anyala musali mi ashwa asina mwana. 30  Ni wabubeli 31  ni wabulaalu amunyala. Mane kwaba cwalo ku ba 7 kaufelaa bona; bashwa basina bana. 32  Kwa mafelelezo, musali ni yena atimela. 33  Cwale ka nako ya zuho, musali yo ukaba wa mañi? Kakuli kaufelaa bona ba 7 bakile bamunyala.” 34  Jesu ali ku bona: “Bana ba linako ze* banyala ni kunyalwa, 35  kono babaswanela kufumana bupilo mwa linako zetaha ni kuzuha kwa bafu habana kunyala kamba kunyalwa.+ 36  Mane habasa kona kushwa, kakuli baswana sina mangeloi, mi ki bana ba Mulimu ka kuba bana ba zuho. 37  Kono haili ka za kuli babashwile bakazuha, nihaiba Mushe naazibahalize cwalo mwa taba ya sicacani sa miutwa, hanaabizize Jehova* kuli ki ‘Mulimu wa Abrahama ni Mulimu wa Isaka ni Mulimu wa Jakobo.’+ 38  Haki Mulimu wa babashwile, kono ki wa babapila, kakuli ku yena,* kaufelaa bona bapila.”+ 39  Babañwi babañoli bamualaba, bali: “Muluti, ubulezi hande.” 40  Kakuli nebasina bundume bwa kumubuza puzo niyekana. 41  Cwale yena ababuza, ali: “Kutaha cwañi kuli babulele kuli Kreste ki mwanaa Davida?+ 42  Kakuli Davida yena kasibili mwa buka ya Lisamu, uli: ‘Jehova* naaize ku Mulenaaka: “Ina kwa lizoho laka la bulyo 43  kufitela nibeya lila zahao sina sipula foahata mahutu ahao.”’+ 44  Davida umubiza kuli Mulena; cwale uba cwañi mwanaa hae?” 45  Cwale batu kaufela hane banze bateeleza, ali kwa balutiwa bahae: 46  “Mutokomele bañoli babatabela kuzamaya-zamaya mwa mikanjo mi babalata kulumeliswa ka likute mwa misika ni kuina mwa lipula za kwapili* mwa masinagoge ni mwa libaka zekutekeha hahulu kwa milalelo,+ 47  mi bamiza mandu* a limbelwa ni kulapela litapelo zetelele kuli babonwe ki batu.* Bao bakafiwa katulo yetuna hahulu.”*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “neisimuluha kwa batu?”
Kamba “bamushubula.”
Linzwi ka linzwi, “toho ya mwa kona.”
Kamba “kulukile.”
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “ka mubonelo wahae.”
Kamba “zende hahulu.”
Kamba “maluwo.”
Kamba “baiponahalise kwa batu.”
Kamba “yebukiti hahulu.”