Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 4:1-44

  • Diabulosi ulika Jesu (1-13)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (14, 15)

  • Jesu uhaniwa mwa Nazareta (16-30)

  • Mwa sinagoge kwa Kapernauma (31-37)

  • Mukwenyanaa Simioni ni babañwi bafoliswa (38-41)

  • Buñata bufumana Jesu kwa sibaka ko kusina batu (42-44)

4  Cwale Jesu azwa kwa Jordani, atezi moya okenile, mi aiswa ki moya mwa lihalaupa+  ka mazazi a 40, inze alikwa ki Diabulosi.+ Mi naasika ca sesiñwi mwa mazazi ao, mi cwale mazazi ao hasaafelile, ashwa tala.  Diabulosi kihaa li ku yena: “Haiba u mwanaa Mulimu, bulelela licwe le, kuli lifetuhe sinkwa.”  Kono Jesu amualaba, ali: “Kuñozwi kuli: ‘Mutu halukeli kupila sinkwa feela.’”+  Cwale amuisa fokulumbile mi amubonisa mibuso kaufela ya lifasi ka nako iliñwi feela.+  Diabulosi kihaa li ku yena: “Nika kufa maata fahalimwaa mibuso ye kaufela ni kanya yayona, kakuli nifilwe maata ao,+ mi niafa ku yenitabela kufa kaufela.  Cwale, haiba unilapela feela hañwi, maata ao kaufela akaba ahao.”  Jesu amualaba, ali: “Kuñozwi kuli: ‘Ki Jehova* Mulimu wahao yeulukela kulapela, mi ki yena feela anosi yeulukela kufa sebelezo yekenile.’”+  Cwale amuisa mwa Jerusalema mi amuyemisa fa muongola wa* tempele mi ali ku yena: “Haiba u mwanaa Mulimu, utulele fafasi,+ 10  kakuli kuñozwi kuli: ‘Ukalaela mangeloi ahae ka zahao, kuli akusileleze,’ 11  ni kuli, ‘Aka kuakwela mwa mazoho aona, kuli lihutu lahao lisike lakubwa ki licwe.’”+ 12  Jesu amualaba, ali: “Kuizwe: ‘Usike walika Jehova* Mulimu wahao.’”+ 13  Cwale Diabulosi hasaafelize miliko yahae kaufela, amusiya kufitela nako yeñwi yeswanela.+ 14  Cwale Jesu akutela mwa Galilea+ ka maata a moya. Mi lipiho zende ka za hae zahasanela mwa naha yeo kaufela. 15  Hape akala kuluta mwa masinagoge abona, mi naakutekiwa ki batu kaufela. 16  Cwale aya kwa Nazareta,+ kona kwanaahulezi, mi ka mukwa wahae ka lizazi la Sabata, akena mwa sinagoge+ mi ayema kuli abale. 17  Cwale afiwa muputo wa mupolofita Isaya, mi aapula muputo wo ni kufumana fone kuñozwi kuli: 18  “Moya wa Jehova* u fahalimwaa ka, kakuli yena unitozize kuli nishaele taba yende kwa babotana. Unilumile kukutaza babahapilwe kuli bakalukululwa ni kukutaza libofu kuli likabona, ni kulukulula babahatelezwi,+ 19  ni kukutaza mwaha wa kushemubiwa ki Jehova.”*+ 20  Cwale aputa muputo, aukutiseza ku sikombwa, ni kuina fafasi; mi meeto a batu kaufela mwa sinagoge naamutalimezi hahulu. 21  Mi cwale ali ku bona: “Kacenu, liñolo lemusazo ikutwela le, litalelelizwe.”+ 22  Mi kaufelaa bona bakala kubulela zende ka za hae ni kumakala kabakala bunde bwa manzwi anaazwa mwa mulomo wahae,+ mi nebali: “Kana haki yena mwanaa Josefa yo?”+ 23  Kihaa li ku bona: “Kaniti luli mukaitusisa pulelo ye, ku na: ‘Wena mualafi, hakuifolise. Ueze ni mona mo mwa sibaka sahenu lika zeluutwile kuli liezizwe mwa Kapernauma.’”+ 24  Cwale ali ku bona: “Kaniti namibulelela nili, hakuna mupolofita yaamuhelwa hande mwa sibaka sahabo.+ 25  Ka mutala, nimibulelela niti nili: Nekunani limbelwa zeñata mwa Isilaele mwa mazazi a Elia lihalimu hane likwalilwe ka lilimo zetaalu ni likweli ze 6, mi lukupwe lolutuna lwawela naha kaufela.+ 26  Niteñi, Elia naasika lumiwa ku yomuñwi wa basali bao, haisi ku musali wa mbelwa yanaapila kwa Sarepta mwa naha ya Sidoni.+ 27  Hape, nekunani ba mbingwa babañata mwa Isilaele mwa mazazi a mupolofita Elisha; kono ku bao kaufela hakuna nihaiba alimuñwi yanaakenisizwe,* kwandaa Naamani, wa Musiria.”+ 28  Cwale batu kaufela bane bautwa litaba zeo mwa sinagoge bahalifa hahulu,+ 29  mi bayema ni kumuisa kapili kwande a muleneñi, mi bamuisa fahalimwaa lilundu fone uyahezwi muleneñi wabona, kuli bamunepele fafasi. 30  Kono yena afita mwahalaa bona mi aikela.+ 31  Kihaa shetumukela mwa Kapernauma, muleneñi wa mwa Galilea. Mi naaluta batu la Sabata,+ 32  mi bakomoka hahulu mulutelo wahae,+ kakuli naabulela ka maata. 33  Cwale mwa sinagoge nekunani muuna yanaakenwi ki mudimona, mi ahuwa ka linzwi lelituna, ali+ 34  “Mawe! Lunani taba mañi ni wena Jesu, wa Munazareta?+ Kana utezi kuto lubulaya? Nakuziba hande, ki wena Yakenile wa Mulimu.”+ 35  Kono Jesu akalimela mudimona, ali: “Kuza, mi hakuzwe ku yena.” Cwale mudimona hase uwiselize muuna yo fafasi mwahalaa bona, wazwa ku yena kusina kumuholofaza. 36  Mi batu kaufela hababona cwalo bakomoka hahulu mi bakala kubulelisana, bali: “Ki mubulelelo mañi wo? Kakuli ulaela mioya yemasila ka maata, mi yazwa!” 37  Cwale litaba ka za hae zazwelapili kuyamba mwa maneku kaufela a naha yeo. 38  Hasaazwile mwa sinagoge, ayo kena mwa ndu ya Simoni. Cwale mukwenyanaa Simoni wamusali naaswelwi ki fibele yebuhali, mi bamukupa kuli amutuse.+ 39  Cwale ainamela ku yena mi akalimela fibele, mi yafela. Honafo azuha mi akala kubasebeleza. 40  Kono lizazi hane lilikela, kaufela bane banani bakuli ba matuku a mifuta-futa babatisa ku yena. Abafolisa ka kubeya mazoho ahae fahalimwaa yomuñwi ni yomuñwi wabona.+ 41  Madimona ni ona azwa ku babañata, anze ahuwa, ali: “Ki wena Mwanaa Mulimu.”+ Kono aakalimela, mi naasa alumelezi kubulela,+ kakuli naamuziba kuli ki yena Kreste.+ 42  Kono lizazi hase lipazuzi, azwela kwande mi aya kwa sibaka kokusina batu.+ Kono buñata bwakala kumubata* mi bwataha kwanaainzi, mi bwalika kumuhanisa kuli asike abasiya. 43  Kono ali ku bona: “Nilukela kuyo shaela taba yende ya Mubuso wa Mulimu ni kwa mileneñi yemiñwi, kakuli ki sona senilumezwi.”+ 44  Cwale aya inze akutaza mwa masinagoge a Judea.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “limotanyana la fa situwa sa; fa sibaka sesilumbile hahulu sa.”
Kamba “yanaafolisizwe.”
Kamba “kumuzuma.”