Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 3:1-38

  • Makalelo a musebezi wa Joani (1, 2)

  • Joani ukutaza za kolobezo (3-20)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (21, 22)

  • Lusika lwa Jesu Kreste (23-38)

3  Mwa silimo sabu 15 sa puso ya Tibere Sesare, Ponse Pilato hanaali mubusisi wa Judea, Heroda*+ naali mubusi wa sikiliti* sa Galilea, Filipi muhulwanaa hae naali mubusi wa sikiliti wa naha ya Iturea ni Trakonita, mi Lisanyasi naali mubusi wa sikiliti sa Abilene,  mwa mazazi a muprisita yomuhulu Annasi ni a Kayafa,+ linzwi la Mulimu lataha ku Joani+ mwanaa Zakaria mwa lihalaupa.+  Cwale aya mwa naha kaufela yepotolohile Jordani, anze akutaza kolobezo yepaka kubaka ilikuli libi liswalelwe,+  sina mokuñolezwi mwa buka ya manzwi a mupolofita Isaya, kuli: “Kunani linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: ‘Hamulukise nzila ya Jehova!* Munamise linzila zahae.+  Musindi kaufela ulukela kukwahelwa, mi lilundu kaufela ni lizulu lilukela kupatamiswa; zekopami lilukela kuotololwa, ni linzila za matulungundu lilukela kunamiswa;  mi batu kaufela bakabona kupilisa kwa Mulimu.’”*+  Kihaa kala kubulelela buñata bone butaha ku yena kuto kolobezwa, ali: “Mina bana ba limili, ki mañi yamilemusize kuli musabe kwa buhali bobutaha?+  Hakulicwalo, mubeye miselo yebonisa kubaka. Musike mwakala kubulelisana, muli: ‘Ndataa luna ki Abrahama.’ Kakuli namibulelela nili Mulimu wakona kutahiseza Abrahama bana kuzwa fa macwe a.  Ki cwalo, capu seili kwa mibisi ya likota. Hakulicwalo, kota kaufela yesabeyi muselo omunde ikalemiwa ni kunepelwa mwa mulilo.”+ 10  Mi buñata nebu mubuza, buli: “Cwale luezeñi?” 11  Abaalaba, ali: “Mutu yanani liapalo zepeli* afe kwateñi yasina, mi yanani sa kuca aeze cwalo ni yena.”+ 12  Nihaiba batelisi bataha kuli bato kolobezwa,+ mi bali ku yena: “Muluti, luezeñi?” 13  Ali ku bona: “Musike mwalifisa* kufita sesiswanela kutelwa.”+ 14  Hape masole neba mubuza, bali: “Luezeñi?” Mi ali ku bona: “Musike mwalwanisa* mutu ufi kamba ufi kamba kutameleza mutu ufi kamba ufi taba ya buhata,+ kono mukolwe ka zemufiwa.”* 15  Cwale batu nebalibelela, mi kaufelaa bona nebaipuza mwa lipilu zabona ka za Joani, bali: “Kana haki yena Kreste yo?”+ 16  Joani abaalaba kaufelaa bona, ali: “Na nimikolobeza ka mezi, kono yanifita kwa maata wataha, mi hanina tukelo ya kutamulula mihala ya makatulo ahae.+ Yena uka mikolobeza ka moya okenile ni ka mulilo.+ 17  Siulusiso si mwa lizoho lahae kuli atanyele fa mapulelo ahae ni kukubukanyeza buloto mwa sibulukelo sahae, kono ukacisa muuku mwa mulilo osakoni kutimiwa.” 18  Hape afa likelezo zeñwi zeñata mi azwelapili kushaela taba yende kwa batu. 19  Kono Heroda mubusi wa sikiliti, bakeñisa kuli naakalimezwi ki Joani ka za Herodiasi musalaa muhulwanaa hae, ni ka za lika zemaswe kaufela zanaaezize, 20  aekeza taba ye kwa likezo zeo kaufela: Akenya Joani mwa tolongo.+ 21  Cwale batu kaufela hase bakolobelizwe, Jesu ni yena akolobezwa.+ Mi hanaalapela, lihalimu lakwalululwa,+ 22  mi moya okenile washetumukela ku yena ka sibupeho sesibonahala inge sa liiba, mi kwautwahala linzwi lelizwa kwa lihalimu lelili: “Ki wena Mwanaka, yalatwa; yanitabisa.”+ 23  Jesu+ hakalisa musebezi wahae, naali wa lilimo zebato ba ze 30,+ mi ka kuya ka mone baangela batu, naali mwanaa Josefa,+mwanaa Heli, 24  Heli mwanaa Matate,Matate mwanaa Livi,Livi mwanaa Meleki,Meleki mwanaa Jannai,Jannai mwanaa Josefa, 25  Josefa mwanaa Matatia,Matatia mwanaa Amosi,Amosi mwanaa Nahumi,Nahumi mwanaa Esli,Esli mwanaa Nagai, 26  Nagai mwanaa Maate,Maate mwanaa Matatia,Matatia mwanaa Semeini,Semeini mwanaa Joseke,Joseke mwanaa Joda, 27  Joda mwanaa Joanani,Joanani mwanaa Resa,Resa mwanaa Zerubabele,+Zerubabele mwanaa Salatiele,+Salatiele mwanaa Neri, 28  Neri mwanaa Meleki,Meleki mwanaa Adi,Adi mwanaa Kosama,Kosama mwanaa Elimadama,Elimadama mwanaa Eri, 29  Eri mwanaa Jesu,Jesu mwanaa Eliezere,Eliezere mwanaa Jorimi,Jorimi mwanaa Matate,Matate mwanaa Livi, 30  Livi mwanaa Simioni,Simioni mwanaa Judasi,Judasi mwanaa Josefa,Josefa mwanaa Jonami,Jonami mwanaa Eliakimi, 31  Eliakimi mwanaa Melea,Melea mwanaa Mena,Mena mwanaa Matata,Matata mwanaa Natani,+Natani mwanaa Davida,+ 32  Davida mwanaa Jese,+Jese mwanaa Obedi,+Obedi mwanaa Boazi,+Boazi mwanaa Salimoni,+Salimoni mwanaa Nashoni,+ 33  Nashoni mwanaa Aminadabi,Aminadabi mwanaa Arni,Arni mwanaa Hezironi,Hezironi mwanaa Perezi,+Perezi mwanaa Juda,+ 34  Juda mwanaa Jakobo,+Jakobo mwanaa Isaka,+Isaka mwanaa Abrahama,+Abrahama mwanaa Tera,+Tera mwanaa Nakori,+ 35  Nakori mwanaa Serugi,+Serugi mwanaa Reu,+Reu mwanaa Pelegi,+Pelegi mwanaa Ebere,+Ebere mwanaa Shela,+ 36  Shela mwanaa Kainani,Kainani mwanaa Aripakasadi,+Aripakasadi mwanaa Sema,+Sema mwanaa Nuwe,+Nuwe mwanaa Lameke,+ 37  Lameke mwanaa Metusela,+Metusela mwanaa Enoke,Enoke mwanaa Jaredi,+Jaredi mwanaa Malaleele,+Malaleele mwanaa Kainani,+ 38  Kainani mwanaa Enoshi,+Enoshi mwanaa Seta,+Seta mwanaa Adama,+Adama mwanaa Mulimu.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mubusisi wa sikiliti.”
Fo kikuli, Heroda Antipasi. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “mwapiliseza Mulimu.”
Kamba “siapalo sesiñwi.”
Kamba “mwaanga.”
Kamba “mwabukula.”
Kamba “lituwelo zamina.”