Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 2:1-52

  • Kupepwa kwa Jesu (1-7)

  • Mangeloi abonahala kwa balisana (8-20)

  • Mupato ni kuikenisa (21-24)

  • Simioni ubona Kreste (25-35)

  • Anna ubulela ka za mwana (36-38)

  • Kukutela kwa Nazareta (39, 40)

  • Jesu wa lilimo ze 12 kwa tempele (41-52)

2  Cwale mwa mazazi ao, Sesare Augusto afa taelo ya kuli batu kaufela mwa lifasi baiñolise.  (Kuiñolisa kwapili ko, nekuezizwe Kuirino hanaali mubusisi wa Siria.)  Mi batu kaufela baya kuyo iñolisa, mutu ni mutu mwa muleneñi wahabo.  Mi Josefa+ ni yena akambama kuzwa mwa Galilea, mwa muleneñi wa Nazareta, kuya kwa Judea, mwa muleneñi wa Davida, obizwa Betelehema,+ kakuli neli yomuñwi wa ba ndu ni wa ba lusika lwa Davida.  Ayo iñolisa ni Maria, yanaanyezi sina mwanaasepiselize,+ ili yanaali fakaufi ni kupuluha.+  Habali kwateñi, nako ya kuli apuluhe yafita.  Mi apepa mwanaa hae wamushimani, wa mweli,+ mi amuputela mwa masila ni kumulobaza mwa sicelo+ kakuli nebasika fumana muzuzu mwa sibaka sa malobalo.  Mwa sibaka seo hape nekunani balisana bane bapila mwa naheñi banze balibelela mitapi yabona busihu.  Honafo, lingeloi la Jehova* lato yema fapilaa bona, mi kanya ya Jehova* yababeya mwahali, mi basaba hahulu. 10  Kono lingeloi lali ku bona: “Musike mwasaba, kakuli hamubone! Nishaela taba yende ku mina ya tabo yetuna yebakaba ni yona batu kaufela. 11  Kakuli kacenu, mwa muleneñi wa Davida,+ mupepezwi mupilisi,+ yena Kreste Mulena.+ 12  Mi ki se sisupo semuka muziba ka sona: Mukafumana mbututu yaputezwi mwa masila, yalobezi mwa sicelo.” 13  Honafo, mpi ya kwa lihalimu yato bonahala hamoho ni lingeloi leo,+ yalumbeka Mulimu mi yali: 14  “Kanya ibe mwa mahalimu ku Mulimu, mi kozo ibe fa lifasi kwa batu babashemubilwe.”* 15  Cwale mangeloi hasaa basiile ni kuya kwa lihalimu, balisana bakala kubulelisana, bali: “Haluyeñi cwale kwa Betelehema, luyo bona zeezahezi, zaluzibisize Jehova.”* 16  Kiha baya kapili-pili mi bayo fumana Maria ni Josefa, ni mbututu yalobezi mwa sicelo. 17  Hababona cwalo, bazibisa taba yene bataluselizwe ka za mwana yomunyinyani yo. 18  Mi kaufela bane bautwile bakomoka hahulu litaba zene babulelezwi ki balisana, 19  kono Maria abuluka litaba zeo kaufela, anzaa linahanisisa mwa pilu yahae kuli azibe zelitalusa.+ 20  Balisana kiha bakuta, banze bakanyisa ni kulumbeka Mulimu kabakala zene bautwile kaufela ni zene baboni, kulikana ni mone babulelezwi litaba zeo. 21  Hamulaho wa mazazi a 8, nako ya kukenya mwana mwa mupato hase ikwanile,+ abeiwa libizo la Jesu, lona libizo lanaafilwe ki lingeloi pili mahe asika itwala kale.+ 22  Hape nako hase ifitile ya kuli bakeniswe kulikana ni Mulao wa Mushe,+ bamutisa mwa Jerusalema kuli bamutahise fapilaa Jehova,* 23  sina mokuñolezwi mwa Mulao wa Jehova* kuli: “Mweli kaufela wamushimani* ulukela kubizwa yakenile ku Jehova.”*+ 24  Mi baeza sitabelo kulikana ni mokubulelezwi mwa Mulao wa Jehova* kuli: “Maiba amabeli kamba tunkwilimba twabana totubeli.”+ 25  Mi hamubone! Nekunani mutu yomuñwi mwa Jerusalema yabizwa Simioni, mi naali mutu yalukile ni yanaasaba Mulimu, yanaalibelela kuomba-ombiwa kwa Isilaele,+ mi moya okenile neuli ku yena. 26  Hape naapatululezwi ki Mulimu ka moya okenile kuli haana kushwa pili asika bona kale Kreste wa Jehova.* 27  Cwale ataha mwa tempele ka kususumezwa ki moya, mi bashemi ba mwana yomunyinyani Jesu, haba mutisa kuli bamueze sina mone kuezezwanga ka Mulao,+ 28  aanga mwana ni kumubeya mwa mazoho ahae mi alumbeka Mulimu mi ali: 29  “Cwale wena Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ulukulula mutangaa hao kuli aye ka kozo+ kulikana ni linzwi lahao, 30  kakuli meeto aka aboni nzila yeuka pilisa ka yona,+ 31  yeulukisize fapilaa batu kaufela,+ 32  lona liseli+ lelizwisa lisila la lififi ku ba macaba,+ ni kanya ya Isilaele sicaba sahao.” 33  Mi ndatahe mwana ni mahe bazwelapili kukomokiswa ki litaba zenebulelwa ka za hae. 34  Hape, Simioni abafuyaula mi ali ku Maria, mahe mwana: “Hakubone! Mwana yo uketezwi kuwa ni kuzuha+ hape kwa babañata mwa Isilaele+ mi ukaba sisupo sesika hanyezwa+ 35  (ki cwalo, mukwale omutelele uka kutaba),+ ilikuli mihupulo ya lipilu zeñata ikone kupatululwa.” 36  Cwale nekunani mupolofita wamusali Anna, mwanaa Fanuele, wa lusika lwa Asere. Musali yo nasaasupezi mi naapilile ni muunaa hae lilimo ze 7 kuzwa fobanyalanela,* 37  mi cwale nasaali mbelwa wa lilimo ze 84. Naasatondahali kwa tempele, anzaafa sebelezo yekenile busihu ni musihali, ka kuitima lico ni ka likupo. 38  Ka yona nako yeo, ataha bukaufi mi akala kulumbeka Mulimu ni kubulela za mwana kwa batu kaufela bane balibelela kuli Jerusalema alukululwe.+ 39  Cwale hase baezize lika kaufela kulikana ni Mulao wa Jehova,*+ bakutela kwa Galilea mwa muleneñi wabona wa Nazareta.+ 40  Mi mwana yomunyinyani azwelapili kuhula ni kutiya, anze atala butali, mi Mulimu azwelapili kumushemuba.+ 41  Cwale bashemi bahae nebayanga kwa Jerusalema kwa mukiti wa Paseka silimo ni silimo.+ 42  Mi hanaali wa lilimo ze 12, baya sina mone kuezezwanga fa mukiti.+ 43  Ka nako yene bakuta, mazazi a mukiti hasafelile, mushimani, yena Jesu, asiyala mwa Jerusalema, mi bashemi bahae nebasika ziba sesiñwi. 44  Ka kuunga kuli naali mwahalaa sikwata sa batu bane bazamaya ni bona, bazamaya musipili wa lizazi lililiñwi, mi cwale bakala kumubata mwahalaa bahabo bona ni mwahalaa bane bazibana ni bona. 45  Kono hase bapalezwi kumufumana, bakutela kwa Jerusalema mi bayo mubata-bata. 46  Mi hamulaho wa mazazi amalaalu bamufumana mwa tempele, naainzi mwahalaa baluti mi naabateeleza ni kubabuza lipuzo. 47  Kono bane bamuteeleza kaufela nebazwelapili kukomokiswa ki kutwisiso yahae ni likalabo zahae.+ 48  Cwale bashemi bahae haba mubona, bakomoka hahulu, mi mahe ali ku yena: “Mwanaka, kiñi hau luezize cwana? Bona, ndataho ni na lukubatile hahulu.” 49  Kono yena ali ku bona: “Nemu nibatelañi? Kana nemusa zibi kuli nilukela kuba mwa ndu ya Ndate?”+ 50  Kono nebasika utwisisa sanaa babulelela. 51  Mi ashetumuka ni bona ni kukutela kwa Nazareta, mi azwelapili kuipeya kwatasaa bona.*+ Hape mahe abuluka litaba zeo kaufela ka tokomelo mwa pilu yahae.+ 52  Mi Jesu azwelapili kuba ni butali ni kuhula mi ashemubiwa ki Mulimu ni batu.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batu baba mutabisa.”
Linzwi ka linzwi, “Muuna kaufela yakwalula mba.”
Linzwi ka linzwi, “kuzwa kwa bwalyanjo bwahae.”
Kamba “azwelapili kubautwa.”