Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 21:1-38

 • Masheleleñi a muwayawaya amabeli a mbelwa wa mubotana (1-4)

 • SISUPO SA ZETAHA (5-36)

  • Lindwa, lizikinyeho zetuna, matuku ayambukela, kutaela kwa lico (10, 11)

  • Jerusalema ipotolohiwa ki limpi (20)

  • Linako zetomilwe za macaba (24)

  • Kutaha kwa Mwanaa mutu (27)

  • Swanisezo ya kota ya feiga (29-33)

  • Muzwelepili kutona (34-36)

 • Jesu uluta mwa tempele (37, 38)

21  Cwale Jesu hatalima, abona bafumi inze babeya limpo mwa libulukelo* za masheleñi.+  Kihaa bona mbelwa wa mubotana inze abeya tusheleñi totubeli twa muwayawaya twa teko yenyinyani hahulu,*+  mi ali: “Kaniti namibulelela nili, mbelwa yo wa mubotana, ubeile hahulu mwa sibulukelo kufita batu kaufela.+  Kakuli ba kaufela babeile limpo ku za ñambekelo yabona, kono yena, mwa kutokwa* kwahae, ubeile sanaaka pila ka sona kaufela.”+  Hasamulaho, batu babañwi hane basweli kubulela za tempele, za mone ikabiselizwe ka macwe amande ni ka lika zeneezwi ku Mulimu,+  ali: “Haili lika zemubona ze, mazazi akataha fokusike kwasiyala licwe fahalimwaa leliñwi lisika wisezwa fafasi.”+  Kiha bamubuza, bali: “Muluti, lika zeo likaezahala lili, mi ki sifi sisupo sesika lubonisa kuli lika zeo likaezahala?”+  Ali: “Mutokomele kuli musike mwakeluswa,+ kakuli babañata bakataha ka libizo laka, bali: ‘Ki na,’ ni kuli: ‘Nako yetomilwe i fakaufi.’ Musike mwabalatelela.+  Hape hamuka utwa lindwa ni mifilifili,* musike mwasaba. Kakuli zeo lilukela kuezahala pili, kono mafelelezo haana kutaha honafo.”+ 10  Kihaa li ku bona: “Sicaba sikalwanisa sicaba sesiñwi,+ ni mubuso ulwanise mubuso omuñwi.+ 11  Kukaba ni lizikinyeho zetuna, ni kutaela kwa lico ni matuku ayambukela mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi;+ mi kukabonahala lika zesabisa ni lisupo zetuna kwa lihalimu. 12  “Kono lika zeo kaufela lisika ezahala kale, batu baka miswala ni kuminyandisa,+ baka miisa mwa masinagoge ni mwa litolongo. Mukaiswa fapilaa malena ni babusisi kabakala libizo laka.+ 13  Zeo likatahisa kuli mufe bupaki. 14  Ka mukwa ocwalo, muikatulele mwa lipilu zamina kuli musike mwaitukiseleza cimo momuka alabela,+ 15  kakuli nika mifa manzwi ni butali zebasike bakona kulwanisa kamba kukananisa balwanisi bamina kaufelaa bona.+ 16  Hape mukabetekwa* mane ki bashemi, bahulwani, banyani, bahabo mina, ni balikani, mi bakabulaya babañwi ku mina,+ 17  mi mukatoiwa ki batu kaufela kabakala libizo laka.+ 18  Kono hakuna nihaiba mulili ulimuñwi wa kwa litoho zamina okasinyeha.+ 19  Ka kuitiisa kwamina mukapilisa bupilo bwamina.*+ 20  “Kono hamuka bona Jerusalema inze apotolohilwe ki limpi,+ muzibe kuli kusinyeha kwahae ku fakaufi.+ 21  Fohe babali mwa Judea bakale kusabela kwa malundu,+ babali mwa Jerusalema bazwe mwateñi, mi babali mwa mahae basike bakena mwateñi, 22  kakuli ao ki mazazi a kuatula ka kuluka* kuli zeñozwi kaufela litalelezwe. 23  Bumai bukaba kwa basali babaitwezi ni babaanyisa mwa mazazi ao!+ Kakuli naha ikawelwa ki manyando amatuna mi buhali bukatulukela sicaba se. 24  Mi bakawa ka mukwale ni kuiswa mwa butanga mwa macaba kaufela;+ mi Jerusalema ukahatikelwa ki macaba* kufitela linako zetomilwe za macaba* lifela.+ 25  “Hape, kukaba ni lisupo fa lizazi, kweli, ni linaleli,+ mi fa lifasi macaba akaziyeleha asazibi kwa kuya kabakala kuluma kwa liwate ni kubifa kwalona. 26  Batu bakaweleliswa ki sabo ni kulibelela lika zetaha mwa lifasi, kakuli maata a kwa mahalimu akazikinyeha. 27  Mi cwale bakabona Mwanaa mutu+ hataha mwa lilu ka maata ni ka kanya yetuna.+ 28  Kono lika zeo halikala kuezahala, muyeme ni kunangukisa litoho zamina, kakuli kupiliswa kwamina kusweli kwasutelela.” 29  Kihaa babulelela swanisezo ye, ali: “Mulemuhe kota ya feiga ni likota zeñwi kaufela.+ 30  Halishoshela matali, mwaiponela zona mi mwaziba kuli mbumbi cwale i fakaufi. 31  Ka mukwa oswana, ni mina, hamubona lika zeo liezahala, muzibe kuli Mubuso wa Mulimu u fakaufi. 32  Kaniti namibulelela nili, lusika lo haluna kufela, kufitela lika kaufela liezahala.+ 33  Lihalimu ni lifasi likafela, kono manzwi aka ona haana kufela.+ 34  “Kono mutokomele kuli lipilu zamina lisike zaimezwa ki kuca maswe, kunwa maswe,+ ni lipilaelo za bupilo,+ mi kapili-pili lizazi leo limipatise 35  sina sikwela.+ Kakuli likatela batu kaufela babayahile mwa lifasi. 36  Ka mukwa ocwalo, muzwelepili kutona,+ munze mufitisa likupo ku Mulimu ka nako kaufela+ kuli mukone kubanduka kwa lika zeo kaufela zekaezahala ni kuyema fapilaa Mwanaa mutu.”+ 37  Naalutanga batu mwa tempele musihali, kono busihu naayanga kuyo ina fa lilundu lelibizwa Lilundu la Likota za Olive. 38  Mi batu kaufela nebatahanga ku yena kakusasana kwa tempele kuto muteeleza.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mikotana.”
Linzwi ka linzwi, “malepta amabeli.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “bubotana.”
Kamba “kukwenuhelana.”
Linzwi ka linzwi, “mukafiwa mwa mazoho a batu.”
Kamba “mukafumana moyo wamina.”
Kamba “mazazi a kukutiseza bumaswe.”
Kamba “Ba macaba.”
Kamba “Ba macaba.”