Taba Yende Yeneñozwi ki Luka 5:1-39

  • Kuswala litapi ka makazo; balutiwa bapili (1-11)

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (12-16)

  • Jesu ufolisa mutu yaomelezi luñañali (17-26)

  • Jesu ubiza Livi (27-32)

  • Puzo ka za kuitima lico (33-39)

5  Muta omuñwi Jesu hanaayemi fa likamba la lisa la Genesareta,*+ buñata nebu mupitihanya mi nebuteeleza kwa linzwi la Mulimu.  Mi abona lisepe zepeli zenefuekilwe kwatuko a lisa, kono mandui nebalongokile mwateñi mi nebatapisa tunyandi twabona.+  Jesu hasaakeni ku sesiñwi sa lisepe zeo, sona sene sili sa Simoni, amukupa kuli afuule hanyinyani kuzwa fa likamba. Kihona aina mi akala kuluta buñata anzaali mwa sisepe.  Hafelize kubulela, ali ku Simoni: “Isa sisepe fokutungile, mi munepele tunyandi twamina mwa mezi kuli muswase litapi.”  Kono Simoni aalaba, ali: “Muluti, luikatalize busihu kaufela mi hakuna seluswasize,+ kono haubona ki wena yabulezi, nikanepela tunyandi mwa mezi.”  Habaezize cwalo, baswasa* litapi zeñata. Mane, tunyandi twabona twakala kupazauha.+  Kiha bakobeta balikani babona mwa sisepe sesiñwi kuli bato batusa, mi bataha, bataza lisepe zepeli kaufela, kuli mane zakala kutiba.  Simoni Pitrosi habona cwalo, awela kwa mañwele a Jesu, ali: “Hakuzwe ku na Mulena, kakuli ni muezalibi.”  Kakuli yena ni banaali ni bona nebakomokisizwe hahulu ki buñata bwa litapi zene baswasize, 10  mi ni Jakobo ni Joani, bana ba Zebedea,+ bane bayambanga hamoho ni Simoni, ni bona bakomoka hahulu cwalo. Kono Jesu ali ku Simoni: “Usike wasaba. Kuzwa cwale, ukaswasanga batu.”+ 11  Cwale bakutisa lisepe fa likamba mi basiya lika kaufela ni kumulatelela.+ 12  Nako yeñwi hape, hanaali ku omuñwi wa mileneñi, hamubone! Nekunani muuna yanaatezi mbingwa fa mubili kaufela! Mi habona Jesu, awa ka pata yahae mi amukupa, ali: “Mulena, haulata, wakona kunikenisa.”+ 13  Cwale Jesu aotolola lizoho lahae, amuswala, mi ali: “Nalata! Ukene.” Mi honafo mbingwa yafela fa mubili wahae.+ 14  Mi alaela mutu yo kuli asike abulelela mutu ni yomukana, mi ali: “Kono uye, uyo iponahaza ku muprisita, mi ufe mpo ya kukeniswa kwahao, sina mwanaalaelezi Mushe,+ kuli ibe bupaki ku bona.”+ 15  Kono litaba zahae zazwelapili kuyamba, mi buñata bobutuna nebukubukananga hamoho kuto teeleza ni kuto foliswa matuku abona.+ 16  Kono naayanga kuyo ina mwa libaka zesina batu kuyo lapela. 17  Ka lizazi leliñwi, hanaaluta batu, Bafalisi ni baluti ba Mulao bane bazwile mwa minzi kaufela ya mwa Galilea ni Judea, ni mwa Jerusalema ni bona nebainzi kwateñi; mi maata a Jehova* naali ku yena kuli afolise batu.+ 18  Mi hamubone! Nekunani baana bane balwezi mutu fa bulobalo, yanaaomelezi luñañali, mi nebabata nzila ya kumukenya mwahali ni kumubeya fapilaa Jesu.+ 19  Cwale hase bapalezwi kufumana nzila ya kumukenya mwahali kabakala buñata bwa batu, bapahama fa situwa, bapunya lisuba fahalimwaa situwa, mi bamushetumukisa ni bulobalo bwahae mwahalaa batu bane bali fapilaa Jesu. 20  Habona tumelo yabona, ali: “Mulikani, libi zahao liswalezwi.”+ 21  Bañoli ni Bafalisi kiha bakala kubulelisana, bali: “Ki mañi yo yakona kunyefula cwana? Ki mañi yakona kuswalela libi kwandaa Mulimu anosi?”+ 22  Kono Jesu, ka kuziba zene banahana, abaalaba, ali: “Kiñi zemunahana mwa lipilu zamina? 23  Sesibunolo ki sifi, kubulela kuli: ‘Libi zahao liswalezwi,’ kamba kubulela kuli: ‘Yema uzamaye’? 24  Kono kuli muzibe kuli Mwanaa mutu unani maata fa lifasi a kuswalela libi—” ali ku yaomelezi luñañali: “Nili ku wena: Yema, uunge bulobalo bwahao, mi uikele kwa ndu yahao.”+ 25  Kihaa yema fapilaa bona, ananula bulobalo fanaalobalanga ni kuya kwa ndu yahae, anze akanyisa Mulimu. 26  Cwale kaufelaa bona bakomoka hahulu, mi bakala kukanyisa Mulimu, mi bamakala, bali: “Kacenu luboni lika zende hahulu!” 27  Cwale zeo halifelile, Jesu azwa mo mi abona mutelisi yabizwa Livi inze ainzi fa ofisi ya mutelo, mi ali ku yena: “Unilatelele.”+ 28  Mi hasaa siile lika kaufela, ayema ni kukala kumulatelela. 29  Cwale Livi amulukiseza mukiti omutuna mwa ndu yahae, mi nekunani batelisi babañata ni babañwi bane baca* ni bona.+ 30  Bafalisi ni bañoli babona bakala kutongoka kwa balutiwa bahae, bali: “Ki kabakalañi hamuca ni kunwa ni batelisi ni baezalibi?”+ 31  Jesu abaalaba, ali: “Babaiketile habatokwi mualafi, baba mutokwa ki babakula.+ 32  Hanisika tela kuto biza batu babalukile, kono ni tilo biza baezalibi kuli babake.”+ 33  Bali ku yena: “Balutiwa ba Joani baitimanga lico hañata ni kufitisa likupo, mi ni balutiwa ba Bafalisi baezanga cwalo, kono bahao bona baca ni kunwa.”+ 34  Jesu kihaa li ku bona: “Kana mwakona kuhapeleza balikani ba munyali kuitima lico munyali hasali ni bona? 35  Kono mazazi akataha muta munyali+ akazwiswa ku bona luli; mi ka nako yeo bakaitima lico.”+ 36  Hape abafa swanisezo ye, ali: “Hakuna mutu yazwisanga sikamba fa siapalo sa fahalimu sesinca ni kusilukela fa siapalo sa fahalimu sesisupezi. Haiba aeza cwalo, sikamba sesinca sikapazula siapalo seo mi sikamba sesizwile kwa siapalo sesinca hasisana kuswanela fa siapalo sesisupezi.+ 37  Hape hakuna mutu yaselanga waine yenca mwa mikotana ya waine yakale. Haiba aeza cwalo, waine yenca ikapazula mikotana ya waine mi waine ikasuluha ni mikotana ikasinyeha. 38  Kono waine yenca ilukela kuseliwa mwa mikotana ya waine yeminca. 39  Hakuna mutu yanwile waine yakale yalata kunwa yenca, kakuli uli: ‘Yakale imunati.’”

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Liwate la Galilea.
Linzwi ka linzwi, “bakwalela mwahali.”
Kamba “bane bashendami kwa tafule.”