Genesis 38:1-30

  • Juda ken Tamar (1-30)

38  Iti dayta a tiempo, simmina ni Juda kadagiti kakabsatna ket nagtolda iti lugar a pagnanaedan ti Adulamita a lalaki nga agnagan Hira.  Nakita sadiay ni Juda ti anak a babai ti maysa a Canaanita+ nga agnagan Shua, ket inasawana.  Nagsikog ti babai ket inyanakna ti maysa a lalaki a pinanaganan ni Juda iti Er.+  Nagsikog manen ket inyanakna ti maysa a lalaki ken pinanagananna iti Onan.  Nagsikog pay ket inyanakna ti maysa a lalaki ken pinanagananna iti Sela. Adda ni Juda idiay Akzib+ iti daydi a tiempo.  Idi agangay, impaasawa ni Juda ti inauna nga anakna a ni Er iti babai nga agnagan Tamar.+  Ngem saan a naragsakan ni Jehova ken ni Er, nga inauna nga anak ni Juda, isu a pinatay ni Jehova.  Gapuna, kinuna ni Juda ken ni Onan: “Asawaem ti nabalo nga ipagmo ket aramidem ti pagrebbengam kas kabsat ti natay nga asawana. Makidennaka kenkuana tapno maaddaan iti anak daydi kabsatmo.”+  Ngem ammo ni Onan a saanto a maibilang nga anakna ti ubing.+ Isu nga idi dinennaanna ti ipagna, imbellengna ti semiliana iti daga tapno saan a makaipaay iti anak daydi kabsatna.+ 10  Dakes ti inaramidna iti sanguanan ni Jehova, isu a pinatayna met.+ 11  Kinuna ni Juda ken ni Tamar a manugangna: “Agnaedka pay laeng kas balo iti balay ni amam agingga a dumakkel ni Sela nga anakko,” ta pinanunotna: ‘Amangan no matay met a kas kadagiti kakabsatna.’+ Gapuna, nagawid ni Tamar ket nagnaed iti balay ni amana. 12  Kalpasan ti sumagmamano a tiempo, natay ti asawa ni Juda, ti anak a babai ni Shua.+ Idi nalpasen ti tiempo a panagladingit ni Juda, napan kadagiti mangpukpukis kadagiti karnerona idiay Timna,+ a kaduana ni Hira nga Adulamita.+ 13  Naipadamag ken Tamar: “Mapan ni katugangam idiay Timna tapno pukisanna dagiti karnerona.” 14  Iti kasta, sinukatanna dagiti badona kas balo ket inabbungotanna ti rupana sa nagtugaw iti pagserkan ti Enaim, nga adda iti dalan nga agturong idiay Timna. Ammona ngamin a dimmakkelen ni Sela ngem saan pay a naited kas asawana.+ 15  Idi nakita ni Juda ni Tamar, impagarupna a maysa a balangkantis ta naabbungotan ti rupana. 16  Inasitganna ti babai iti igid ti dalan ket kinunana: “Umayka ket agdennata,” ta dina ammo nga isu ti manugangna.+ Ngem kinuna ti babai: “Anianto ti itedmo iti panangdennam kaniak?” 17  Kinuna ni Juda: “Mangipatulodakto iti urbon a kalding manipud kadagiti tarakenko.” Ngem kinunana: “Mangtedka ngarud iti garantia nga ipatulodmo dayta.” 18  Intuloy ni Juda: “Ania a garantia ti kayatmo nga itedko?” Insungbatna: “Ti singsingmo*+ ken ti singdanna kasta met ti sarukodmo.” Inted ni Juda dagita ket nagdennada. Iti kasta, nagsikog ni Tamar. 19  Kalpasanna, nagawid ni Tamar ket inikkatna ti abungotna sa insublina ti badona kas balo. 20  Imbaon ni Juda ti kaduana nga Adulamita+ a mangited iti urbon a kalding ken mangala iti garantia manipud iti babai, ngem pulos a saanna a nasarakan. 21  Insaludsodna kadagiti lallaki a kalugaran ti babai: “Sadino ti ayan ti balangkantis* nga adda idi iti igid ti dalan idiay Enaim?” Ngem kinunada: “Awan a pulos ti balangkantis iti daytoy a lugar.” 22  Nagsubli ken Juda ket kinunana: “Saanko a nasarakan ti babai, ken kinuna pay dagiti lallaki iti dayta a lugar nga awan a pulos ti balangkantis sadiay.” 23  Kinuna ni Juda: “Bay-am nga idulinna dagita, tapno saanta a makatkatawaan. Uray ta inkagumaak nga ipatulod daytoy urbon a kalding, ngem saanmo met a nasarakan ti babai.” 24  Agarup tallo a bulan kalpasanna, naipadamag ken Juda: “Nagbalangkantis ni Tamar a manugangmo, ket masikogen.” Iti kasta, imbilin ni Juda: “Inkay alaen sa puoranyo.”+ 25  Bayat a mairuruar ni Tamar, impaibagana iti katuganganna: “Ti nakasikog kaniak ket ti lalaki a makinkukua kadagitoy.” Kinunana pay: “Kitaenyo no makinkukua iti daytoy a singsing, singdan, ken sarukod.”+ 26  Nabigbig dagita ni Juda ket kinunana: “Nalinlinteg ngem siak ti manugangko, ta diak impaasawa kenkuana ni Sela nga anakko.”+ Ket saanen a nakidenna pay ken Tamar. 27  Idi aganaken ni Tamar, singin ti adda iti tianna. 28  Bayat ti panaganakna, inruar ti maysa a maladaga ti imana, ket dagus a ginalutan ti partera iti nalabaga a sinulid sa kinunana: “Daytoy ti immuna a rimmuar.” 29  Ngem idi insanud ti maladaga ti imana, rimmuar ti kabsatna. Kinuna ti partera: “Apay a pinisangmo ti puerta ni nanangmo?” Iti kasta, napanaganan iti Perez.*+ 30  Kalpasanna, rimmuar ti kabsatna nga adda nalabaga a sinulid iti imana, ket napanaganan iti Zera.+

Footnotes

Wenno “pangselio a singsingmo.”
Wenno “balangkantis iti templo.”
Kaipapananna, “Pannakapisang,” mabalin a tumukoy iti pannakapisang ti puerta.