Genesis 29:1-35

  • Maam-ammo ni Jacob ni Raquel (1-14)

  • Ayaten ni Jacob ni Raquel (15-20)

  • Asawaen ni Jacob da Lea ken Raquel (21-29)

  • Uppat nga annak da Jacob ken Lea: Ruben, Simeon, Levi, ken Juda (30-35)

29  Kalpasanna, intuloy ni Jacob ti nagnagna ket nakadanon iti daga dagiti taga-Daya.  Nakakita iti maysa a bubon iti tanap ken tallo nga arban ti karnero a nakasadag iti abay ti bubon, ta sadiay ti masansan a pagpainumanda kadagiti karnero. Adda idi dakkel a bato a naikalub iti bubon.  Ummongenda sadiay ti amin a karnero, ikkatenda ti kalub ti bubon, sa painumenda dagiti karnero. Kalpasanna, isublida ti kalub ti bubon.  Kinuna ni Jacob: “Kakabsat, naggapuanyo?” ket insungbatda: “Idiay Haran.”+  Kinunana kadakuada: “Am-ammoyo kadi ni Laban+ nga apoko ni Nahor?”+ ket insungbatda: “Wen, am-ammomi.”  Dinamagna kadakuada: “Nasayaat met la kadi ti kasasaadna?” Insungbatda: “Wen. Dayta sumungsungad a kadua dagiti karnero ket ni Raquel+ nga anakna!”  Kinuna ni Jacob: “Tengnga pay laeng ti aldaw. Saan pay a tiempo a maummong dagiti karnero. Painumenyo dagiti karnero, sa ipaarabyo ida.”  Insungbatda: “Saan pay a mabalin ta ur-urayenmi a maummong ti amin a karnero sakbay nga ikkatenmi ti bato a naikalub iti bubon sa painumenmi ida.”  Makisarsarita pay laeng kadakuada ni Jacob idi dimteng ni Raquel a kaduana dagiti karnero ni amana, ta maysa idi nga agpaspastor. 10  Idi nakita ni Jacob ni Raquel, nga anak ni Laban nga angkelna, ken dagiti karnero, dagus nga immasideg ket inikkatna ti bato a kalub ti bubon sa pinainumna dagiti karnero ni Laban nga angkelna. 11  Kalpasanna, binisong ni Jacob ni Raquel sa nagsangit iti napigsa. 12  Imbaga ni Jacob ken Raquel a kabagianna* ni tatangna ken isu ti anak ni Rebecca. Nagtartaray ni Raquel a napan nangibaga iti dayta ken amana. 13  Idi nangngeg ni Laban+ ti maipapan ken Jacob nga anak ti kabsatna, nagtaray a simmabet kenkuana. Inarakup ken binisongna ni Jacob sa impanna iti balayna. Imbaga ni Jacob ken ni Laban ti amin a napasamak. 14  Kinuna ni Laban: “Talaga nga agkabagianta.”* Gapuna, makabulan a nagnaed sadiay ni Jacob. 15  Kalpasanna, kinuna ni Laban ken ni Jacob: “Saan a gapu ta agkabagianta*+ ket agserbika kaniak nga awan ti tangdanmo. Ania ti kayatmo a tangdan?”+ 16  Adda idi dua a babbalasang ni Laban. Ni Lea ti inauna ken ni Raquel+ ti inaudi. 17  Saan a makaay-ayo dagiti mata ni Lea idinto ta nakapimpintas ni Raquel. 18  Nagayat ni Jacob ken ni Raquel, isu a kinunana: “Agserbiak kenka iti pito a tawen para iti inaudi nga anakmo a ni Raquel.”+ 19  Insungbat ni Laban: “Nasaysayaat a sika ti pangtedak ngem iti sabali a lalaki. Agyanka ditoyen.” 20  Iti kasta, nagserbi ni Jacob iti pito a tawen para ken Raquel,+ ngem kasla sumagmamano laeng nga aldaw dayta kenkuana ta ay-ayatenna ni Raquel. 21  Kalpasanna, kinuna ni Jacob ken ni Laban: “Itedmo ti asawak ta nalpasen dagiti aldaw a panagserbik kenka, ket palubosannak a makidenna kenkuana.” 22  Iti kasta, inummong ni Laban ti amin a lallaki iti dayta a lugar sa nangaramid iti padaya. 23  Ngem bayat ti rabii, ni Lea nga anakna ti intedna a makidenna ken Jacob. 24  Intedna pay ti adipenna a babai a ni Zilpa ken ni Lea nga anakna kas adipen.+ 25  Kabigatanna, naammuan ni Jacob a ni Lea ti nakadennana! Isu a kinunana ken Laban: “Apay a kastoy ti inaramidmo kaniak? Saan kadi a nagserbiak kenka para ken Raquel? Apay nga inallilawnak?”+ 26  Insungbat ni Laban: “Saanmi a kaugalian ditoy nga ipaasawa nga umun-una ti inaudi ngem iti inauna. 27  Palpasem pay ti makalawas a kaduam ti inauna nga anakko. Itedkonto met kenka ti inaudi nga anakko no la ket ta agserbika kaniak iti pito pay a tawen.”+ 28  Inaramid dayta ni Jacob ket makalawas a nakikadua ken Lea. Kalpasanna, inted met ni Laban ni Raquel nga anakna kas asawa ni Jacob. 29  Intedna pay ti adipenna a ni Bilha+ ken ni Raquel nga anakna kas adipen.+ 30  Iti kasta, nakidenna met ni Jacob ken ni Raquel. Ad-adda nga inayatna ni Raquel ngem ni Lea, ket nagserbi ken Laban iti pito pay a tawen.+ 31  Idi nakita ni Jehova a saan a maipatpateg* ni Lea, pinagsikogna,*+ ngem lupes idi ni Raquel.+ 32  Nagsikog ni Lea ket nangyanak iti lalaki ken pinanagananna iti Ruben,*+ ta kinunana: “Ita ta nakita ni Jehova ti panagrigatko,+ sigurado nga ayatennakon ti asawak.” 33  Nagsikog manen ket nangyanak iti lalaki sa kinunana: “Inted met kaniak ni Jehova daytoy nga anak ta dinengngegnak, gapu ta saanak unay a maipatpateg.” Iti kasta, pinanagananna iti Simeon.*+ 34  Nagsikog manen ket nangyanak iti lalaki sa kinunana: “Mabalin a tumiponton kaniak ti asawak ta inikkak iti tallo nga annak.” Isu a napanaganan dayta iti Levi.*+ 35  Nagsikog pay iti naminsan ket nangyanak iti lalaki sa kinunana: “Ita, idaydayawko ni Jehova.” Iti kasta, pinanagananna iti Juda.*+ Kalpasanna, simmardeng nga aganak.

Footnotes

Lit., “kabsatna.”
Lit., “sika ti tulangko ken lasagko.”
Lit., “agkabsatta.”
Lit., “a magurgura.”
Lit., “linuktanna ti aanakanna.”
Kaipapananna, “Adtoy, Maysa nga Anak a Lalaki!”
Kaipapananna, “Dimngeg.”
Kaipapananna, “Naisinggalut; Timmipon.”
Kaipapananna, “Naidaydayaw; Pakaipaayan ti Dayaw.”