Genesis 24:1-67

  • Maibirokan ni Isaac iti asawa (1-58)

  • Sabten ni Rebecca ni Isaac (59-67)

24  Lakayen ni Abraham, ket binendisionan ni Jehova ti amin nga aramidna.+  Kinuna ni Abraham iti kalakayan nga adipen iti sangakabbalayanna, nga agay-aywan iti amin a sanikuana:+ “Pangngaasim ta ikabilmo ta imam iti baba ti luppok,  ket ikarim ken Jehova, ti Dios ti langit ken ti Dios ti daga, a dimo iyalaan ti anakko iti asawa manipud kadagiti Canaanita, a pakipagnanaedak.+  Mapanka ketdi iti daga a nakayanakak ken kadagiti kabagiak+ ket mangalaka sadiay iti asawaen ni Isaac nga anakko.”  Ngem kinuna ti adipen: “Kasanon no saan a kayat ti balasang ti kumuyog kaniak ditoy? Kayatmo kadi nga ipanko ti anakmo sadiay?”+  Insungbat ni Abraham: “Dimo koma ipan sadiay ti anakko.+  Innalanak ni Jehova a Dios ti langit iti balay ni amak ken iti daga dagiti kabagiak+ ket inkarina kaniak:+ ‘Itedko daytoy a daga+ iti kaputotam.’*+ Mangibaonto iti anghelna nga umun-una ngem sika,+ ket mayalaamto ti anakko iti asawa sadiay.+  No saan a kayat ti balasang ti kumuyog kenka, mawayawayaankanto iti daytoy a kari. Ngem dimo koma ipan ti anakko sadiay.”  Iti kasta, inkabil ti adipen ti imana iti baba ti luppo ni Abraham nga apona ket nagkari a tungpalenna dayta.+ 10  Gapuna, nangala ti adipen iti 10 a kamelio ni apona agraman ti amin a kita ti sagut nga inted ni apona. Kalpasanna, napan idiay Mesopotamia, iti siudad ni Nahor. 11  Idi nakadanon iti maysa a bubon iti ruar ti siudad, nagsardeng tapno makapaginana dagiti kamelio. Sumipnget idin, ket dayta ti tiempo a panagsakdo dagiti babbai. 12  Kinuna ti adipen: “Jehova a Dios ni apok nga Abraham, pangngaasim ta pagballigiennak ita nga aldaw, ket ipakitam ti napudno nga ayatmo ken apok nga Abraham. 13  Agtaktakderak iti asideg ti bubon, ket umay sumakdo dagiti babbai iti siudad. 14  Ti koma babai a pangibagaak, ‘Pangngaasim ta ibabam ti karambam tapno makainumak,’ ket ibagana, ‘Wen, uminumka, ken painumekto met dagiti kameliom,’ isu koman ti balasang a pinilim para ken Isaac nga adipenmo. Daytoyto ti pakaammuak nga impakitam ti napudno nga ayatmo iti apok.” 15  Saan pay a nalpas a nagkararag idi dimteng ti maysa a balasang a nakaawit iti karamba iti abagana. Isu ni Rebecca nga anak ni Betuel+ nga anak da Milca+ ken Nahor,+ a kabsat ni Abraham. 16  Nakapimpintas ti balasang ken birhen pay laeng. Napan iti bubon ket pinunnona ti karambana sa simmang-at. 17  Nagtaray ti adipen nga immasideg kenkuana ket kinunana: “Pangngaasim ta painumennak iti uray bassit laeng a danum iti karambam.” 18  Kinuna ni Rebecca: “Uminumka, apo.” Dagus nga imbabana ti karambana ket pinainumna ti adipen. 19  Idi nakainumen, kinuna ni Rebecca: “Sumakdoak met ti inumen dagiti kameliom agingga a mapnekda.” 20  Gapuna, sidadaras nga imbukbokna iti pagpainuman ti nabati a danum iti karambana ket maulit-ulit a nagtaray a simmakdo iti danum agingga a napnek ti amin a kamelio. 21  Saan a nakauni ti lalaki ken masmasdaaw a mangbuybuya kenkuana, a pampanunotenna no pinagballigi met laeng ni Jehova iti nakaibaonanna. 22  Idi nakainumen dagiti kamelio, nangala ti lalaki iti balitok nga aritos ti agong nga agdagsen iti kagudua a siklo* ken dua a pulseras a balitok nga agdagsen iti 10 a siklo,* 23  ket kinunana: “Pangngaasim ta ibagam no asino ti makin-anak kenka. Adda kadi mabalin a pagyananmi kadagiti kakaduak iti balay ni amam ita a rabii?” 24  Insungbat ni Rebecca: “Siak ti balasang ni Betuel+ nga anak da Milca ken Nahor.”+ 25  Kinunana pay: “Adda pagyananyo iti balaymi ken adu met ti garami ken taraon para kadagiti kamelioyo.” 26  Nagrukob ti lalaki ket nagruknoy iti sanguanan ni Jehova 27  ket kinunana: “Maidaydayaw koma ni Jehova a Dios ni apok nga Abraham, ta nangipakita iti napudno nga ayat ken tinungpalna ti karina iti apok. Inturongnak ni Jehova iti balay dagiti kakabsat ni apok.” 28  Nagtaray ti balasang a nagawid iti balay ni inana ket imbagana ti napasamak. 29  Adda lalaki a kabsat ni Rebecca nga agnagan iti Laban.+ Nagtaray ni Laban a napan iti lalaki nga adda iti bubon. 30  Idi nakitana ti aritos ti agong ken dagiti pulseras kadagiti ima ni Rebecca ken nangngegna nga imbaga ti kabsatna: “Kastoy ti imbaga kaniak ti lalaki,” napan iti ayan ti lalaki, nga agtaktakder pay laeng iti abay dagiti kamelio iti asideg ti bubon. 31  Kinuna ni Laban: “Bembendisionannaka ni Jehova. Umayka idiay balaymi. Saan a nasayaat nga agyankayo ditoy ruar. Nakasaganan ti balay ken ti pagyanan dagiti kamelio.” 32  Iti kasta, simrek ti lalaki iti balay, ket diniskargaanna* dagiti kamelio ken inikkanna ida iti garami ken taraon. Inikkanna met ti lalaki ken dagiti kakaduana iti danum a pangbuggoda iti sakada. 33  Ngem kinunana idi naidasaran iti makan: “Saanak a mangan agingga a maibagak ti rantak.” Iti kasta, kinuna ni Laban: “Sige, ibagam!” 34  Kinuna ti lalaki: “Adipennak ni Abraham.+ 35  Kasta unay ti panangbendision ni Jehova iti apok ta pinagbalinna a nakabakbaknang ken inikkanna iti adu a karnero ken baka, pirak ken balitok, adipen a lallaki ken babbai, ken kamelio ken asno.+ 36  Kasta met, ni Sara nga asawa ni apok ket nangipasngay iti maysa a lalaki uray baketen.+ Itedto ni apok iti anakna ti amin a sanikuana.+ 37  Isu a pinagkarinak ni apok, ket kinunana: ‘Dimo iyalaan ti anakko iti asawa manipud kadagiti Canaanita, a pakipagnanaedak.+ 38  Imbes ketdi, mapanka iti balay ni amak ken kadagiti kabagiak+ ket mangalaka sadiay iti asawaen ti anakko.’+ 39  Ngem kinunak iti apok, ‘Kasanon no saan a kayat ti balasang ti kumuyog kaniak?’+ 40  Insungbatna, ‘Ni Jehova a pagserserbiak+ mangibaonto iti anghel+ a kumuyog kenka ket pagballigiennakanto. Iyalaamto ti anakko iti asawaenna manipud kadagiti kabagiak ken iti balay ni amak.+ 41  Ngem no mapanka kadagiti kabagiak ket saanda nga ited ti balasang, mawayawayaankanto iti karim.’+ 42  “Itattay nakadanonak idiay bubon ita nga aldaw, kinunak, ‘Jehova a Dios ni apok nga Abraham, no pagballigiennak iti nakaibaonak, 43  addaak ditoy asideg ti bubon. Ti koma balasang+ nga umay sumakdo ken pangibagaak, “Pangngaasim ta painumennak iti uray bassit laeng a danum iti karambam,” 44  ket ibagana, “Wen, uminumka, ken sumakdoak pay iti inumen dagiti kameliom,” isu koman ti babai a pinili ni Jehova para iti anak ni apok.’+ 45  “Saanak pay a nalpas a nagkararag a siuulimek idi dimteng ni Rebecca a nakaawit iti karamba iti abagana, ket napan iti bubon ken simmakdo iti danum. Kinunak kenkuana, ‘Pangngaasim ta painumennak.’+ 46  Gapuna, dagus nga imbabana ti karambana ket kinunana: ‘Uminumka,+ ken painumekto met dagiti kameliom.’ Isu nga imminumak, ken pinainumna met dagiti kamelio. 47  Kalpasanna, insaludsodko, ‘Asino ti makin-anak kenka?’ ket insungbatna, ‘Siak ti balasang ni Betuel nga anak da Nahor ken Milca.’ Iti kasta, inkabilko ti aritos iti agongna ken dagiti pulseras kadagiti imana.+ 48  Nagrukob ken nagruknoyak iti sanguanan ni Jehova ket indaydayawko ni Jehova a Dios ni apok nga Abraham,+ ta inturongnak tapno mabirokak ti balasang ti kabsat ni apok ken alaek para iti anakna. 49  Ita, ibagayo no kayatyo ti mangipakita iti napudno nga ayat ken tungpalenyo ti kariyo iti apok; ngem no saan, ibagayo tapno ammok ti aramidek.”*+ 50  Iti kasta, insungbat da Laban ken Betuel: “Nagtaud daytoy ken Jehova. Saan a dakami ti agdesision.* 51  Adtoy ni Rebecca, alaem ket agbalin koma nga asawa ti anak ni apom, kas imbaga ni Jehova.” 52  Idi nangngeg ti adipen ni Abraham ti imbagada, dagus a nagruknoy iti sanguanan ni Jehova. 53  Inruar ti adipen dagiti alahas a pirak ken balitok ken bado ket intedna ken Rebecca. Inikkanna met kadagiti napateg a sagut ti kabsat ken ina ni Rebecca. 54  Kalpasanna, nangan ken imminum kasta met dagiti lallaki a kakaduana, ket imyanda sadiay. Idi bumangonda iti bigat, kinuna ti adipen: “Palubosandak nga agsubli ken apok.” 55  Insungbat ti kabsat ken ti ina ni Rebecca: “Agbati pay koma kadakami ti balasang uray 10 laeng nga aldaw. Kalpasanna, umayton.” 56  Ngem kinuna ti adipen: “Saandak koma nga igawid, ta pinagballigi ni Jehova ti nakaibaonak. Palubosandakon nga agsubli ken apok.” 57  Gapuna, kinunada: “Ayabantayo ti balasang ket damagentayo.” 58  Inayabanda ni Rebecca ket insaludsodda: “Kumuyogka kadi iti daytoy a lalaki?” Insungbatna: “Wen, kumuyogak.” 59  Gapuna, pinalubosanda ni Rebecca+ ken ti babai a mangay-aywan kenkuana*+ ken ti adipen ni Abraham ken dagiti lallaki a kakaduana. 60  Kinunada ken Rebecca: “Kabsatmi, agbalinka koma a minilion,* ket alaen koma ti kaputotam* ti ruangan* dagiti kabusorda.”+ 61  Kalpasanna, timmakder ni Rebecca ken dagiti katulonganna a babbai ket nagsakayda kadagiti kamelio sa simmurotda iti lalaki. Iti kasta, ni Rebecca ket innala ti adipen sa pimmanawda. 62  Kabayatanna, adda ni Isaac iti dalan nga agturong idiay Beer-lahai-roi,+ ta agnanaed idi idiay Negeb.+ 63  Nagpagnapagna iti tanap idi sumipngeten tapno agpanunot a naimbag.+ Idi kimmita iti aglawlaw, nakitana dagiti kamelio a sumungsungad! 64  Dagus a dimsaag ni Rebecca iti kamelio idi nakitana ni Isaac. 65  Insaludsodna iti adipen: “Asino dayta lalaki a magmagna a sumabat kadatayo?” Insungbat ti adipen: “Isu ti apok, ni Isaac.” Nangala ni Rebecca iti dalungdong ket inabbonganna ti rupana. 66  Imbaga ti adipen ken ni Isaac ti amin nga inaramidna. 67  Kalpasanna, inserrek ni Isaac ti balasang iti tolda ni Sara nga inana.+ Innalana ngarud ni Rebecca kas asawana, ket inay-ayatna.+ Iti kasta, isu ti nagbalin a liwliwa ni Isaac kalpasan ti ipapatay ni inana.+

Footnotes

Lit., “bin-im.”
Ti 1 siklo ket 11.4 g. Kitaem ti App. B14.
Ti 1 siklo ket 11.4 g. Kitaem ti App. B14.
Wenno “inalsaanna.” Mabalin a ni Laban ti nangdiskarga.
Lit., “mapan iti kannawan wenno kannigid.”
Wenno “Saanmi a mabalin ti agsao kenka iti dakes wenno naimbag.”
Wenno “katulonganna.”
Wenno “agbalinka koma nga ina ti rinibu a pinullo a ribu.”
Lit., “bin-im.”
Wenno “dagiti siudad.”