Genesis 17:1-27

  • Agbalinto ni Abraham nga ama ti adu a nasion (1-8)

    • Nagbalin nga Abraham ti nagan ni Abram (5)

  • Tulag maipapan iti panagkugit (9-14)

  • Nagbalin a Sara ti nagan ni Sarai (15-17)

  • Naikari a mayanak ni Isaac (18-27)

17  Agtawen ni Abram iti 99 idi nagparang kenkuana ni Jehova ket kinunana: “Siak ti Dios a Mannakabalin-amin. Magnaka kadagiti dalanko ken agbalinka a nalinteg.*  Patalgedakto kenka ti tulagko,+ ket paaduekto iti kasta unay ti kaputotam.”+  Nagruknoy ni Abram, ket intuloy a kinuna ti Dios:  “Nakitulagak kenka,+ ket sigurado nga agbalinkanto nga ama ti adu a nasion.+  Saanton nga Abram* ti naganmo no di ket Abraham,* ta pagbalinenka nga ama ti adu a nasion.  Paaduenkanto iti kasta unay ket agtaudto kenka dagiti nasion ken ari.+  “Tungpalekto ti tulagko kenka+ ken iti intero a henerasion ti kaputotam* ket agnanayonto daytoy a tulag. Siakto ti Diosmo ken ti Dios ti kaputotam.*  Itedkonto kenka ken iti kaputotam* kas agnanayon a sanikua ti daga a pagnanaedam kas ganggannaet+—ti intero a Canaan—ket siakto ti Diosda.”+  Kinuna pay ti Dios ken ni Abraham: “Masapul a tungpalem ti tulagko, sika ken ti intero a henerasion ti kaputotam.* 10  Daytoy ti tulagko iti nagbaetantayo, a rumbeng a tungpalenyo ken ti kaputotanyo:* Masapul nga agpakugit ti tunggal lalaki kadakayo.+ 11  Masapul nga agpakugitkayo, ket agserbinto dayta a pagilasinan ti tulag iti nagbaetantayo.+ 12  Iti amin a henerasionyo, masapul a makugit iti maikawalo nga aldaw ti tunggal lalaki,+ asinoman a mayanak iti sangakabbalayanyo ken asinoman a diyo kaputotan* ken asinoman a nagatang iti ganggannaet. 13  Masapul a makugit ti tunggal lalaki iti sangakabbalayanyo ken ti tunggal lalaki a nagatang kas adipen.+ Daytoy a pagilasinan iti lasagyo ti agserbi kas pammaneknek nga agnanayon ti tulagko kadakayo. 14  Masapul a mapapatay ti asinoman a lalaki a saan nga agpakugit, ta saanna a tinungpal ti tulagko.” 15  Kalpasanna, kinuna ti Dios ken ni Abraham: “Saanmon nga awagan ti asawam iti Sarai*+ ta agbalinton a Sara* ti naganna. 16  Bendisionakto ken ikkankanto met iti anak a lalaki babaen kenkuana.+ Bendisionakto ket agtaudto kenkuana dagiti nasion; ket agbalinto nga ina ti adu a nasion ken ari.” 17  Nagruknoy ni Abraham ngem nagkatawa ken kinunana iti bagina:+ “Makaputot pay aya ti lalaki a 100 ti tawenna ken makaanak pay aya ni Sara a 90 ti tawenna?”+ 18  Gapuna, kinuna ni Abraham iti pudno a Dios: “Sapay koma ta bendisionam ni Ismael!”+ 19  Ngem kinuna ti Dios: “Pudno a mangipasngayto ni Sara nga asawam iti anakmo a lalaki, ket panaganamto iti Isaac.*+ Patalgedakto kenkuana ti tulagko. Agnanayonto dayta a tulag para iti kaputotanna.*+ 20  Ngem patgak ti kiddawmo maipapan ken Ismael. Bendisionakto ket paaduekto iti kasta unay ti kaputotanna. Agtaudto kenkuana ti 12 a panguluen ken pagbalinekto a dakkel a nasion.+ 21  Nupay kasta, ti tulagko ket patalgedakto ken Isaac,+ nga ipasngayto ni Sara iti kastoy met laeng a tiempo inton umay a tawen.”+ 22  Pimmanaw ti Dios idi naibaganan dagitoy ken Abraham. 23  Iti dayta met la nga aldaw, kinugit ni Abraham ni Ismael nga anakna ken ti amin a lallaki a nayanak iti sangakabbalayanna agraman dagiti lallaki a ginatangna kas adipen, tunggal lalaki iti sangakabbalayanna, kas imbilin ti Dios.+ 24  Agtawen ni Abraham iti 99 idi nakugit.+ 25  Agtawen met ni Ismael nga anakna iti 13 idi nakugit.+ 26  Iti dayta met laeng nga aldaw, nakugit ni Abraham ken ni Ismael nga anakna. 27  Nakugit met ti amin a lallaki iti sangakabbalayanna, ken ti amin a lallaki a nayanak iti sangakabbalayanna agraman dagiti adipen a nagatang iti ganggannaet.

Footnotes

Wenno “nga awan pakababalawanna.”
Kaipapananna, “Nangato (Natan-ok) ti Ama.”
Kaipapananna, “Ama ti Adu a Tattao; Ama ti Adu.”
Lit., “bin-im.”
Lit., “bin-im.”
Lit., “bin-im.”
Lit., “bin-im.”
Lit., “bin-iyo.”
Lit., “bin-i.”
Wenno mabalin a, “Mannakirupir.”
Kaipapananna, “Prinsesa.”
Kaipapananna, “Katawa.”
Lit., “bin-ina.”