Genesis 2:1-25

  • Aginana ti Dios iti maikapito nga aldaw (1-3)

  • Ni Jehova a Dios, Namarsua iti langit ken daga (4)

  • Ti lalaki ken babai iti hardin ti Eden (5-25)

    • Naaramid ti tao manipud iti tapok (7)

    • Maiparit a kayo a pakaammuan iti naimbag ken dakes (15-17)

    • Maparsua ti babai (18-25)

2  Iti kasta, nalpas ti pannakaparsua ti langit ken ti daga ken ti amin nga adda kadagita.*+  Sakbay ti maikapito nga aldaw, nalpas ti Dios ti amin nga inaramidna,+ ket naginana iti maikapito nga aldaw.  Binendisionan ti Dios ti maikapito nga aldaw ket pinagbalinna a sagrado, ta iti dayta nga aldaw, agin-inanan ti Dios kalpasan ti panangparsuana iti amin, ti amin a pinanggepna.  Dagitoy ti napasamak idi naaramid ti langit ken ti daga, iti aldaw a panangparsua ni Jehova* a Dios iti langit ken daga.+  Awan pay idi ti mula iti daga ken awan pay ti nagtubo a mulmula iti tanap, ta saan pay a pinagtudo ni Jehova a Dios ken awan pay ti tao a mangkultibar iti daga.  Ngem nangpataud ti Dios iti angep a mangbabasa iti intero a daga.  Nangala ni Jehova a Dios iti tapok+ ket inaramidna a tao sa impuyotna iti agongna ti anges ti biag,+ ket nagbalin ti tao a sibibiag a parsua.*+  Nangaramid met ni Jehova a Dios iti maysa a hardin iti Eden+ iti daya, ket inkabilna sadiay ti tao a pinarsuana.+  Pinagtubo ni Jehova a Dios ti amin a kayo a napintas a buyaen ken nasayaat a kanen ti bungana, agraman ti kayo ti biag+ iti tengnga ti hardin ken ti kayo a pakaammuan iti naimbag ken dakes.+ 10  Adda idi karayan nga agay-ayus iti Eden a mangpadpadanum iti hardin. Iti panagayusna a rummuar iti Eden, nagbalin nga uppat a karayan.* 11  Ti nagan ti umuna a karayan ket Pison. Agay-ayus daytoy iti aglikmut ti Havila nga ayan ti balitok. 12  Puro ti balitok a masarakan sadiay. Adda pay tutot ti bedelio ken bato nga onix. 13  Ti nagan ti maikadua a karayan ket Gihon. Agay-ayus daytoy iti aglikmut ti Cus. 14  Ti nagan ti maikatlo a karayan ket Hiddekel.*+ Agayus daytoy nga agturong iti daya ti Asiria.+ Ti nagan ti maikapat a karayan ket Eufrates.+ 15  Pinagnaed ni Jehova a Dios ti lalaki iti hardin ti Eden tapno kultibaren ken aywananna dayta.+ 16  Imbilin met ni Jehova a Dios iti lalaki: “Mabalinmo ti mangan iti bunga ti tunggal kayo iti hardin agingga a mapnekka.+ 17  Ngem rumbeng a dimo kanen ti bunga ti kayo a pakaammuan iti naimbag ken dakes, ta sigurado a matayka iti aldaw a pannanganmo iti dayta.”+ 18  Kinuna ni Jehova a Dios: “Saan a nasayaat nga agmaymaysa ti lalaki. Mangaramidak iti katulonganna, kas kaparehana.”+ 19  Impakita ni Jehova a Dios iti lalaki ti tunggal atap nga animal ken agtaytayab a parsua nga inaramidna manipud iti daga tapno mapanunot ti lalaki no ania ti ipanaganna iti tunggal maysa kadagita. No ania ti iyawag ti lalaki iti tunggal sibibiag a parsua,* dayta ti nagbalin a naganna.+ 20  Gapuna, pinanaganan ti lalaki ti amin a naamo ken atap nga animal agraman dagiti agtaytayab a parsua, ngem awan idi ti katulongan ken kapareha ti lalaki. 21  Pinaturog ni Jehova a Dios ti lalaki. Idi nairuten ti turogna, nangala ti Dios iti maysa a paragpag ti lalaki sa inserrana ti paset a nangalaanna iti dayta. 22  Ket ni Jehova a Dios inaramidna a babai ti paragpag nga innalana iti lalaki, sa impanna iti lalaki.+ 23  Kalpasanna, kinuna ti lalaki: “Daytoyen ti tulang dagiti tulangkoKen lasag ti lasagko. Maawaganto iti Babai,Ta naala iti lalaki.”+ 24  Daytoy ti makagapu a panawanto ti lalaki ti ama ken inana ket makitiponto* iti asawana ket agbalindanto a maymaysa a lasag.+ 25  Lamolamo idi ti lalaki ken ti asawana,+ ngem saanda a mabain.

Footnotes

Lit., “ken ti amin nga armadada.”
Daytoy ti damo a pakakitaan iti naisangsangayan a nagan ti Dios, יהוה (YHWH). Kitaem ti App. A4.
Wenno “kararua.” Iti Hebreo, neʹphesh, a literal a kaipapananna ti “agang-anges a parsua.” Kitaem ti Glosario.
Lit., “nagbalin nga uppat nga ulo.”
Wenno “Tigris.”
Wenno “kararua.”
Wenno “agtalinaedto.”