Genesis 32:1-32

  • Sumabat ken Jacob dagiti anghel (1, 2)

  • Agsagana ni Jacob a sumabat ken Esau (3-23)

  • Makigabbo ni Jacob iti anghel (24-32)

    • Nagbalin nga Israel ti nagan ni Jacob (28)

32  Intuloy ni Jacob ti nagna, ket sinabet dagiti anghel ti Dios.  Kinuna ni Jacob idi nakitana ida: “Daytoy ti kampo ti Dios!” Isu a pinanagananna dayta a lugar iti Mahanaim.*  Kalpasanna, nangibaon ni Jacob kadagiti mensahero a mapan ken Esau a kabsatna idiay Seir,+ a teritoria* ti Edom,+  ket imbilinna kadakuada: “Ibagayonto ken apok nga Esau, ‘Kastoy ti kinuna ni Jacob nga adipenmo: “Nabayag a nakipagnaedak* ken Laban.+  Naaddaanak iti adu a baka, asno, karnero, ken adipen a lallaki ken babbai.+ Imbaonko dagitoy a mensaherok bareng maragsakanka kaniak.”’”  Nagsubli dagiti mensahero ket impadamagda ken Jacob: “Nakasaritami ni Esau a kabsatmo, ket umayen ditoy a sumabet kenka. Adda kaduana nga 400 a lallaki.”+  Nagbuteng ni Jacob iti kasta unay ken naringgoran.+ Gapuna, biningayna iti dua a grupo dagiti tattao a kakaduana, kasta met dagiti karnero, kalding, baka, ken kamelio.  Kinunana: “No rauten ni Esau ti maysa a grupo, makalibasto ti sabali a grupo.”  Kalpasanna, inkararag ni Jacob: “O Dios ni apongko nga Abraham ken Dios ni amak nga Isaac, O Jehova, sika a nangibaga kaniak, ‘Agsublika iti pagiliam ken kadagiti kabagiam ket saankanto a baybay-an.’+ 10  Diak maikari iti amin a napudno nga ayat nga impakitam kaniak nga adipenmo.+ Bimmallasiwak iti Jordan a sarukod laeng ti adda kaniak ngem nagbalinak itan a dua a grupo.+ 11  Pangngaasim ta isalakannak+ ken Esau a kabsatko, ta mabutengak amangan no patayennak,+ agraman dagiti babbai ken ubbing. 12  Kinunam met: ‘Dikanto pulos baybay-an, ta paaduekto ti kaputotam* kas kadagiti darat iti baybay, a di pulos mabilang.’”+ 13  Naturog sadiay ni Jacob iti dayta a rabii. Kalpasanna, nangala iti sumagmamano a tarakenna tapno isagutna ken Esau a kabsatna:+ 14  200 a kabaian a kalding, 20 a kalakian a kalding, 200 a kabaian a karnero, 20 a kalakian a karnero, 15  30 a kabaian a kamelio agraman dagiti urbonda, 40 a baka, 10 a kalakian a baka, 20 a kabaian nga asno, ken 10 a kalakian nga asno.+ 16  Adda dagiti adipen a binilinna a mangaywan iti tunggal arban, ket kinunana: “Umunakayo, ngem dikay aggigiddan. Agsasarunokayo ket ikkanyo ti baet ti tunggal arban.” 17  Imbilinna met iti umuna nga adipen: “Inton masabatnaka ni Esau a kabsatko ket isaludsodna, ‘Asino ti apom? Sadino ti papanam? Makinkukua kadagitoy nga animal?’ 18  ibagamto, ‘Ti adipenmo a ni Jacob. Impatulodna dagitoy kas sagut ken apok nga Esau.+ Isu ket sumarsaruno kadakami.’” 19  Kasta met laeng ti imbilinna iti maikadua, maikatlo, ken iti amin nga adipen a nakaipaaywanan dagiti arban: “Kastoyto ti ibagayo ken Esau inton masabatyo. 20  Ibagayo pay, ‘Sumarsaruno kadakami ti adipenmo a ni Jacob.’” Ta pinampanunotna: ‘No maay-ayok ni kabsatko babaen ti panangtedko kadagitoy a sagut,+ mabalinto a siaayat nga awatennak inton makitanak.’ 21  Gapuna, impauna ni Jacob ti sagut, ngem nagtalinaed iti nagkampuanda iti dayta a rabii. 22  Iti dayta met laeng a rabii, bimmangon ket innalana ti dua nga assawana+ ken ti dua nga adipenna a babbai+ ken ti 11 nga annakna a lallaki ket bimmallasiwda iti ababaw a paset ti Jabok.+ 23  Gapuna, imballasiwna ida iti ayus,* agraman ti amin nga adda kenkuana. 24  Nabati nga agmaymaysa ni Jacob. Adda lalaki a nakigabbo kenkuana agingga a naglawag.+ 25  Idi nakitana a saanna a maabak ni Jacob, sinagidna ti padingpadingna ket nagligasi ti tulang ti padingpading ni Jacob bayat a nakigabbo.+ 26  Kalpasanna, kinuna ti lalaki: “Palubosannakon ta aglawagen.” Insungbat ni Jacob: “Saanka a palubosan agingga a bendisionannak.”+ 27  Iti kasta, kinuna ti lalaki: “Ania ti naganmo?” ket insungbatna: “Jacob.” 28  Kinuna ti lalaki: “Saanton a Jacob ti naganmo no di ket Israel,*+ ta nakigabboka iti Dios+ ken iti tao ket nangabakka.” 29  Kinuna ni Jacob: “Pangngaasim ta ibagam ti naganmo.” Ngem kinuna ti lalaki: “Apay a damdamagem ti naganko?”+ Ket binendisionanna ni Jacob. 30  Iti kasta, pinanaganan ni Jacob dayta a lugar iti Peniel,*+ ta kinunana, “Nakitak ti Dios iti rupanrupa, ngem naispal ti biagko.”*+ 31  Sumingisingen ti init idi lumabas ni Jacob iti Penuel,* ngem agpilaypilay gapu iti padingpadingna.+ 32  Dayta ti makagapu nga agingga ita, saan a kanen dagiti Israelita ti pennet ti luppo,* nga adda iti nagsuopan ti luppo ken padingpading, ta dayta a paset ti bagi ni Jacob ti sinagid ti lalaki.

Footnotes

Kaipapananna, “Dua a Kampo.”
Lit., “tanap.”
Wenno “nakipagnaedak kas ganggannaet.”
Lit., “bin-im.”
Wenno “napegges a karayan.”
Kaipapananna, “Daydiay Nakiranget (Nagregget) iti Dios” wenno “Makiranget ti Dios.”
Kaipapananna, “Rupa ti Dios.”
Wenno “kararuak.”
Wenno “Peniel.”
Lit., “pennet ti urat ti luppo.”