Gå direkte til indholdet

Hvad tror Jehovas Vidner?

Hvad tror Jehovas Vidner?

Som Jehovas Vidner bestræber vi os for at følge den form for kristendom som Jesus underviste i, og som apostlene fulgte. Denne artikel er en sammenfatning af hovedtrækkene i det vi tror.

 1.   Gud. Vi tilbeder den eneste sande og almægtige Gud, Skaberen, hvis navn er Jehova. (Salme 83:18; Åbenbaringen 4:11) Han er den Gud som Abraham, Moses og Jesus tilbad. – 2 Mosebog 3:6; 32:11; Johannes 20:17.

 2.   Bibelen. Vi mener at Bibelen er Guds inspirerede budskab til os mennesker. (Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16) Vi baserer vores tro på alle 66 bøger i Bibelen, det vil sige på både “Det Gamle Testamente” og “Det Nye Testamente”. Professor Jason D. BeDuhn har beskrevet det på en rammende måde ved at sige at Jehovas Vidner har baseret “deres lære og gudsdyrkelse på Bibelens råmateriale, uden at have forudindtagede meninger om det de måtte finde dér“. a

   Vi anerkender hele Bibelen, men vi er ikke fundamentalister. Vi er klar over at dele af Bibelen er skrevet i symbolsk sprog, som ikke skal forstås bogstaveligt. – Åbenbaringen 1:1.

 3.   Jesus. Vi følger Jesus Kristus’ lære og eksempel og ærer ham som vores frelser og som Guds søn. (Mattæus 20:28; Apostelgerninger 5:31) Vi er altså kristne. (Apostelgerninger 11:26) Men vi har set i Bibelen at Jesus ikke er den almægtige Gud, og at der ikke er noget bibelsk grundlag for treenighedslæren. – Johannes 14:28.

 4.   Guds rige. Der er tale om et virkeligt styre i himlen, ikke en tilstand som de kristne har i deres hjerte. Det vil erstatte menneskers regeringer og gennemføre Guds hensigt med jorden. (Daniel 2:44; Mattæus 6:9, 10) Dette vil snart ske, for Bibelens profetier viser at vi lever i “de sidste dage”. – 2 Timoteus 3:1-5; Mattæus 24:3-14.

   Jesus er konge i Guds rige i himlen. Han begyndte at regere i 1914. – Åbenbaringen 11:15.

 5.   Frelse. Udfrielse fra synd og død er muligt i kraft af den løsesum Jesus har tilvejebragt. (Mattæus 20:28; Apostelgerninger 4:12) For at få gavn af den løsesum må man ikke blot tro på Jesus, men også ændre sin måde at leve på og lade sig døbe. (Mattæus 28:19, 20; Johannes 3:16; Apostelgerninger 3:19, 20) Gennem sine gerninger kan man vise at man har en levende tro. (Jakob 2:24, 26) Men man kan ikke gøre sig fortjent til frelsen – den får man på grund af “Guds ufortjente godhed”. – Galaterne 2:16, 21.

 6.   Himlen. Jehova Gud, Jesus Kristus og de trofaste engle befinder sig i åndeverdenen. b (Salme 103:19-21; Apostelgerninger 7:55) Et relativt lille antal mennesker – 144.000 – vil blive oprejst til himmelsk liv og herske sammen med Jesus i Guds rige. – Daniel 7:27; 2 Timoteus 2:12; Åbenbaringen 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Jorden. Gud skabte jorden for at den skulle være menneskenes hjem for evigt. (Salme 104:5; 115:16; Prædikeren 1:4) Gud vil velsigne lydige mennesker med et fuldkomment helbred og evigt liv i et paradis på jorden. – Salme 37:11, 34.

 8.   Ondskab og lidelser. Disse problemer begyndte da en af Guds engle gjorde oprør. (Johannes 8:44) Denne engel, som efter sit oprør blev kaldt “Satan” og “Djævelen”, overtalte de to første mennesker til at slutte sig til ham, og det har haft katastrofale følger for deres efterkommere. (1 Mosebog 3:1-6; Romerne 5:12) For at få afklaret de moralske stridsspørgsmål Satan havde rejst, har Gud tilladt ondskab og lidelser, men han vil ikke tillade de dårlige forhold for evigt.

 9.   Døden. Når mennesker dør, holder de op med at eksistere. (Salme 146:4; Prædikeren 9:5, 10) De bliver ikke pint i et brændende helvede.

   Gud vil give milliarder livet igen ved hjælp af en opstandelse. (Apostelgerninger 24:15) Men de der efter at være blevet oprejst nægter at følge Guds veje, vil blive udslettet for evigt uden håb om en opstandelse. – Åbenbaringen 20:14, 15.

 10.   Familien. Vi holder fast ved Guds oprindelige norm hvor ægteskabet er en varig ordning mellem én mand og én kvinde, og hvor den eneste gyldige skilsmissegrund er sex uden for ægteskabet. (Mattæus 19:4-9) Vi er overbeviste om at visdommen i Bibelen kan hjælpe familier til at blive lykkelige. – Efeserne 5:22 – 6:1.

 11.   Vores gudsdyrkelse. Vi ærer hverken korset eller nogen som helst andre genstande eller billeder. (5 Mosebog 4:15-19; 1 Johannes 5:21) Her følger nogle vigtige aspekter i forbindelse med vores gudsdyrkelse:

 12.   Vores organisation. Vi er organiseret i menigheder som alle har et råd af ældste der fører kærligt tilsyn med menigheden. De ældste udgør imidlertid ikke et præsteskab, og de får ikke løn. (Mattæus 10:8; 23:8) Vi giver ikke tiende, og der bliver aldrig indsamlet penge ved vores møder. (2 Korinther 9:7) Alle vores aktiviteter finansieres ved hjælp af anonyme bidrag.

   Det Styrende Råd, en lille gruppe åndeligt modne kristne som arbejder på vores Hovedkontor, sørger for vejledning til Jehovas Vidner i hele verden. – Mattæus 24:45.

 13.   Vores enhed. I hele verden er vi forenede i den samme tro. (1 Korinther 1:10) Vi gør også alt hvad vi kan, for at undgå sociale, etniske og racemæssige skel. (Apostelgerninger 10:34, 35; Jakob 2:4) Men vores enhed giver rum for personlige valg. Hvert enkelt Jehovas Vidne træffer beslutninger der er baseret på hans eller hendes bibeloplærte samvittighed. – Romerne 14:1-4; Hebræerne 5:14.

 14.   Vores adfærd. Vi bestræber os for at vise uselvisk kærlighed i alt hvad vi foretager os. (Johannes 13:34, 35) Vi undgår at gøre noget som Gud misbilliger, som for eksempel at misbruge blod ved at tage imod blodtransfusioner. (Apostelgerninger 15:28, 29; Galaterne 5:19-21) Vi er fredelige og deltager ikke i krig. (Mattæus 5:9; Esajas 2:4) Vi respekterer myndighederne i det land vi bor i, og følger landets love så længe de ikke pålægger os at overtræde Guds love. – Mattæus 22:21; Apostelgerninger 5:29.

 15.   Vores forhold til andre. Jesus gav os befalingen: “Du skal elske din næste som dig selv.” Han sagde også om de kristne: “De er ikke en del af verden.” (Mattæus 22:39; Johannes 17:16) Derfor prøver vi at “gøre det der er godt mod alle”, men samtidig forholder vi os strengt neutrale i politiske anliggender og undgår tilknytning til andre religioner. (Galaterne 6:10; 2 Korinther 6:14) Vi respekterer imidlertid de valg andre træffer på disse områder. – Romerne 14:12.

 Hvis du har flere spørgsmål angående Jehovas Vidners tro, kan du læse mere om os på vores hjemmeside, kontakte et af vores kontorer, overvære et møde i en rigssal i nærheden af hvor du bor, eller tale med et af de lokale Jehovas Vidner.

a Se bogen Truth in Translation, side 165.

b Onde engle er blevet kastet ud af himlen, men de befinder sig stadig i åndeverdenen. – Åbenbaringen 12:7-9.