1. Timoteovi 6:1–21

  • Otroci mají mít v úctě své pány (1, 2)

  • Falešní učitelé a láska k penězům (3–10)

  • Pokyny pro Božího člověka (11–16)

  • Být bohatí v dobrých skutcích (17–19)

  • Chraň to, co ti bylo svěřeno (20, 21)

6  Ať všichni, kdo jsou otroky,* považují své pány za hodné veškeré úcty,+ aby se o Božím jménu a učení nemluvilo urážlivě.+  A ti, kdo mají věřící pány, ať se k nim nechovají neuctivě jen proto, že jsou to jejich bratři. Naopak, ať jim slouží ještě ochotněji, protože ti, kdo mají užitek z jejich dobré služby, jsou jejich milovaní spoluvěřící. To vyučuj a k tomu vybízej.  Pokud někdo šíří jiné nauky a nesouhlasí se zdravým* učením+ našeho Pána Ježíše Krista a s učením, které je v souladu s oddaností Bohu,+  je nadutý pýchou a ničemu nerozumí.+ Je posedlý* hádkami a debatami o slovech,+ což vede k závisti, rozepřím, pomluvám,* podezíravosti  a neustálým sporům o maličkosti. Tyto spory vyvolávají lidé, kteří mají zkaženou mysl,+ jsou vzdálení od pravdy a myslí si, že oddanost Bohu je cestou k zisku.+  A oddanost Bohu opravdu přináší velký zisk,+ pokud je člověk spokojený s tím, co má.  Vždyť jsme si na svět nic nepřinesli a ani si nemůžeme nic odnést.+  Pokud tedy máme co jíst a co na sebe,* buďme s tím spokojení.+  Ale ti, kdo chtějí zbohatnout, upadají do pokušení a léčky+ a podléhají mnoha nerozumným a škodlivým touhám, které vedou k jejich zničení a zkáze.+ 10  Láska k penězům je totiž kořenem mnoha špatných věcí, a protože ji v sobě někteří živili, odvedlo je to od víry a způsobili si* mnoho bolestí.+ 11  Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej. Snaž se jednat správně* a usiluj o oddanost Bohu, víru, lásku, vytrvalost a mírnost.+ 12  Veď dobrý boj za víru. Pevně se chop věčného života, pro který jsi byl povolán a o kterém* jsi před mnoha lidmi vydal vynikající svědectví. 13  Před Bohem, který všechno udržuje naživu, a před Kristem Ježíšem, který vydal vynikající svědectví Pontiu Pilátovi,+ ti nařizuji, 14  abys čistým způsobem, kterému se nedá nic vytknout, dodržoval to, co ti bylo přikázáno, až do doby, kdy se objeví náš Pán Ježíš Kristus.+ 15  Tento šťastný a jediný Vladař se objeví ve stanoveném čase. On je Král těch, kdo kralují, a Pán těch, kdo panují.+ 16  Jen on má nesmrtelnost,+ přebývá v nepřístupném světle+ a žádný člověk ho neviděl ani nemůže vidět.+ Jemu patří čest a věčná moc. Amen. 17  Těm, kdo jsou v současném systému* bohatí, nařizuj, aby nebyli namyšlení a aby nevkládali svou naději v nejisté bohatství,+ ale v Boha, který nám štědře dává všechno k našemu potěšení.+ 18  Říkej jim, aby konali dobro a byli bohatí v dobrých skutcích, štědří* a ochotní dělit se.+ 19  Tak si budou shromažďovat poklad, kterým je dobrý základ pro budoucnost,+ a pevně se chopí skutečného života.+ 20  Timotee, chraň to, co ti bylo svěřeno.+ Vyhýbej se prázdným, bezbožným řečem a takzvanému poznání, které je v rozporu s pravdou.+ 21  Někteří se takovým poznáním chlubili a odchýlili se od víry. Ať je s vámi nezasloužená laskavost.

Poznámky

Nebo „jsou pod jhem otroctví“.
Nebo „prospěšným“.
Nebo „má chorobnou zálibu v“.
Nebo „urážkám“.
Nebo možná „přístřeší“, dosl. „přikrytí“.
Dosl. „probodali se“.
Nebo „usiluj o spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „pro který“.
Nebo „věku, době“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „velkorysí“.